Logo MojaObčina.si

Žirovnica

DANES
25°C
13°C
JUTRI
22°C
9°C
4370

Popolna zapora občinske ceste z oznakama JP 650136 in JP 650132

Občinska uprava Občine Žirovnice na vlogo družbe GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, izdaja na podlagi 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 66/2018 – UPB2)

DOVOLJENJE

za popolno zaporo občinske ceste

 1. Občina Žirovnica dovoljuje družbi GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, zaradi rekonstrukcije ceste in asfaltiranja popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP 650136 in JP 650132, in sicer v obdobju od 8. 3. 2021 do 19. 3. 2021 med 7.00 in 17.00 uro.
 2. Obvoza ne bo. Stanovalcem bo v času, ko se dela ne bodo izvajala, omogočen prevoz (odvisno od vrste del).
 3. Zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
 • zapora mora biti zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
 • promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati;
 • prehod za intervencijska vozila ter pešce mora biti ves čas omogočen;
 • zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.)
 • stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
 • izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
 • po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
 • o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti,
 • prebivalce oz. pravne osebe ob navedeni cesti je potrebno takoj po prejemu dovoljenja še posebej obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

Družba GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, 4000 Kranj, je dne 8. 3. 2021, zaradi rekonstrukcije ceste in asfaltiranja, zaprosila za popolno zaporo kategoriziranih občinskih cest z oznakama JP 650136 in JP 650132.

Popolna zapora cest bo trajala v obdobju od 8. 3. 2021 do 19. 3. 2021 med 7.00 in 17.00 uro. Stanovalcem bo v času, ko se dela ne bodo izvajala, omogočen prevoz (odvisno od vrste del).

Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.

Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način takoj po prejemu dovoljenja, v danem primeru pa morajo biti takoj po prejemu dovoljenja še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.

Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste s priloženim Elaboratom začasne prometne ureditve in pod pod pogoji, navedenimi v izreku te odločbe.

Ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena.

V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve te odločbe. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

 

Pripravila:

Tea Femc, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Monika Kusterle, univ. dipl. prav.

Direktorica občinske uprave

vir: spletna stran občine Žirovnica, 8.3.2021

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi