Splošni pogoji in pravila - Mojaobcina.si

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNEGA MESTA mojaobcina.si

Spletno mesto MojaObčina.si je namenjeno objektivnemu in hitremu obveščanju lokalnih skupnosti ter prebivalcev o dogajanju in novostih v posamezni občini. Poleg posredovanja informacij omogoča spletno mesto tudi prosto in svobodno izmenjavo mnenj in prispeva k dvigu demokratičnega dialoga na ravni lokalnih skupnosti.


KAZALO VSEBINE

1. UVODNE DOLOČBE​

​2. PREDMET STORITEV SPLETNEGA MESTA​​ 

3. POSTOPEK REGISTRACIJE AVTORJEV NOVIC / KATEGORIJE AVTORJEV NOVIC​​ 

​4. PRAVILA GLEDE OBJAV IN VEDENJA NA SPLETNEM MESTU​​ 

5. POGOJI ZA OBJAVO DOGODKA

6. PREKINITEV STATUSA AVTORJA ​​ 

​7. SPLOŠNA PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN SPLETNEGA MESTA​​ 

8. AVTORSKE VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO AVTORJI 

9. PRAVILA OBJAVLJANJA VSEBIN IN PRISTOJNOST UREDNIKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE

10. PREDSTAVITEV ORGANIZACIJ​ 

​11. ZUNANJE POVEZAVE​​ 

​12. NAGRADNE IGRE​​ 

13. POLITIKA ZASEBNOSTI​​ 

14. PIŠKOTKI​​ 

15. NADZOR NAD UPORABO​​ 

16. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV​​ 

17. ODGOVORNOST​​ 

18. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV​​ 

19. PRISTOJNOST ZA SPORE​​ 

20. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV​


1. UVODNE DOLOČBE

1.1

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta mojaobcina.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse partnerje, obiskovalce in uporabnike spletnega mesta mojaobcina.si, (v nadaljevanju skupaj: uporabniki) in vse oblike uporabe spletnega mesta mojaobcina.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. mojaobcina.si).


1.2

Izdajatelj spletnega mesta je družba PriMS d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj oz. ponudnik). Izdajatelj lahko za izvajanje posameznih del in storitev v okviru spletnega mesta angažira podizvajalce – pravne ali fizične osebe.


1.3

Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve splošnih pogojev in pravil uporabe spletnega mesta s strani drugih uporabnikov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom, ki je kršitve povzročil. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil ponudnika po elektronski pošti na naslov pogoji@mojaobcina.si ali prek posebej za to namenjenih storitev spletnega mesta.

V primeru, da lokalni urednik s svojim delom namerno povzroča škodo, ali krši pravice avtorjev, si ponudnik pridružuje pravico do odvzema uredniške pravice in nadaljnje uporabe storitev spletnega mesta. 
 

1.4

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posredno ali neposredno posreduje na spletno mesto oziroma, ki jo omogoči za objavo s strani Ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za vsebine, ki jih na spletno mesto naložijo oziroma posredujejo uporabniki.


2. PREDMET STORITEV SPLETNEGA MESTA

Storitve spletnega mesta so namenjene shranjevanju in prikazovanju informacij, besedil, komentarjev in drugih avtorskih del, fotografij in avdiovizualnih avtorskih del, komunikaciji ter sodelovanju z ostalimi uporabniki prek spleta (v nadaljevanju tudi: avtorske vsebine oz. gradiva).

Storitve spletnega mesta so na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto, razen v primeru tehničnih okvar in drugih objektivnih okoliščin. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh funkcionalnosti spletnega mesta, brez predhodnega obvestila.


3. POSTOPEK REGISTRACIJE AVTORJEV NOVIC / KATEGORIJE AVTORJEV NOVIC

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem mestu v svojem imenu, oziroma v imenu organizacije, ki ga je pooblastila, izvede postopek registracije, s katero pridobi status avtorja oziroma vira novic.

Določbe tega Pravila glede prenosa materialnih avtorskih pravic in odgovornosti se enakovredno nanašajo na vse statuse avtorjev in virov novic. Posamezna kategorija avtorjev in virov novic je navedena v postopku registracije.

Kategorije avtorjev novic se delijo glede na obseg pooblastil, ki jih ima posamezna kategorija v zvezi z ustvarjanjem, urejanjem in posredovanjem novic.

Kategorije avtorjev novic so:

 • občan,

 • novinar,

 • novinar brez objave,

 • pisec,

 • PR,

 • partner - društvo,

 • urednik.

Z začetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik svoje strinjanje s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti potrdi s klikom na označeno polje. S tem se strinja, da kot avtor ali vir prispevkov v svojem imenu oziroma v imenu organizacije, ki ga je pooblastila, z izvedbo registracije sklene tudi pogodbo z izdajateljem, s katero na izdajatelja prenese materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v nadaljevanju teh splošnih pogojev. Avtor prispevkov z registracijo izrecno izjavlja, da je pogodbeni namen, ki je temelj za prenos materialnih avtorskih pravic in obseg prenosa materialnih avtorskih pravic, določen v teh splošnih pravilih in da v zvezi z avtorskimi pravicami ne bo imel nobenih zahtevkov do izdajatelja.

S potrditvijo strinjanja s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti lahko uporabnik začne postopek ustvarjanja uporabniškega računa.

V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun oziroma za ime in račun pravne osebe, za katero zastopanje je uporabnik pooblaščen.

V primeru, da uporabnik ustvari uporabniški račun v imenu in za račun organizacije, podjetja ali druge pravne osebe, mora registracijo izvesti v imenu takšne organizacije ali osebe, pri čemer mora biti vsa vsebina, ki jo uporabnik naloži ali posreduje v imenu in za račun organizacija ali druge osebe, označena kot vsebina te organizacija ali osebe. V nasprotnem primeru bo ponudnik po svoji presoji izbrisal vsako vsebino, ki ne bo označena na način, določen v tem odstavku.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo uporabnikov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti pridobitve statusa avtorjev prispevkov.

Ponudnik lahko kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila uporabnikom, izbriše ali predela/prilagodi katerokoli vsebino ali del vsebine, ki jo na spletno mesto posredujejo uporabniki.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Uporaba tujih osebnih imen in firm podjetij/organizacij oziroma registriranih znamk in znakov tretjih oseb je prepovedana, razen v primeru, da uporabnik s soglasjem organizacija ali tretje osebe v njenem imenu in za njen račun ustvari uporabniški račun.

Ob registraciji uporabnikov je potrebno navesti naslednje podatke:

 • ime in priimek / podjetje / organizacija,

 • funkcija oziroma pooblastitev s strani podjetja / organizacije,

 • geslo,

 • elektronski naslov uporabnika,

 • privzeta občina

 • telefonska številka

Osebni podatki so varovani v skladu s Politiko zasebnosti, Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Politika zasebnosti opredeljuje pravice posameznika v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Osebni podatki posameznikov se bodo uporabljali izključno za izvajanje pogodbe med posameznikom / podjetjem oziroma organizacijo in izdajateljem (pogodbeni temelj obdelave osebnih podatkov).

Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik avtomatično vstopi v del spletnega mesta, namenjen avtorjem prispevkov, kjer so objavljena dodatna navodila glede objavljanja vsebin na spletnem mestu ter podatki o posameznih kategorijah in pooblastilih avtorjev prispevkov.


4. PRAVILA GLEDE OBJAV IN VEDENJA NA SPLETNEM MESTU / UREDNIŠKA POLITIKA POSAMEZNIH DELOV SPLETNEGA MESTA

Spletno mesto je kot medij vpisano v Razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Odgovorni urednik spletnega mesta odloča o vsebini vseh delov spletnega mesta v skladu s Temeljnim pravnim aktom izdajatelja in je pri svojih odločitvah samostojen in neodvisen. Odločitve odgovornega urednika pretehtajo nad odločitvami urednikov posameznih delov spletnega mesta.

Posamezni deli spletnega mesta, ki se nanašajo na posamezne občine, imajo lahko samostojno uredniško politiko v tistem delu spletnega mesta, ki se nanaša na posamezno občino ter posebna pravila, ki se nanašajo na del spletnega mesta, ki se nanaša na posamezno občino (npr. pravila objav v volilnih in referendumskih kampanjah ipd.).

Občine ali organizacije lahko s posebnim sklepom pooblastijo/imenujejo tretjo osebo, da v njihovem imenu in za njihov račun izvede registracijo uporabnika spletnega mesta in v imenu in za račun občine objavlja vsebine na spletnem mestu, ki se nanaša na občino pooblastiteljico. Za sklep o pooblastitvi ni predpisana posebna obličnost in se izvede skladno s splošnimi akti in pravili delovanja posamezne občine ali organizacije. O imenovanju takšne osebe morajo občine ali organizacije vnaprej, pred izvedbo registracije pooblaščenega uporabnika, pisno obvestili ponudnika.

Posamezni deli spletnega mesta, ki ne sodijo v uredniški del posamezne občine ali organizacije, so samostojno urejani s strani ponudnika ali tretjih oseb, s katerimi ponudnik sklene pogodbo o vsebinskem upravljanju posameznega dela spletnega mesta (npr. vsebinski sklopi za podjetja, politične stranke, nevladne organizacije ipd.). Občina ali organizacija, ki ureja posamezni del spletnega mesta v svojem imenu in za svoj račun, ne sme posegati v druge dele spletnega mesta ali jim s svojimi objavami namerno škodovati.

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva na kateremkoli delu spletnega mesta, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji in/ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik se strinja, da bo storitev spletnega mesta uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami.

Uporabnik je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, informacije, nasvete, izjave in druge podatke, avtorska dela ter gradiva ter za druge objave in prikaze, posredovane preko storitev spletnega mesta.

V primeru, da uporabnik Ponudniku posreduje ali omogoči neposredno ali posredno uporabo lastne baze podatkov, ki vsebujejo avtorska dela in/ali osebne podatke, uporabnik jamči in izjavlja, da ima na posredovanih bazah podatkov pridobljene vse ustrezne sorodne pravice upravljavcev podatkovnih baz v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter da ima od vseh oseb, katerih osebnih podatki so vključeni v posredovano bazo podatkov, pridobljena soglasja na način in po postopku, določenem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Pobudnik ne prevzema nobene odgovornosti za obdelavo baz podatkov, ki mu jih posredujejo uporabniki. Ponudnik bo v primeru, da ga posamezna oseba utemeljeno opozori na kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov v povezavi z bazo podatkov, ki mu jo posreduje uporabnik, po lastni presoji nemudoma odstranil takšen podatek in/ali celotno bazo podatkov s svojih strežnikov.

Pogoje in pravila obdelave osebnih podatkov v okviru posredovanih baz podatkov s strani uporabnikov podrobneje določajo Pravila in pogoji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Uporabnikom v okviru spletnega mesta ni dovoljeno pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki.

Uporabnikom v okviru storitev spletnega mesta brez pridobitve soglasja ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

Ponudnik si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem spletnega mesta.

V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov in članov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev, razen pod pogoji, ki jih določa izdajatelj spletnega mesta. Prav tako je prepovedano nagovarjanje uporabnikov in članov k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest.

Pri uporabi storitev je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom in članom. To določilo vključuje prepoved pošiljanja verižnih pisem ali t.i. nepooblaščene e-pošte drugim članom oziroma kakršnokoli nadlegovanje članov s podobnimi vsebinami. Prepovedana je distribucija kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske kode oziroma druga ravnanja, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo spletnemu mestu, ponudniku ali ostalim uporabnikom.

5. POGOJI ZA OBJAVO DOGODKA

Posamezni dogodek, ki je objavljen na portalu MojaObčina.si, mora izpolnjevati sledeče pogoje:

 1. Je uradno objavljen v imenu organizacije (kar pomeni, da avtor dogodka potrebuje dostop do uradnega objavljanja v imenu organizatorja oz. organizacije, ki je vezana na matične podatke prek spletne vizitke na MojaObčina.si/Imenik)
 2. Je omejen na specifično lokacijo (fizično, spletno ali oboje).
 3. Je omejen na trajanje (do 1 meseca).
 4. Ima organizirano eno ali več aktivnosti, ki se začnejo ob točno določeni uri. Ne sme biti vezan pravzaprav na odpiralni čas, zato npr. dogodek za daljšo stalno razstavo brez posebnega kulturnega programa, vodstva po razstavi ali kakršnekoli druge aktivnosti, NI ustrezen za objavo.
 5. Je enkraten, kar pomeni, da dogodek, ki vsebuje nabor več manjših dogodkov v daljšem časovnem zaporedju (npr. program dogodkov v poletju, redne celoletne delavnice, …) NI ustrezen kot objava enega dogodka.
 6. Ima ustrezno vsebino, ki NI:

- nesmiselna za objavo dogodka (npr. popusti, oglaševanje storitev in izdelkov, ankete, nagradne igre, sporedi, natečaji, …),

- lažna,

- sumljiva (npr. kreditne ponudbe, posojila …),

- sovražna,

- politično opredeljena ali

- kakorkoli v nasprotju z uredniško politiko portala MojaObčina.si.

Ponavljajoči dogodek se na portalu MojaObčina.si smatra kot enkratni dogodek, katerega prva izvedba traja največ 24 ur in ji nato sledi več ponovitev.

Za neupoštevanje kateregakoli od zgoraj naštetih pogojev si uredništvo portala MojaObčina.si pridržuje pravico do umika dogodka iz objave. Če avtor dogodka z neprimerno vsebino ni odziven na opomine uredništva portala MojaObčina.si, si uredništvo pridržuje pravico tudi do izbrisa uporabniškega računa avtorja.


6. PREKINITEV STATUSA AVTORJA

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh splošnih pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se uporabniki ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.


7. SPLOŠNA PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN SPLETNEGA MESTA

Neizključne, časovno in prostorsko neomejene materialne avtorske pravice objave in dajanja na voljo javnosti, na vsebinah, objavljenih na straneh mesta, se prenesejo na izdajatelja in/ali njegove partnerje ali pogodbene sodelavce Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela, so v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, ©, ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

Izdajatelj je izključni lastnik znamke in domene mojaobcina.si in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Izdajatelj si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani izdajatelja ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov pogoji@mojaobcina.si.


8. AVTORSKE VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO AVTORJI

Uporabnik se strinja, da so vsa gradiva (besedila, video posnetki in druga avdiovizualna dela, fotografije in fotografska avtorska dela in druga avtorska in neavtorska gradiva), ki jih posredno ali neposredno posreduje oziroma omogoči njihovo dajanje na voljo javnosti v okviru storitev spletnega mesta, prosto dostopna vsem uporabnikom spletnega mesta, razen v primerih, ko je izrecno drugače določeno s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, njegova avtorska dela oziroma ima avtor prispevkov pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki članu dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, uporabnik jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

S posredovanjem gradiva na spletno mesto oziroma s pooblastilom izdajatelju, da iz uporabnikovih virov samostojno črpa avtorska gradiva, daje uporabnik, ki je gradivo posredoval, izdajatelju neizključno (razen v primeru, da se avtor prispevkov ali uporabnik in izdajatelj drugače dogovorijo) in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji izdajatelja. Izdajatelj lahko gradivo objavlja v vseh elektronskih medijih (internet, radiodifuzni in kabelski mediji, prenosni telefoni (mobilni portali), predvajalniki video in glasbenih vsebin ipd.), v vseh formatih, v katerih se lahko predvajajo tekstovne, avdio in video vsebine. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah uporabnik prenaša na ponudnika materialne avtorske pravice, ki se nanašajo na uporabo gradiva v skladu s tem odstavkom. Izdajatelj lahko pridobljene pravice iz tega odstavka v celoti ali delno prenaša na tretje osebe, tako da za to ne potrebuje pridobiti soglasja ponudnika, tretje osebe pa lahko prispevke objavijo v vseh oblikah tiskanih in elektronskih medijev.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik in/ali avtor prispevkov strinja, da izdajatelj ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki uporabijo posredovane informacije in gradiva.

Izdajatelj v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od uporabnikov oziroma avtorjev prispevkov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Uporabnik strinja, da lahko vsebine in gradiva vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Uporabnik soglaša, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.


9. PRAVILA OBJAVLJANJA VSEBIN IN PRISTOJNOST UREDNIKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE

Urednik je v času predvolilne kampanje dolžan na vidnem mestu v okvoru spletnega mesta, ki se nanaša na Občino, objaviti pravila uredniške politike, ki se nanašajo na volilno oziroma referendumsko kampanjo in poskrbeti za nadzor nad objavami političnih strank in samostojnih kandidatov za župane in občinske svete na način, da vsem političnim strankam in kandidatom omogoči enakopraven dostop do poročanja o svojih aktivnostih. Objave, ki bodo imele naravo oglasnih sporočil, niso dovoljene.

Ponudnik lahko objavi različne cenike objav sporočil v okviru volilne oziroma referendumske kampanje, ki se nanašajo na posamezne dele spletnega mesta (ločeno po posameznih občinah).

Urednik sam presodi, ali je sporočilo za javnost (prispevek) političnih strank in kandidatov primeren za objavo. V primeru, da urednik meni, da prispevek ni primeren za objavo, ga lahko zavrne. Ob zavrnitvi prispevka je urednik dolžan avtorju prispevka podati razlago zavrnitve prispevka in navodila, kako naj prispevek uredi, da bo le ta primeren za objavo.

Urednik sam presoja, ali gre v primeru prispevka za oglasno sporočilo, ki se vselej zavrne ali za prispevek, ki nima značaja oglasnega sporočila.

V času volilnega molka je odgovornost urednika, da ustavi vse objave, ki spadajo med kršitve volilnega molka.

Vse v tem članu navedene pravice in obveznosti se nanašajo tudi na odgovornega urednika spletnega mesta.


10. PREDSTAVITEV ORGANIZACIJ

S tem ko občina pristopi k projektu MojaObčina.si nudi vsem svojim organizacijam možnost da si odplačno ali neodplačno uredijo svojo spletno vizitko na portalu MojaObčina.si v sklopu imenika. Cenik objave odplačnih objav določi izdajatelj ločeno za posamezno občino.

Organizacije si lahko tako znotraj spletne vizitke brezplačno uredijo/dodajo sledeče podatke:

 • podatke organizacije (naziv, naslov, lokacijo na zemljevidu),

 • kontaktne podatke (telefon, faks, mobilne številke, maili),

 • predstavitev organizacije (opis organizacije),

 • povezave na spletno stran (če ima organizacija svojo spletno stran lahko objavi povezavo),

 • povezave na Facebook profil/stran,

 • dodajanje novic s slikami, video vsebinami in priponkami,

 • dodajanje dogodkov,

 • galerije slik.

Za organizacije, ki si želijo dodatne promocije oziroma izpostavitve v regiji le to uredi podjetje Prims d.o.o., če s pogodbo ni definirano drugače.


11. ZUNANJE POVEZAVE

Dovoljeno je, da uporabnik naredi povezavo z drugih spletnih mest na stran spletnega mesta. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati vsebino, logotip in znamko spletnega mesta.


12. NAGRADNE IGRE

Ponudnik občasno organizira oz. sodeluje pri organizaciji nagradnih iger. Ponudnik bo ob vsaki posamezni nagradni igri navedel, kakšne so nagrade, kdo jih podarja (soorganizatorji) in objavil povezavo do pravil nagradne igre. Če ni v posamezni nagradni igri drugače navedeno, je podjetje PriMS mediji, d. o. o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana organizator in medijski partner nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglaša s pravili nagradne igre. Prav tako sodelujoči z vpisom v spletno aplikacijo ali s komentarjem na Facebook strani soglaša, da se njegovi osebni podatki, ki jih je oddal v tej nagradni igri, shranjujejo, obdelujejo ter uporabljajo za namene te nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša in dovoljuje, da se mu po e-pošti pošiljajo obvestila, vezana na nagradno igro do preklica tega soglasja. Nagrajenci posamezne nagradne igre se lahko žrebajo izključno med aktivnimi prejemniki e-novic portala www.mojaobcina.si, kar bo v tem primeru navedeno na strani portala www.mojaobcina.si, kjer poteka takšna nagradna igra.

Nagradne igre potekajo na ozemlju Republike Slovenije. Žreb nagradne igre se izvede najkasneje 7 dni po zaključku nagradne igre. Vsak posameznik lahko dobi le eno izmed nagrad. Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba na rezultate ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, ali prenesti na tretjo osebo. Rezultat žreba bo objavljen najkasneje 7 dni po žrebu na spletni strani www.mojaobcina.si. Poročilo žreba se hrani v arhivu podjetja PriMS mediji, d. o. o.

Nagrajenec bo najkasneje 7 dni po žrebu prejel navodila za prevzem nagrade po e-pošti ali drugih komunikacijskih kanalih, ki jih je vpisal ob prijavi v nagradno igro. V kolikor na slednja ne odgovori v roku 3 dni, se nagrada šteje za neunovčeno in je kasneje ne more več prejeti.

Z udeležbo v nagradni igri nagrajenec soglaša in dovoljuje, da se javno objavita njegovo ime in priimek v medijih in na spletnih straneh podjetja PriMS mediji, d. o. o. Seznam nagrajencev bo objavljen na strani portala www.mojaobcina.si, kjer poteka posamezna nagradna igra. Drugi podatki ne bodo objavljeni v javnosti.

Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre skladno z zakonom. Sodelujoči to stori pisno na naslov organizatorja nagradne igre.

Organizator in partnerji se zavezujejo, da bodo s posredovanimi podatki upravljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Prav tako podatkov ne bodo posredovali tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljali.

Organizator in navedeni partnerji ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in/ali koriščenja darila. Prav tako ne odgovarjajo za izgubljene in/ali poškodovane pošiljke ter pošiljke, ki do naslovnika niso prišle zaradi napačno posredovanega naslova.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, ki jih bo v pravilih jasno označil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in osebe, ki so kakorkoli povezane s poslovanjem organizatorja ter njihovi ožji družinski člani.

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pravila nagradne igre so objavljena na www.mojaobcina.si/splosni-pogoji.


13. POLITIKA ZASEBNOSTI

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejša pojasnila so objavljena v Politiki zasebnosti.


14. PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev spletnega mesta. Podrobnejša pojasnila so objavljena v Politiki piškotkov.


15. NADZOR NAD UPORABO

Ponudnik ne nadzoruje vsega gradiva in podatkov, ki jih uporabniki in/ali avtorji prispevkov posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb teh splošnih pogojev (sporazuma med uporabniki in ponudnikom) pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki in/ali avtorji prispevkov, ki v okviru storitev spletnegamesta posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.


16. NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,

 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,

 • blokiranje uporabniškega računa,

 • blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja ista oseba kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,

 • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,

 • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira pravo (zakonodaja) Republike Slovenije.


17. ODGOVORNOST

Ponudnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik storitev ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.


18. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način vnaprej obvestiti uporabnike na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu.


19. PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.


20. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe velja od 1. 10. 2018.

Zadnja spremembma: 3. 5. 2023: Politika piškotkov prestavljena v ločeno podstran.


PriMS d.o.o., Ljubljana

Ljubljana