Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
4°C
JUTRI
14°C
2°C
Oceni objavo

Razpis prostega delovnega mesta – Računovodja VII/2-I

Številka: 100-39/2024-2

Datum:   16. 01. 2024

Zadeva:          Razpis prostega delovnega mesta – Računovodja VII/2-I

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega mesta Računovodja VII/2-I.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem /druga stopnja/, s področja družbenih ved, poslovnih in upravnih ved ali matematike in statistike.

- najmanj 8 let delovnih izkušenj;

- usposobljenost za delo z računalnikom,

- znanje uradnega jezika,

- državljanstvo Republike Slovenije;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Želena znanja:

- poznavanje računalniških programov: word, excel, internet, elektronska pošta, Government Connect, Airtable.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat višjo stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana.

 

Delovno področje oziroma naloge na delovnem mestu:

- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi;

- organiziranje in vodenje dela v računovodstvu,

- pripravljanje internih navodil,

- sodelovanje z nadzornimi institucijami,

- usklajevanje analitične in sintetične evidence;

- pripravljanje letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun proračuna ter premoženjsko bilanco države in občin;

- vodenje poslovnih knjig za proračun oz. proračunske uporabnike ali več proračunskih uporabnikov,

- izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije,

- priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij,

- sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev,

- sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov,

- sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov,

- sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem RS,

- vodenje, organiziranje in usklajevanje dela na finančnem področju,

- svetovanje predstojniku pri pripravi predloga in kasneje realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja proračunskega porabnika,

- pregled in parafiranje pogodb s finančnega vidika ter spremljanje njihovega izvrševanja,

- nadzor dela na področju finančnega prometa v KS,

- opravljanje kadrovskih dejanj,

- priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja,

- druge naloge po navodilu vodje notranje organizacijske enote, direktorja ali župana.

 

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusno dobo 6 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za razpis – Računovodja VII/2-I - ne odpiraj « na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 15 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavodu RS za zaposlovanje. Razpisano delovno mesto je objavljeno tudi na portalu Mojedelo.si in družbenih omrežjih. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: monika.niderl-klemencic@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacij na tel 01 75 90 623. Izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki se uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Berto Menard, l. r.

župan Občine Logatec

Oglejte si tudi