Logo MojaObčina.si
DANES
19°C
4°C
JUTRI
22°C
4°C

Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin

Podrobna urbanistična zasnova za Obrtno industrijsko cono Trzin

Povabilo k javni razpravi

Občina Trzin vabi na javno razpravo v zvezi s Podrobno urbanistično zasnovo za Obrtno industrijsko cono Trzin, ki je strokovna podlaga za pripravo novega občinskega prostorskega plana (OPP) in občinskega prostorskega načrta (OPN).

Strokovna podlaga ločeno in podrobno obravnava pretežno realizirano območje Obrtno industrijske cone Trzin (OIC), ki se ureja z veljavnim OPN, vendar obstoječi izvedbeni pogoji ne sledijo razvojnim izzivom pretežno realiziranega območja.

Skladno z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) je urbanistična zasnova namenjena analizi obstoječega stanja v prostoru, prepoznavi omejitev, potreb in kakovosti ter usmerjanju in podrobnejši določitvi urbanistično-arhitekturnega razvoja naselja.

V podrobni urbanistični zasnovi za OIC je obstoječe stanje analizirano zlasti z vidika dejanske namembnosti objektov, oblikovanja in izrabe gradbenih parcel, tipologije, mirujočega prometa, zelenih površin, pomožnih objektov, naravnih omejitev v prostoru ipd.

Na podlagi pridobljenih podatkov analitičnega dela so v strokovni podlagi na novo določeni urbanistični pogoji za nadaljnji razvoj OIC. Podrobna urbanistična zasnova je strokovna podlaga za presojo individualnih pobud za spremembo prostorskega akta, ter osnova za določitev podrobnih prostorskih izvedbenih pogojev v fazi priprave nove generacije prostorskih aktov.

  1. člen ZUreP-3 predvideva, da občina v pripravo osnutka OPN vključi javnost ter ji omogoči predložitev predlogov in usmeritev.

Gradivo Podrobne urbanistične zasnove za Obrtno industrijsko cono Trzin bo od torka, 3. januarja 2023, do vključno petka, 3. februarja 2023, javno objavljeno na občinski spletni strani https://www.trzin.si/. Možen je vpogled na sedežu Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin, v času uradnih ur, kjer bodo na voljo sodelavci za pojasnila o razgrnjenem gradivu.

Zainteresirani lahko na objavljeno gradivo podajo pripombe in predloge, ki jih do vključno petka, 3. februarja 2023, pošljejo po e-pošti na naslov info@trzin.si, po pošti na naslov Občine Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin ali jih podajo osebno, v času uradnih ur, na sedežu Občine Trzin.

Občina Trzin bo pripombe javnosti preučila in do njih zavzela strokovna stališča, ki jih bo ob začetku priprave novega Občinskega prostorskega načrta Občine Trzin javno objavila na spletni strani občine, kot del izhodišč za pripravo prostorskega akta.

Objavljeno gradivo:

Obrazec za pripombe:

Celotno besedilo elaborata Podrobne urbanistične zasnove za OIC Trzin je dostopno na tej povezavi.

Številka zadeve: 3500-0002/2021

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi