MojaObčina.si

Lokalne novice, dogodki in zaposlitve na portalu Moja Občina.

Izberi svojo občino spodaj, če želiš biti na tekočem z lokalnim dogajanjem na portalu Moja Občina.

Splošni pogoji poslovanja spletnega mesta

mojaobcina.si

Spletno mesto MojaObčina.si je namenjeno objektivnemu in hitremu obveščanju lokalnih skupnosti ter prebivalcev o dogajanju in novostih v posamezni občini. Poleg posredovanja informacij omogoča spletno mesto tudi prosto in svobodno izmenjavo mnenj in prispeva k dvigu demokratičnega dialoga na ravni lokalnih skupnosti.

KAZALO VSEBINE

UVODNE DOLOČBE

1.1

Ti splošni pogoji poslovanja spletnega mesta mojaobcina.si (v nadaljevanju: splošni pogoji) se nanašajo na vse partnerje spletnega mesta mojaobcina.si, (v nadaljevanju: uporabniki) spletnega mesta mojaobcina.si in vse oblike uporabe spletnega mesta mojaobcina.si (v nadaljevanju: spletno mesto oz. mojaobcina.si).

1.2

Izdajatelj spletnega mesta je družba PriMS d.o.o., Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izdajatelj oz ponudnik). Izdajatelj lahko za izvajanje posameznih del in storitev v okviru spletnega mesta angažira podizvajalce – pravne ali fizične osebe.

1.3

Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve splošnih pogojev in pravil uporabe spletnega mesta s strani drugih uporabnikov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno z uporabnikom, ki je kršitve povzročil. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil ponudnika po elektronski pošti na naslov pogoji@mojaobcina.si ali preko posebej zato namenjenih storitev spletnega mesta.

V primeru, da lokalni urednik s svojim delom namerno povzroča škodo, ali krši pravice avtorjev, si ponudnik pridružuje pravico do odvzema uredniške pravice.
 

1.4

Vsak uporabnik uporablja vse storitve spletnega mesta na lastno odgovornost in v celoti jamči za zakonitost vsebine, ki jo posreduje na spletno mesto in za pravne ter stvarne napake na vsebini, ki jo posreduje na spletno mesto.

PREDMET STORITEV SPLETNEGA MESTA

Storitve spletnega mesta so namenjene shranjevanju in prikazovanju informacij, besedil, komentarjev in drugih avtorskih del, fotografij in avdiovizualnih avtorskih del, komunikaciji ter sodelovanju z ostalimi uporabniki preko spleta (v nadaljevanju tudi: avtorske vsebine oz. gradiva).

Storitve spletnega mesta so na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto, razen v primeru tehničnih okvar in drugih objektivnih okoliščin. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh funkcionalnosti spletnega mesta, brez predhodnega obvestila.

POSTOPEK REGISTRACIJE AVTORJEV PRISPEVKOV / KATEGORIJE AVTORJEV PRISPEVKOV

Uporabnik s pomočjo izpolnitve obrazca na spletnem mestu začne postopek registracije, s katero pridobi status avtorja prispevkov.

Določbe tega Pravila glede prenosa materialnih avtorskih pravic in odgovornosti se enakovredno nanašajo na vse statuse avtorjev prispevkov. Posamezna kategorija avtorjev prispevkov je navadena v postopku registracije.

Kategorije avtorjev prispevkov se delijo glede na obseg pooblastil, ki jih ima posamezna kategorija v zvezi z ustvarjanjem, urejanjem in posredovanjem prispevkov.

Kategorije avtorjev prispevkov so:

 • občan,
 • novinar,
 • novinar brez objave,
 • pisec,
 • PR,
 • partner - društvo,
 • urednik.

Z začetkom postopka registracije uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje, jih razume, se z njimi strinja in jih v popolnosti in brez dodatnih omejitev ali zadržkov sprejema.

Uporabnik svoje strinjanje s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti potrdi s klikom na označeno polje. S tem se strinja, da kot avtor prispevkov s trenutkom registracije sklene tudi pogodbo z izdajateljem, s katero na izdajatelja prenese materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja, kot je določeno v nadaljevanju teh splošnih pogojev. Avtor prispevkov z registracijo izrecno izjavlja, da je pogodbeni namen, ki je temelj za prenos materialnih avtorskih pravic in obseg prenosa materialnih avtorskih pravic, določen v teh splošnih pravilih in da v zvezi z avtorskimi pravicami ne bo imel nobenih zahtevkov do izdajatelja.

S potrditvijo strinjanja s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti lahko uporabnik začne postopek ustvarjanja uporabniškega računa.

V postopku kreiranja uporabniškega računa ustvari uporabnik uporabniški račun izključno za svoje ime in za svoj račun oziroma za ime in račun pravne osebe, za katero zastopanje je uporabnik pooblaščen.

Ponudnik lahko po svoji presoji registracijo uporabnikov omeji oziroma uporabnikom ne dopusti pridobitve statusa avtorjev prispevkov.

Ob registraciji se uporabnik zavezuje, da so vsi vpisani podatki točni in pravilni. Uporabnik sam odgovarja za točnost vnesenih podatkov.

Registracija drugih oseb in uporaba tujih osebnih imen in firm podjetij/organizacij oziroma registriranih znamk in znakov tretjih oseb je prepovedana.

Ob registraciji uporabnikov je potrebno navesti naslednje podatke:

 • ime in priimek / podjetje / organizacija,
 • funkcijo v podjetju/organizaciji,
 • geslo,
 • elektronski naslov uporabnika,
 • privzeta občina.

Osebni podatki so varovani v skladu s Politiko zasebnosti.

Ko je postopek registracije zaključen, uporabnik avtomatično vstopi v del spletnega mesta, namenjen avtorjem prispevkov, kjer so objavljena dodatna navodila glede objavljanja vsebin na spletnem mestu ter podatki o posameznih kategorijah in pooblastilih avtorjev prispevkov.

PRAVILA GLEDE OBJAV IN VEDENJA NA SPLETNEM MESTU

Ponudnik si pridržuje pravico, da po svoji presoji kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s temi splošnimi pogoji in/ali veljavno zakonodajo.

Uporabnik se strinja, da bo storitev spletnega mesta uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in splošnimi etičnimi normami.

Uporabnik je osebno odgovoren za posredovana ali objavljena mnenja, informacije, nasvete, izjave in druge podatke, avtorska dela ter gradiva ter za druge objave in prikaze, posredovane preko storitev spletnega mesta.

V primeru, da uporabnik Ponudniku posreduje lastne baze podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, uporabnik jamči in izjavlja, da ima na posredovanih bazah podatkov pridobljene vse ustrezne sorodne pravice upravljavcev podatkovnih baz v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter da ima od vseh oseb, katerih osebnih podatki so vključeni v posredovano bazo podatkov, pridobljena soglasja na način in po postopku, določenem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pobudnik ne prevzema nobene odgovornosti za obdelavo baz podatkov, ki mu jih posredujejo uporabniki. Ponudnik bo v primeru, da ga posamezna oseba utemeljeno opozori na kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov v povezavi z bazo podatkov, ki mu jo posreduje uporabnik, po lastni presoji nemudoma odstranil takšen podatek in/ali celotno bazo podatkov s svojih strežnikov.

Pogoje in pravila obdelave osebnih podatkov v okviru posredovanih baz podatkov s strani uporabnikov podrobneje določajo Pravila in pogoji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Uporabnikom v okviru spletnega mesta ni dovoljeno pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki.

Uporabnikom v okviru storitev spletnega mesta ni dovoljeno posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov).

Ponudnik si pridržuje vse pravice v zvezi s presojo ustreznosti, namestitvijo in odstranitvijo posameznega uporabniškega imena, drugih podatkov v uporabniškem profilu ter vsebin, ki jih uporabnik v okviru svojega uporabniškega profila posreduje v sistem spletnega mesta.

V okviru storitve je prepovedano oglaševanje ali nagovarjanje preostalih uporabnikov in članov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev, razen pod pogoji, ki jih določa izdajatelj spletnega mesta. Prav tako je prepovedano nagovarjanje uporabnikov in članov k obiskovanju drugih spletnih mest za potrebe večanja obiskanosti ali prepoznavnosti oglaševalnih spletnih mest.

Pri uporabi storitev je prepovedano ravnanje, ki na kakršenkoli način otežuje ali onemogoča normalno uporabo storitev ostalim uporabnikom in članom. To določilo vključuje prepoved pošiljanja verižnih pisem ali t.i. nepooblaščene e-pošte drugim članom oziroma kakršnokoli nadlegovanje članov s podobnimi vsebinami. Prepovedana je distribucija kakršnihkoli računalniških virusov, trojanskih konjev in druge zlonamerne programske kode oziroma druga ravnanja, ki bi lahko ogrozila ali povzročila škodo spletnemu mestu, ponudniku ali ostalim uporabnikom.

PREKINITEV STATUSA AVTORJA PRISPEVKOV

Trajanje uporabniškega računa v primeru redne uporabe v skladu z določili teh solopnih pogojev ni omejeno.

Uporabniški računi, s katerimi se uporabniki ne bodo prijavili več kot 365 dni, so lahko avtomatsko izbrisani.

SPLOŠNA PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN SPLETNEGA MESTA

Vse vsebine, objavljene na straneh mesta, razen vsebin, ki so jih na spletni strežnik naložili avtorji prispevkov, so last izdajatelja in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev. Vsa dela, ki izpolnjujejo pogoje za avtorska dela, so v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, ©, ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela brez privolitve imetnika avtorske pravice.

Izdajatelj je izključni lastnik znamke in domene mojaobcina.si in iz nje izvedenih imen, blagovnih in storitvenih znamk, znakov in sloganov.

Izdajatelj si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani izdajatelja ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva ponudnika pišite na naslov pogoji@mojaobcina.si.

AVTORSKE VSEBINE IN GRADIVA, KI JIH POSREDUJEJO AVTORJI PRISPEVKOV

Avtor prispevkov se strinja, da so vsa gradiva (besedila, video posnetki in druga avdiovizualna dela, fotografije in fotografska avtorska dela in druga avtorska in neavtorska gradiva), ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, prosto dostopna vsem uporabnikom spletnega mesta, razen v primerih, ko je izrecno drugače določeno s temi splošnimi pogoji.

Avtor prispevkov izrecno zagotavlja, da so gradiva, ki jih posreduje v okviru storitev spletnega mesta, njegova avtorska dela oziroma ima avtor prispevkov pridobljene ustrezne materialne avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine, ki članu dovoljujejo razpolaganje z avtorskim delom na način, določen v teh splošnih pogojih. V primeru objave gradiv, ki so zaščitena s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, avtor prispevkov jamči, da je pred objavo pridobil ustrezno (pisno) soglasje nosilcev pravic.

S posredovanjem gradiva na spletno mesto daje avtor prispevkov, ki je gradivo posredoval, izdajatelju neizključno (razen v primeru, da se avtor prispevkov in izdajatelj drugače dogovorita) in neodplačno pravico do časovno in prostorsko neomejene uporabe in objave posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanja (ter izključne uporabe dela v spremenjeni obliki), javnega prikazovanja in predvajanja gradiva delno ali v celoti po presoji izdajatelja. Izdajatelj lahko gradivo objavlja v vseh elektronskih medijih (internet, radiodifuzni in kabelski mediji, prenosni telefoni (mobilni portali), predvajalniki video in glasbenih vsebin ipd.), v vseh formatih, v katerih se lahko predvajajo tekstovne, avdio in video vsebine. Skladno z določbami zakona o avtorski in sorodnih pravicah član prenaša na ponudnika materialne avtorske pravice, ki se nanašajo na uporabo gradiva v skladu s tem odstavkom. Izdajatelj lahko pridobljene pravice iz tega odstavka v celoti ali delno prenaša na tretje osebe, tako da za to ne potrebuje pridobiti soglasja avtorja prispevkov, tretje osebe pa lahko prispevke objavijo v vseh oblikah tiskanih in elektronskih medijev.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik in/ali avtor prispevkov strinja, da izdajatelj ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošlje sam.

Izdajatelj v nobenem primeru ne odgovarja za pravne napake na gradivu, ki ga je prejel od avtorjev prispevkov. Ponudnik si v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine pridržuje pravico ukrepanja proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Uporabnik strinja, da lahko vsebine in gradiva vsebujejo povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Uporabnik ali član soglaša, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

PRAVILA OBJAVLJANJA VSEBIN IN PRISTOJNOST UREDNIKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE

Urednik je v času predvolilne kampanje dolžan poskrbeti za nadzor nad objavami političnih strank in samostojnih kandidatov za župane in občinske svete na način, da vsem političnim strankam in kandidatom omogoči enakopraven dostop do poročanja o svojih aktivnostih. Objave, ki bodo imele naravo oglasnih sporočil, niso dovoljene.

Urednik sam presodi, ali je sporočilo za javnost (prispevek) političnih strank in kandidatov primeren za objavo. V primeru, da urednik meni, da prispevek ni primeren za objavo, ga lahko zavrne. Ob zavrnitvi prispevka je urednik dolžan avtorju prispevka podati razlago zavrnitve prispevka in navodila, kako naj prispevek uredi, da bo le ta primeren za objavo.

Urednik sam presoja, ali gre v primeru prispevka za oglasno sporočilo, ki se vselej zavrne ali za prispevek, ki nima značaja oglasnega sporočila.

V času volilnega molka je odgovornost urednika, da ustavi vse objave, ki spadajo med kršitve volilnega molka.

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJ

S tem ko občina pristopi k projektu MojaObčina.si nudi vsem svojim organizacijam možnost da se brezplačno uredijo svojo spletno vizitko na portalu MojaObčina.si v sklopu imenika.

Organizacije si lahko tako znotraj spletne vizitke brezplačno uredijo/dodajo sledeče podatke:

 • podatke organizacije (naziv, naslov, lokacijo na zemljevidu),
 • kontaktne podatke (telefon, faks, mobilne številke, maili),
 • predstavitev organizacije (opis oragnizacije),
 • povezave na spletno stran (če ima organizacija svojo spletno stran lahko objavi povezavo),
 • povezave na Facebook profil/stran,
 • dodajanje novic s slikami, video vsebinami in priponkami,
 • dodajanje dogodkov,
 • galerije slik.

Za organizacije, ki si želijo dodatne promocije oziroma izpostavitve v regiji le to uredi podjetje Prims d.o.o., če s pogodbo ni definirano drugače.

ZUNANJE POVEZAVE

Dovoljeno je, da uporabnik naredi povezavo z drugih spletnih mest na stran spletnega mesta. Povezave ni dovoljeno narediti na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino.

Razen v zgoraj navedenem primeru je na drugih spletnih mestih brez dovoljenja ponudnika prepovedano objavljati, reproducirati, distribuirati ali kako drugače uporabljati vsebino, logotip in znamko spletnega mesta.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ponudnik spletnega mesta varuje osebne podatke uporabnikov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejša pojasnila so objavljena v Politiki zasebnosti.

PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletnem mestu se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in članov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletnem mestu, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev spletnega mesta.

Uporabnik ali član lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posameznem spletnem mestu ali ne. Uporaba storitev spletnega mesta, za katere se zahteva registracijo na spletnem mestu, brez omogočenih piškotov ni mogoča. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

IME PIŠKOTKASKUPINALASTNI ali PIŠKOTKI TRETJIHTRAJNI ali SEJNI PIŠKOTKINAMEN UPORABE
PHPSESSID nujno potreben lastni sejni PHP sejni piškotek
__atssc za izboljšanje delovanja AddThis trajni reklamni piškotek
__atuvc za izboljšanje delovanja AddThis trajni reklamni piškotek
__utma za izboljšanje delovanja Google Analytics trajni število obiskov
__utmb za izboljšanje delovanja Google Analytics trajni začetek obiska
__utmc za izboljšanje delovanja Google Analytics sejni konec obiska
__utmz za izboljšanje delovanja Google Analytics trajni od kje je uporabnik prišel
visitor_uuid za izboljšanje delovanja lastni trajni univerzalno unikaten ID obiskovalca
already_ML_registered za izboljšanje delovanja lastni trajni prepreči ponoven prikaz pop-upa za prijavo na mailing
dont_show_ML_pop_UP za izboljšanje delovanja lastni trajni prepreči ponoven prikaz pop-upa za prijavo na mailing
fbm_* za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
fbsr_* za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava SSL
js za izboljšanje delovanja lastni trajni preveri uporabnikove JS nastavitve
lastViewed za izboljšanje delovanja lastni trajni zadnja ogledana stran
lastthreemun za izboljšanje delovanja lastni trajni zadnja ogledana občina
session_id nujno potreben lastni sejni ID seje
act za izboljšanje delovanja Facebook sejni Session
c_user za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook prijava
csm za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook prijava
datr za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
fr za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
lu za izboljšanje delovanja Facebook trajni Facebook prijava
p za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook prijava
presence za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook prijava
s za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook prijava
sub za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook prijava
xs za izboljšanje delovanja Facebook sejni Facebook prijava

NADZOR NAD UPORABO

Ponudnik ne nadzoruje vsega gradiva in podatkov, ki jih uporabniki in/ali avtorji prispevkov posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Ponudnik si v skladu z namenom izpolnjevanja določb teh splošnih pogojev (sporazuma med uporabniki in ponudnikom) pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki in/ali avtorji prispevkov, ki v okviru storitev spletnegamesta posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg ponudnika.

NESPOŠTOVANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico, da v primeru nespoštovanja kateregakoli določila po svoji presoji proti uporabniku, ki krši določila teh splošnih pogojev, uvede kateregakoli od naslednjih ukrepov:

 • opozorilo o nespoštovanju splošnih pogojev ter poziv k spoštovanju le-teh,
 • blokiranje možnosti dostopa do posameznih storitev v okviru spletnega mesta,
 • blokiranje uporabniškega računa,
 • blokiranje preostalih uporabniških računov, za katere ponudnik ugotovi, da jih uporablja ista oseba kot uporabniški račun, s katerim so bile povzročene kršitve,
 • blokiranje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve,
 • posredovanje IP naslova, iz katerega je prišlo do kršitve, odgovornemu ponudniku internetnih storitev.

Ponudnik bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali drugimi dejanji, ki jih sankcionira pravo (zakonodaja) Republike Slovenije.

ODGOVORNOST

Ponudnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletnega mesta neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega mesta. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik storitev ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletnega mesta, četudi je ponudnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način vnaprej obvestiti uporabnike na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu.

PRISTOJNOST ZA SPORE

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Ljubljani, Republika Slovenija. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ta različica splošnih pogojev uporabe velja od 30. 1. 2015.

PriMS d.o.o., LjubljanaNAZAJ NA PREJŠNJO STRAN