Logo MojaObčina.si

Žirovnica

DANES
20°C
5°C
JUTRI
25°C
5°C
4370

Popolna zapora občinske ceste, zaradi nadgradnje železniške proge

Občinska uprava Občine Žirovnica na vlogo podjetja CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, izdaja na podlagi 29., 34. in 35. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 43/12) in 67. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18-UPB2), naslednje

dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste

 1. Občinska uprava Občine Žirovnica dovoljuje CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, zaradi nadgradnje železniške proge Žirovnica-Slovenski Javornik, za investitorja DRSI, popolno zaporo občinske kategorizirane ceste z oznako JP 652881 (na odseku pod železniškim nadvozom) v terminu od 24. 5. 2021 do 31. 7. 2021, 24 ur dnevno.
 2. Ob popolni zapori bo obvoz urejen iz smeri Žirovnica po državni cesti R2-452/0206 Javornik-Žirovnica, naprej po občinski kategorizirani cesti JP 65881 Potoki, nato po občinski kategorizirani cesti z oznako JP 650032 Križišče Ratibovec-Moste 78 in obratno. Po javnih poteh bo obvoz primeren samo za osebna vozila.
 3. Vsa interventna vozila na nujni vožnji morajo upoštevati začasno prometno ureditev in obvoze.
 4. Zapora občinske ceste se lahko izvede pod naslednjimi pogoji:
 • zapora mora biti izvedena skladno s priloženim elaboratom prometne ureditve št. 01-TS-DP/37-21;
 • biti mora zavarovana, dobro vidna in ustrezno označena ter ob slabi vidljivosti predpisano osvetljena, vse v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, 4/16);
 • zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.);
 • stroške za izvedbo zapore ceste krije njen predlagatelj;
 • izvajalec del oz. predlagatelj zapore odgovarja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti za vso škodo na materialu in ljudeh, ki bi nastala na in ob zaprtem delu ceste zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali česarkoli drugega v času zapore ceste zaradi izvedbe del;
 • po zaključku del mora izvajalec del ali predlagatelj zapore takoj s ceste odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob izvajanju del in zemljišče ob cesti ter cesto najkasneje v roku 30 dni po zaključku del vzpostaviti v prejšnje stanje;
 • v primeru, da bi ob izvajanju del prišlo do poškodb vozišča, ga mora izvajalec oz. predlagatelj zapore sanirati na svoje stroške;
 • v primeru, da se cesta na mestu gradbenih del v roku dveh let posede, mora izvajalec del prekope sanirati na svoje stroške;
 • o izvedbi zapore mora biti obveščena policija, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter javnost na krajevno običajen način najmanj tri dni pred spremembo prometnega režima na posamezni cesti,
 • prebivalce oz. pravne osebe ob navedeni cesti je potrebno takoj po prejemu dovoljenja še posebej obvestiti o pričetku in predvidenem zaključku del.

Obrazložitev

Podjetje CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, je dne 20. 5. 2021, pri Občinski upravi Občine Žirovnica, vložilo vlogo za popolno zaporo občinske kategorizirane ceste z oznako JP 652881 (na odseku pod železniškim nadvozom), zaradi nadgradnje železniške proge, za investitorja DRSI. Zapora bo izvedena v terminu od 24. 5. 2021 do 31. 7. 2021.

Odlok o občinskih cestah v 29. členu določa, da se prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski cesti lahko opravljajo le z dovoljenjem občinske uprave. V dovoljenju za opravljanje del se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Odlok o občinskih cestah v 34. členu določa, da se dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je treba delno ali popolno zapreti za promet, lahko opravijo le z dovoljenjem upravljavca občinskih cest.

Odlok o občinskih cestah v 35. členu določa, da dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda občinska uprava. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.

Zaporo v skladu s 35. členom Odloka o občinskih cestah postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste (JEKO d.o.o.). Postavljavec zapore mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, občinsko redarstvo in pristojni inšpekcijski organ za ceste najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način, v danem primeru pa morajo biti še posebej pisno obveščeni prebivalci ob cesti, kjer se bodo izvajala gradbena dela.

Predlagatelj zapore oz. izvajalec del lahko dobi dovoljenje za zaporo ceste pod naslednjimi pogoji: zapora mora biti urejena oz. izvedena v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah (Ur. list RS, št. 4/16), dovozi na zaprto območje morajo biti predpisano zavarovani, ob slabi vidljivosti mora biti zapora še posebej dobro označena in osvetljena, promet se mora po potrebi tudi fizično zavarovati in usmerjati, predlagatelj zapore odgovarja za vso škodo, ki bi nastala na materialu in ljudeh zaradi neustrezne prometne signalizacije, neustreznega zavarovanja ali karkoli drugega, kar bi nastalo v času zapore zaradi del, po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Po zaključku del mora predlagatelj zapore odstraniti ostanke materiala, delovna sredstva in druge predmete, ki so bili postavljeni ob zapori ter cesto vzpostaviti v prejšnje stanje.

V skladu z zgoraj navedenim je določeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper izdano dovoljenje je dovoljena pritožba županu Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, v roku 15 dni od vročitve tega dovoljenja. Pritožbo se lahko vroči pisno, neposredno ali priporočeno po pošti ali da ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica. Upravna taksa za pritožbo znaša 18,10 EUR.

 

Pripravila:

Tea Femc, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Svetovalka III

 

Monika Kusterle, univ.dipl.prav.

Direktorica občinske uprave

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi