Logo MojaObčina.si

Šmartno pri Litiji

JUTRI
1°C
-1°C
SOB.
3°C
0°C

DRŽAVNI KVIZ GASILSKE MLADINE 2017

4444

http://www.gasilec.net/operativa/mladina/kviz

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

MLADINSKI SVET

Ljubljana, Tržaška 221

(   01 241 97 50

Fax: 01 241 97 64

* E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net

 

Na osnovi programa dela Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije za leto 2017 organiziramo:

16. DRŽAVNI KVIZ GASILSKE MLADINE 2017

ki bo v soboto, 1. aprila 2017

 

Tekmovanje bo potekalo v soorganizaciji GZS – Mladinskega sveta in organizatorja gostitelja.

 

TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*)

 • kategorija PIONIRJI (pionirke, pionirji ali mešano) - od 7 do 11 let; (letniki 2006 – 2010; GŠTD, 2013)
 • kategorija MLADINCI (mladinke, mladinci ali mešano) - od 12 do 16 let; (letniki 2001 – 2005; GŠTD, 2013)
 • kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano) - od 16 do 18 let; (letniki 1999 – 2001; GŠTD, 2013)

 

Tekmovalci letnika 2001 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov.

 

*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo!

 

 

PRAVICA NASTOPA

Na državnem tekmovanju

Pravico nastopa na državnem kvizu gasilske mladine imajo ekipe, ki so v regiji, v katerih so potekala predhodna izbirna tekmovanja (npr. tekmovanje na nivoju GZ), dosegle prvo in drugo mesto v vsaki kategoriji na regijskem tekmovanju v letu 2017 oz. prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji, če je bilo tekmovanje organizirano samo na nivoju ene GZ v okviru regije. V kolikor je bilo na regijskem tekmovanju v posamezni kategoriji 20 (dvajset) in več ekip, se lahko državnega tekmovanja udeležijo ekipe, ki so dosegla prva tri mesta v posamezni kategoriji.

Če v regiji niso potekala predhodna izbirna tekmovanja (npr. tekmovanje na nivoju GZ), se na državno tekmovanje v kvizu gasilske mladine uvrstijo ekipe, ki so dosegle prvo in drugo mesto v vsaki kategoriji na regijskem tekmovanju v letu 2017 oz. prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji, če je bilo tekmovanje organizirano samo na nivoju ene GZ v okviru regije.


 

Tekmovalne discipline

 

PIONIRJI

Št.

Tema

Snov

1

Drži – ne drži*

Gradivo »veš – ne veš« za pionirje

2

Prva pomoč*

Izbor vprašanj iz prve pomoči

3

Požarna preventiva*

- Gradivo »veš – ne veš« za pionirje

- Oznake za veščine pionirjev in mladincev

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za pionirje

4

Gasilska znanja od 5 proti 0

1. TEMA: Naravne in druge nesreče

2. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za pionirje

5

Štafetno vezanje vozlov

Jamborski, tkalski in tesarski vozel

6

Gasilska spretnost

Štafetno izvajanje vaj

* za pionirje so vsa vprašanja in odgovori zapisani z velikimi tiskanimi črkami

 

MLADINCI

Št.

Tema

Snov

1

Drži – ne drži

Gradivo »veš – ne veš« za mladince

2

Prva pomoč

Osnove prve pomoči

3

Požarna preventiva

- Gradivo »veš – ne veš« za mladince

- Oznake za veščine pionirjev in mladincev, čini in oznake pionirjev in mladincev, funkcijske oznake v PGD in GZ

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za mladince

4

Gasilska znanja od 5 proti 0

1. TEMA: Požarna preventiva

2. TEMA: Orodje, oprema, gasilna sredstva

5

Štafetno vezanje vozlov

Jamborski, tkalski in tesarski vozel

6

Gasilska spretnost

Štafetno izvajanje vaj

 

GASILCI PRIPRAVNIKI

Št.

Tema

Snov

1

Drži – ne drži

Gradivo »veš – ne veš« za gasilce pripravnike

2

Prva pomoč

Osnove prve pomoči

3

Požarna preventiva

- Gradivo »veš – ne veš« za gasilce pripravnike

- Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev

- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva za gasilce pripravnike

4

Gasilska znanja od 5 proti 0

1. TEMA: Organizacija gasilstva

2. TEMA: Gasilska taktika

5

Štafetne navezave orodij

Navezava gasilske sekirice, navezava cevi z ročnikom brez zasuna in navezava cevi z ročnikom z zasunom

6

Gasilska spretnost

Štafetno izvajanje vaj

 

LITERATURA

 

Št.

Pionirji

Mladinci

Gasilci pripravniki

1

Priloga razpisa

Priloga razpisa

Priloga razpisa

2

Priloga razpisa

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2011,GZS, stran 99-129 in od 140-143

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2011, GZS, stran 99-143

3

Priloga razpisa

Priloga razpisa

Priloga razpisa

4

1. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

1. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

1. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

2. TEMA: GŠTD 2013, stran 35,42,52,278; razpis in pravila- gasilski kviz in gasilska orientacija

2. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

2. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

5

Razlaga v Pravilih in točkovanju kviza

6

Razlaga v Pravilih in točkovanju kviza

PRIJAVA

Regijske komisije pošljejo prijave do vključno 27. 03. 2017 na Gasilsko zvezo Slovenije (nevenka.kerin@gasilec.net) na priloženem obrazcu-prijavnice, skupaj s poročilom in rezultati regijskega tekmovanja. Poročilo in rezultati regijskega tekmovanja so osnova za pridobitev sofinanciranja regijskih tekmovanj iz sredstev doplačilne znamke. Poročilo mora vsebovati navedbo ali so v regiji potekala predhodna izbirna tekmovanja, datum in kraj regijskega tekmovanja ter prilogo - rezultate regijskega tekmovanja.

Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v programu Vulkan. Kasnejših in nepopolnih prijav ne sprejemamo!

 

NEOPRAVIČENA ODSOTNOST

V primeru neopravičene odsotnosti ekipe na tekmovanju bomo regiji iz sredstev gasilske doplačilne znamke odšteli organizacijske stroške v višini 150 evrov/neopravičeno odsotno ekipo. Opravičeno odsotnost ekipe lahko javite Nevenki Kerin po elektronski pošti nevenka.kerin@gasilec.net ali telefonsko 01 241 9750, 051 300 400, najmanj 24 ur pred pričetkom tekmovanja.

 

IDENTIFIKACIJA NA DAN TEKMOVANJA

Na komisiji A se ekipe identificirajo z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Stare knjižice pionirja in mladinca NE VELJAJO! Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v program Vulkan. Ob sumu na nepravilne podatke, je ekipa dolžna predložiti osebne dokumente.

 

OSEBNA OPREMA (UNIFORMIRANOST)

Tekmovalci in mentorji morajo biti oblečeni v gasilsko delovno obleko (hlače in bluza) brez kape. Tekmovalci pri vseh tekmovalnih disciplinah tekmujejo v gasilski delovni obleki (hlače in bluza) brez kape.

 

OPREMA NA TEKMOVANJU

Slike orodja in opreme bodo objavljene na spletni strani GZS 10 dni pred pričetkom tekmovanja.

 

SESTAVA in NAVODILA ZA EKIPE

-       Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo.

-       Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo "B". Ekipa pa mora kljub temu oddati ocenjevalni list zaradi evidence tekmovalnih ekip.

-       Vse ekipe obvezno spremlja mentor, ki je vpisan na prijavnem listu. Mentor lahko spremlja samo eno ekipo, vendar hkrati ne more biti tekmovalec na istem tekmovanju. Če pride na sami prijavi pri A komisiji do spremembe, mora ekipa to spremembo obvezno sporočiti (npr: zamenjava mentorja).

-       Mentorji ekip pri izvedbi posameznih tekmovalnih disciplin počakajo svojo ekipo na mestu, ki ga določi in označi organizator tekmovanja.

-       Po izvedeni vaji pri praktičnem delu kviza se mora vodja ekipe obvezno podpisati ob navzočnosti sodnika in mentorja pri kategoriji pionirjev.

 

Ocenjevanje

Ocenjevanje se opravi na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo kviza, ki so priloga tega razpisa.

Pravilnost izvedbe tekmovalne discipline ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in določeno število članov, odvisno od vrste tekmovalne discipline.

Začetno število točk je 1000.

Glede na začetno skupno starost ekipe, ekipe dobijo naslednje dodatno število pozitivnih točk (za izračun se upošteva letnica rojstva):

 

Pionirji

Mladinci

starost enote

pozitivne točke

starost enote

pozitivne točke

21-23

5

36-38

5

24-26

3

39-41

3

27-29

2

42-44

2

30-32

1

45-47

1

33

0

48

0

 

-        v kategoriji pionirjev lahko tekmuje tudi član v starosti 6 let, vendar se upošteva njegova starost 7 let;

-        v kategoriji mladincev lahko tekmuje tudi član mlajši od 12 let, vendar se upošteva njegova starost 12 let;

-        v kategoriji pripravnikov se dodatne točke ne dodeljujejo.

 

Ob ročnem merjenju se praktične vaje ocenjujejo na eno decimalko natančno, ob elektronskem merjenju pa na dve decimalki natančno.

 

Delitev mest

V primeru delitve mest se uporabijo naslednji prioritetni vrstni red nalog:

1)     seštevek vseh točk na teoretičnem delu vključno z gasilskimi znanji,

2)     praktična vaja gasilska spretnost,

3)     praktična vaja vezanja vozlov.

 

Komisija za pritožbe (ODLOČANJE O OCENITVI)

Člani ocenjevalne komisije ocenjujejo tekmovalne ekipe na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo kviza.

Tekmovalna ekipa se lahko v roku 20 min. po izvedbi zadnje tekmovalne discipline na delo ocenjevalne komisije v primeru kršitve Pravil in točkovanj za izvedbo kviza pisno pritoži komisiji za pritožbe.

Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in predsednik komisije B. Dokončno odločitev o pritožbi sprejme komisija za pritožbe pred razglasitvijo rezultatov.

 

Nagrade

Vse ekipe prejmejo pisna priznanja, najboljše tri ekipe pri pionirjih, mladincih in gasilcih pripravnikih pa prejmejo medalje in pokale. Ekipe morajo OBVEZNO počakati do konca razglasitve rezultatov. V primeru, da predčasno zapustijo tekmovanje in so prejemniki nagrad, jim le-te ne pripadajo.

 

PREHRANA

Za vse ekipe organizator poskrbi za prehrano in osvežilni napitek.

 

Tekmovanje ekipe izven konkurence

Ekipa tekmuje izven konkurence, če niso vsi člani in mentorji oblečeni v gasilske delovne obleke, če pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca oz. gasilskih izkaznic, če izkaznica pionirja in mladinca ni pravilno izdelana (nepopolni podatki, brez podpisa, …), ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo.

 

Diskvalifikacija ekipe

Tekmovalna ekipa je diskvalificirana če:

-       se tekmovalci ali mentorji neprimerno vedejo pred otvoritvijo ali med otvoritvijo tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom ali po zaključku tekmovanja;

-       se tekmovalci ali mentorji nespodobno vedejo do sodnikov;

-       tekmovalci ali mentorji namerno ovirajo tekmovalce druge tekmovalne ekipe;

-       če se pri tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršna koli prisotnost alkohola na celotnem prizorišču tekmovanja;

-       če katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge;

-       če ekipa ali del ekipe, vključno z mentorjem zapusti razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja pred zaključkom tekmovanja (pred dovoljenim odhodom ekip),

-       če se ugotovi, da je ekipa goljufala ali kakorkoli priredila podatke tekmovalcev (npr: neresnični rojstni podatki, ...).

Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki posamezni tekmovalni disciplini še dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo.

O diskvalifikaciji tekmovalne enote odloči komisija za pritožbe dokončno.

V primeru diskvalifikacije tekmovalna ekipa ne prejme nagrade, priznanja za udeležbo. Črta se tudi iz vrstnega reda tekmovalnih ekip.

 

INFORMACIJE

Vse ostale informacije lahko dobite na GZS:

na telefonski številki 01 241 9750, 051 300 400 (Nevenka Kerin) ali nevenka.kerin@gasilec.net

 

PRIPOROČILO

Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene kartice in dve pisali (eno modro ali črno za ekipo in eno rdeče za mentorja). 

Tekmovanje poteka na lastno odgovornost.

 

 

 

Z gasilskimi pozdravi!

 

 

 

Predsednik MS GZS:                                                                                                        Predsednik GZS:

Uroš Leskovar, l.r.                                                                                                               Jošt Jakša, l.r.

 

 

 

 

Priloge:

 • PRAVILA IN TOČKOVANJE ZA IZVEDBO KVIZA,
 • PRIJAVNICE,
 • LITERATURA (Gradivo »veš – ne veš« - za vse kategorije; veščine; izbor vprašanja iz prve pomoči za pionirje; izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva; čini, funkcijske oznake in specialnosti),
 • SKICE (vrste požarov, vozli, navezave orodja),
 • OCENJEVANJE,
 • OBRAZCI za izvedbo tekmovalnih disciplin (drži – ne drži, prva pomoč, požarna preventiva, gasilska znanja od 5 proti 0),
 • OCENJEVALNI LISTI za ekipe (štafetno vezanje vozlov/navezav orodij, gasilska spretnost),
 • KONTROLNI LISTI za sodnike,
 • ZVOČNI SIGNAL (disciplina Gasilska znanja od 5 proti 0),
 • ŽREBNI LISTKI (vozli/navezave orodja, izbira orodja, žreb tekmovalne proge),
 • SMERNICE za pripravo discipline Gasilska znanja od 5 proti 0,
 • DODATEK ZA SODNIKE - dodatna obrazložitev ocenjevanja »Vstop v prostor«, »Konec vaje« in »Zaključna postavitev tekmovalcev«.

Všečkaj objavo

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!