Logo MojaObčina.si

Vojnik

DANES
1°C
-4°C
JUTRI
1°C
-3°C
Deli
806

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis in je razdeljen v dva sklopa: – sklop 1: sofinanciranje GOŠO 3 VZHOD – sklop 2: sofinanciranje GOŠO 3 ZAHOD

V okviru predmetnega javnega razpisa je:

– GOŠO 3 VZHOD opredeljen kot območje belih lis v lokalnih skupnostih na območju savinjske, zasavske, posavske statistične regije, statistične regije jugovzho­dna Slovenija in primorsko-notranjske statistične regije (statistična regija, klasifikacija NUTS 3);

– GOŠO 3 ZAHOD opredeljen kot območje belih lis v lokalnih skupnostih na območju osrednjeslovenske, gorenjske, goriške in obalno-kraške statistične regije (statistična regija, klasifikacija NUTS 3).

 

Skladno z Dogovorom o razmejitvi med sofinanci­ranjem območij belih lis v okviru Operativnega progra­ma za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja bo v lokalnih skupnostih v pomurski, podravski in ko­roški statistični regiji sofinancirana gradnja odprtih ši­rokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogo­čala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis v geografskem segmentu redke poseljenosti v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 iz Evropskega sklada za razvoj podeželja.

 

Bele lise so za potrebe tega javnega razpisa defi­nirane kot posamezna gospodinjstva na območjih, kjer je bilo ugotovljeno, da operaterji ne zagotavljajo široko­pasovnih omrežij, ki bi tem gospodinjstvom omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s in kjer v postopkih te­stiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti ni bilo izraženega tržnega interesa za gra­dnjo takih širokopasovnih omrežij v naslednjih treh letih, ki bi omogočala dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s.


Seznam belih lis po gospodinjstvih z njihovimi na­slovi, ki je razdeljen na zgoraj navedena sklopa, je pri­loga javnega razpisa.

 

Za posamezno belo liso – vsako posamezno go­spodinjstvo, ki je na določenem naslovu na območju be­lih lis – bo na podlagi tega javnega razpisa zagotovljeno širokopasovno omrežje, ki bo vsaki od njih omogočalo dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev hitrosti najmanj 100 Mb/s. Šteje se, da je gospo­dinjstvu omogočen dostop do širokopasovnega omrežja s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, kadar je gospodinjstvu mo­goče zagotoviti takšen dostop preko zgrajene dostopov­ne točke brezžičnega omrežja, ali kadar je gospodinjstvo v neposredni bližini fiksnega omrežja. Za neposredno bližino fiksnega omrežja se šteje zračna razdalja do naj­več 200 m od lokacije gospodinjstva do mesta kabelske kanalizacije, kjer je možen priklop na omrežje, če na tej razdalji ni ovir, ki bi preprečevale izgradnjo povezave s hitrostjo najmanj 100 Mb/s.

 

Namen javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih, kjer tem gospodinjstvom tak dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacij­skih storitev še ni omogočen in kjer hkrati ni tržnega in­teresa za gradnjo takih širokopasovnih omrežij, ki bi tak dostop omogočala v naslednjih 36 mesecih od 18. 11. 2016, ko je bil zaključen zadevni postopek izražanja tržnega interesa, to je do 18. 11. 2019.

 

Cilj javnega razpisa je omogočiti vsem gospodinj­stvom na območjih belih lis, na katerih širokopasovna omrežja še niso zgrajena in hkrati ni tržnega interesa za njihovo gradnjo, dostop do širokopasovnega omrežja s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronskih komunikacijskih storitev preko tega omrežja.

 

Na javni razpis na podlagi sedmega od­stavka 11. člena ZEKom-1 skladno s potrjeno Shemo državnih pomoči št. BE01-2482762-2017 lahko kandi­dirajo prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektron­skih komunikacij, ki so skladno s 5. členom ZEKom-1 Agencijo RS za komunikacijska omrežja in storitve (v nadaljevanju AKOS) že obvestili o nameri zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali v projektnem partnerstvu. V primeru, da se na javni raz­pis v eni vlogi skupaj prijavi več prijaviteljev v projektnem partnerstvu, morajo biti vsi ti registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, kot je to določeno v prejšnjem odstavku. Z medsebojno konzorcijsko pogodbo določijo nosilnega partnerja, ki bo prevzel vlogo koordinatorja in nastopal v imenu projektnega partnerstva v razmerju do ministrstva.

 

Izbrani prijavitelj bo moral ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku deset delovnih dni od pod­pisa te pogodbe ministrstvu dostaviti zavarovanje (pet bianco menic in menično izjavo s pooblastilom za izpol­nitev) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z veljavnostjo še tri mesece po izteku pogodbe.

 

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 18.495.600,00 EUR, ki se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 80 % in pripadajoče slovenske udeležbe v višini 20 %.

 

Delež sofinanciranja operacije je 100 % javno upra­vičenih stroškov za vsako gospodinjstvo na območju be­lih lis, katerega maksimalni znesek je opredeljen v 7. točki besedila javnega razpisa.

Za pokrivanje upravičenih stroškov operacije mora biti namenjenih več kot 50 % zasebnih sredstev prija­vitelja. Operacija mora imeti zaključeno finančno kon­strukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije.

 

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:

– namestitev pasivne širokopasovne infrastrukture,

– gradbena dela v povezavi s širokopasovno infra­strukturo,

– namestitev dostopovnih omrežij naslednje gene­racije (NGA).

 

Upravičeni stroški se ne smejo dvojno financirati iz različnih virov javnih sredstev.

DDV ni upravičen strošek. Občina Vojnik se že nekaj let trudi pridobiti sredstva za izgradnjo optičnega omrežja, vendar se je država, natančneje Ministrstvo za javno upravo v letu 2016 odločilo, da postopke javnega razpisa za izbiro operaterjev izvede samo, občine pa pri tem razen pomoči pri pridobivanju morebitnih soglasij nimamo dejavnejše vloge. O vseh dejavnostih vas bomo sproti obveščali. 


Petra Pehar Žgajner

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij