Pravila in pogoji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Pravila in pogoji v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Predmet teh Pravil in pogojev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravila) je ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev pravic in obveznosti, kot jih določa 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 113/05, v nadaljevanju ZVOP-1).

Ponudnik, družba Prims d.o.o. Ljubljana, bo kot pogodbeni obdelovalec za upravljavca – uporabnika storitev spletnega mesta mojeobcine.si (v nadaljevanju: uporabnik oziroma upravljavec) opravljal storitev omogočanja posredovanja elektronskih sporočil na naslove, ki jih posreduje in v okviru storitev spletnega mesta kot lastno bazo podagkov uporablja uporabnik kot upravljavec.

Upravljavec zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov, ki so predmet teh Pravil razpolaga z dopustno pravno podlago.

Ta Pravila se nanašajo na vse primere, ko uporabnik v ponudnikov sistem posreduje ali naloži baze podatkov, ki vsebujejo tudi osebne podatke.

Uporabnik jamči in izjavlja, da ima na posredovanih bazah podatkov pridobljene vse ustrezne sorodne pravice upravljavcev podatkovnih baz v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ter da ima od vseh oseb, katerih osebnih podatki so vključeni v posredovano bazo podatkov, pridobljena soglasja na način in po postopku, določenem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pobudnik ne prevzema nobene odgovornosti za obdelavo baz podatkov, ki mu jih posredujejo uporabniki. Ponudnik bo v primeru, da ga posamezna oseba utemeljeno opozori na kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov v povezavi z bazo podatkov, ki mu jo posreduje uporabnik, po lastni presoji nemudoma odstranil takšen podatek in/ali celotno bazo podatkov s svojih strežnikov.

Upravljavec bo v okviru uporabe storitev spletnega mesta posredoval baze elektronskih poštnih naslovov (e-pošta), ki lahko vsebujejo tudi osebne podatke oziroma se lahko štejejo za osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Upravljavec bo baze osebnih podatkov posredoval samostojno, izključno z namenom lastne uporabe v okviru storitev spletnega mesta.

Ponudnik na vsebino posredovanih podatkov nima nikakršnega vpliva in ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino posredovanih podatkov.

Namen uporabe posredovanih podatkov je izključno v omogočanju uporabe storitve spletnega mesta, ki omogoča posredovanje elektronskih sporočil na naslovnike, vsebovane v bazi podatkov. Posredovanje sporočil lahko izvaja izključno uporabnik v svojem imenu in za svoj račun, ponudnik pa nudi zgolj tehnično orodje/storitev, ki omogoča takšno posredovanje sporočil.

Ponudnik se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili ZVOP-1, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen v 3. In 4. členu teh Pravil.

Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke, po izpolnitvi namena iz 3. In 4. člena teh Pravil ali v primeru spora med pogodbenima strankama, nemudoma vrnil upravljavcu, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih - če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji - posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.

Ta različica Pogojev uporabe velja od 1. 1. 2014.
PriMS d.o.o., Ljubljana