Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
20°C
11°C
JUTRI
20°C
12°C
1383

Letni program športa v Občini Kidričevo 2019

 

V OBČINI KIDRIČEVO ZA LETO 2019

1.      UVOD

V Občini Kidričevo je šport dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva organiziran  pristop v smislu izvajanja strokovnih, organizacijskih in upravnih nalog.

Z letnim programom športa so določeni programi športa, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa, ter obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine. 

2.      IZHODIŠČA  IN  USMERITVE

Z upoštevanjem izhodišč nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo v Občini Kidričevo za leto 2019 naslednje usmeritve:

 • posebno pozornost bomo posvetili tekmovalnim in interesnim programom za otroke in mladino z namenom spodbujanja kakovostnega načina preživljanja prostega časa in preventivnega delovanja v smislu preprečevanja socialno-patoloških pojavov,
 • skušali bomo doseči maksimalno dostopnost različnih programov športa, zato bomo posebno pozornost posvetili dostopnosti in maksimalni izkoriščenosti javnih športnih objektov za vse programe športa,
 • s sofinanciranjem programov za mlade, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter s posebno podporo kategoriziranim športnikom bomo skušali doseči, da lahko naši športniki svoj potencial razvijajo tudi v domačem okolju,
 • za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe javnih sredstev bomo povečali nadzor nad izvedbo programov v okviru letnega programa športa.
3.      OBSEG  SREDSTEV

Občina Kidričevo z Odlokom o proračunu Občine Kidričevo zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini Kidričevo v naslednjih postavkah:

 

 • nacionalni program športa:  60.300 EUR.

 

Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega programa športa (NPŠ), in sicer v naslednjem obsegu:

 

PROGRAM

SREDSTVA

Prostočasna   športna vzgoja otrok in mladine

3500,00

Športna   vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport

34000,00

Kakovostni   šport

7300,00

Športna   rekreacija

4000,00

Športne   prireditve

2500,00

Delovanje   društev

3000,00

Delovanje   športne zveze

6000,00

SREDSTVA   SKUPAJ:

€   60,300,00

4.      SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV

Skladno z Merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo so za leto 2019 določeni naslednji korekcijski faktorji vrednotenj športnih površin in strokovnega kadra:

 

 • Uporabljen korekcijski faktor za športne objekte/površine:

ŠPORTNI   OBJEKT

kategorija 1

kategorija 2

kategorija 3

korekcijski   faktor športni objekt

0,6

0,8

1

 

 • kategorija 1: programi, ki se izvajajo izključno na zunanjih površinah,
 • kategorija 2: programi, ki se pretežno izvajajo na zunanjih površinah (npr. nogomet, ki se le v delu sezone trenira/igra v dvorani),
 • kategorija 3: programi, ki se izključno izvajajo na notranjih površinah (v dvoranah).

 

 • Korekcijski faktor za strokovni kader je 1 za vse programe in kategorije.

 

Za določanje velikosti skupin po posameznih programih in kategorijah se uporabijo tabele OKS-ZŠZ.

5.      OBSEG  IN  VRSTA  DEJAVNOSTI  ZA  SOFINANCIRANJE

V okviru vsebin NPŠ lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti s programi:

a)      Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike športne dejavnosti ne tekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški, športni objekt in strokovni kader, skladno s pogoji in v obsegih, določenimi v preglednicah v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo pod točko 1.1 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.

b)     Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški, športni objekt in strokovni kader, skladno s pogoji in v obsegih, določenimi v preglednicah v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo pod točko 1.4 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport.

c)      Kakovostni šport

V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški in stroški uporabe športnih objektov, skladno s pogoji in v obsegih, določenimi v preglednicah v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo pod točko 1.5 Kakovostni šport.

d)     Športna rekreacija

Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, ob študijskih športnih dejavnosti in tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo stroški uporabe športnih objektov in strokovni kader, skladno s pogoji in v obsegih, določenimi v preglednicah v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo pod točko 1.8 Športna rekreacija.

e)      Športne prireditve in promocija športa

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški za športne prireditve lokalnega in občinskega pomena, skladno s pogoji in v obsegih, določenimi v preglednicah v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo pod točko 5.2 Druge športne prireditve.

 

Izbrani izvajalec lahko na podlagi tega razpisa prejme največ do 70 % upravičenih stroškov.

 

Če izvajalec z istim programom pridobi sredstva tudi na podlagi razpisa Fundacije za šport ali športne unije ali drugih javnih sredstev, ima pravico za sofinanciranja v skupni višini do 70 % upravičenih stroškov.

f)       Delovanje društev

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški društev, skladno s pogoji in v obsegih, določenimi v preglednicah v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo pod točko 4.1 Delovanje športnih organizacij.

g)      Delovanje športne zveze

Občinske športne zveze so reprezentativni predstavniki civilne športne družbe na lokalni ravni.

 

Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo materialni stroški zveze ter projekti in programi s področij:

 • Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
 • Založništvo v športu,
 • Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
 • Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa,
 • Športne prireditve,
 • Športni turizem,

 

skladno s pogoji in v obsegih, določenimi v preglednicah v Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo pod točko 4.1 Delovanje športnih organizacij.

 

Za sredstva lokalne skupnosti za delovanje športne zveze lahko kandidira izključno občinska športna zveza.

6.      POSEBNE DOLOČBE

Občina Kidričevo lahko omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2019 tistim izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila oziroma izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz  pogodbe o sofinanciranju programov športa v letu 2018.

 

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o financiranju športa v Občini Kidričevo. Če sredstev med letom ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za porabo, se sredstva namenijo Športni zvezi občine Kidričevo za izvedbo programov zveze.

 

7.      VELJAVNOST  IN  PORABA

Ta program začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za  financiranje in za izvedbo razpisa ter razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Kidričevo v letu 2019.

 

Letni program športa se objavi na spletni strani Občine Kidričevo.

 

 

Štev. 671-1/2019

Župan Občine Kidričevo

Dne, 25.3.2016

Anton Leskovar

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi