Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
10°C
-5°C
JUTRI
13°C
-2°C
3995

Kazni za prekrške v prometu na osnovi novega odloka o občinskih cestah

Občinski svet Občine Borovnica je na svoji 4. izredni seji 25. 11. 2020 med drugim obravnaval in sprejel tudi nov Odlok o občinskih cestah. Ta je stopil v veljavo 30. 12. 2020 in je objavljen v Uradnem listu RS št. 189/2020 in na spletni strani občine.

Odlok za prekrške zoper varnost v prometu odreja tudi kazni oz. globe, in sicer:


1.         Kazni za izvajanje del, ki ogrožajo varnost na občinskih cestah

Člen 26 Odloka prepoveduje izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Prepovedano je:

1.         na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;

2.         po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;

3.         na cestnem svetu občinske ceste:

-           puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;

-           nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;

-           postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;

-           nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;

-           postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;

-           namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;

-           odvajati odplake in druge tekočine;

-           ovirati odtekanje vode;

4.         orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;

5.         na cestišču javne ceste:

-           razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;

-           puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;

-           odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe;

-           onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;

-           vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.


Za neupoštevanje prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavkom tega člena se izrečejo globe v naslednjih zneskih:

400 evrov posamezni fizični osebi.

1.500 evrov pravni osebi, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik,  njegovi  odgovorni osebi pa globa 500 evrov.

3.000 evrov pravni oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, njegovi  odgovorni osebi pa globa 1.000 evrov.


Za opustitev ukrepov iz petega odstavka pa se izreče globa:

2.000 evrov pravni osebi, samostojnemu podjetniku, posamezniku in posamezniku, ki samostojno 1.000 evrov odgovorni osebi relevantnih zgoraj navedenih.2.         Kazni za onemogočanje posegov za nemoteno uporabo občinskih cest

Člen 27 Odloka  nalaga lastnikom zemljišč ob občinski cest, da morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:

          dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;

          gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;

          postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;

          izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

          odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.

Predpisana globa za neupoštevanje zgoraj navedenega znaša 300 evrov.3.         Kazni za ogrožanje prometne varnost na odsekih občinskih cestah skozi  gozdove

Člen 28 Odloka določa, da lahko upravljavec občinske ceste Zavodu za gozdove Slovenije poda predlog, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.       

Drugi odstavek tega člena določa, da morajo pravne ali fizične osebe, ki v območju ceste pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, pred začetkom del obvestiti o vrsti in obsegu del upravljavca občinske ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.4.         Kazni za ogrožanje varnosti prometa zaradi žičniških naprav

Člen 29 v prvem odstavku določa, da mora biti občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, zavarovana z ustrezno lovilno napravo, katere stroške postavitve in vzdrževanja krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave. V drugem členu pa, da je za njihovo gradnjo potrebno pri upravljavcu občinske ceste potrebno pridobiti soglasje.

5.         Kazni za izkoriščanje mineralnih snovi, ki ogroža prometna varnost ob občinski cesti

Pri odstavek 30. čelna Odloka določa, da se lahko pridobivanje mineralnih surovin izvaja le v taki oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa. Drugi odstavke pa, mora investitor oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste, če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega prostora mineralnih surovin na občinsko cesto.6.         Kazni za prekrške omejitve opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste

Člen 31 določa, da mora investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste  za Izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročilo nestabilnost cestnega telesa.7.         Kazni za prekrške znotraj varovalnega pasu občinske ceste

Člen 34 Odloka  določa omejitve rabe prostora v varovalnem pasu občinske ceste, katerega širina je določena z vsakokratnim veljavnim občinskim prostorskih izvedenim aktom in  v katerem so posegi dovoljeni le s soglasjem  njenega upravljalca.8.         Kazni za neustrezno izvedbo priključkov na občinske ceste      

Člen 36  Odloka določa pogoje za gradnjo  priključkov nekategoriziranih cest in individualnih priključkov  na občinske ceste, ki so skupaj s pripadajočo signalizacijo sestavni del občinske ceste, ter pogoje za njihovo ukinitev.9.         Kazni za neupravičeno ali neustrezno izvedeno zaporo zaradi del ali prireditev na občinski cesti

Člen 37 Odloka določa vsebine popolne vloge ter pogoje in roke za izvedbo začasne zapore občinske ceste in izdajatelja soglasja za njeno izvedbo ter obveznosti slednjega, predlagatelja in vzdrževalca občinskih cest.  

     


Višini glob na osnovi členov od 28 do vključno 31 ter 34, 36 in 37 Odloka

Za neupoštevanje vseh zgoraj navedenih določb členov od 28d o vključno 31 ter 34, 36 in 37 Odloka, so predpisane globe v naslednjih zneskih:        

200 evrov za posameznika

800 evrov za pravno osebo, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,  njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov.

1.600 evrov za pravno osebo, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.

37. člen Odloka pri tem določa še globo v višini 1.000 evrov za vzdrževalca občinske ceste če delno ali popolno zaporo ceste zaradi del na cesti ali športnih in drugih prireditev izvede brez dovoljenja oziroma je ne izvede, razen v primerih rednega vzdrževanja ceste. Njegova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 evrov.10.       Kazni na nedovoljeno ali neustrezno izvajanje del v območju občinske ceste 

Člen 32 Odloka določa, da potrebno pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste za naslednja dela v njenem območju:  podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektiv v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.

Dejavnosti, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet, poškodovale cesto ali povečale stroške njenega vzdrževanja, se kaznujejo z globami v naslednjih zneskih:

500 evrov za posameznika

2.000 evrov za pravno oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste opravlja dela,. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 500 eurov.

4.000 evrov  za prekršek pravno osebo, ki je srednja ali velika gospodarska družba. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 1.000 evrov.11.       Kazni za neustrezne naležne ploskve na kolesih vozil

Člen 33 opredeljuje in določa, da se z globo 300 evrov kaznuje voznik vozila, ki bi zaradi neustrezne naležne ploskve na kolesih vozila lahko pri vožnji po njej poškodovalo vozišče občinske ceste.12.       Kazni za zmanjšanje preglednosti ob občinski cesti

Člen 35. določa globa v višini 300 evrov za zmanjšanje preglednosti ob občinski cesti, za katerega je odgovoren lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine 


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi