Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
1°C
JUTRI
7°C
0°C
Oceni objavo

Pripombe Občanskega foruma Logatec na predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec

Logatec, 21. junij 2023 - Občanski forum Logatec pozdravlja namero Občine Logatec za pripravo celostne strategije razvoja občine. Občina Logatec je v povezavi s tem pripravila predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec. Kljub dobronamernosti predlaganega sklepa, Občanski forum Logatec opozarja na njegove vsebinske nedoslednosti, predvsem pa na nejasnost posameznih členov, ki bodo v primeru sprejema sklepa v sedanji obliki otežile delovanje občasnega delovnega telesa in rezultirale v neizpolnitvi njegovih ciljev. Zato se v Občanskem forumu Logatec obračamo na vse svetniške skupine v Občinskem svetu Občine Logatec pripombami in dopolnitvami na predlagani sklep.


Predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec je dostopen na povezavi https://www.logatec.si/images/IZBOR/OB%C4%8CINSKE_SEJE_2022-2026/5_redna_seja/09.pdf.

1. člen

Člen se nanaša na pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja občine Logatec. Običajna praksa strateškega načrtovanja v slovenskih občinah se nanaša pripravo enotne strategije, ki je vezana na določen časovni okvir (npr. finančno perspektivo EU, politični mandat). Država Slovenija ima sprejeto Strategijo razvoja Slovenije do 2030. Aktualni Program evropske kohezijske politike pokriva obdobje 2021-2027 z možnostjo koriščenja do leta 2029. V primeru dolgoročne strategije za desetletno obdobje se lahko zastavijo tudi kratkoročni cilji in z njimi povezane aktivnosti. Strateško načrtovanje za daljša obdobja do leta 2050 s prioritetam in aktivnostmi je zaradi negotovosti in kompleksnosti družbenega razvoja težko predvidljivo, zato se je pri opredeljevanju dolgoročne vizije razvoja smiselno omejiti na t.i. študije predvidevanja (foresight).

Predlagamo, da se v sled preudarnega strateškega načrtovanja 1. člen spremeni tako, da se bo nanašal na pripravo enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec s kratkoročnimi in dolgoročnim cilji.

2. člen
Člen določa sestavo delovnega telesa, pri čemer pa ne opredeljuje pričakovanih strokovnih in profesionalnih referenc članic in članov za pripravo strategije razvoja občine Logatec (člen 3) in izvajanja s tem povezanih nalog (člen 5). Namesto tega predlog sklepa v 9. členu opredeljuje politični kriterij, po katerem svetniške skupine in samostojni svetniki predlagajo šest od sedmih članov delovnega telesa.

Predlagamo, da se 2. člen dopolni z odstavkom, ki bo opredelil strokovne in profesionalne reference ter kompetence članic in članov v povezavi z izvajanjem nalog delovnega telesa kot so univerzitetna stopnja izobrazbe, delovne izkušnje in reference s področij, ki so povezana z razvojnimi izzivi občine Logatec.

3. člen

Člen se nanaša namen in cilj občasnega delovnega telesa, ki je priprava kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja občine Logatec (v nadaljevanju: projekt).

Predlagamo, da se namesto kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja občine Logatec uporabi dikcijo »Strategija trajnostnega razvoja občine Logatec«. Koncept trajnostnega razvoja predstavlja globalno razvojno usmeritev, ki jo je sprejela Organizacija združenih narodov (Agenda 2030 za trajnostni razvoj) in uravnoteženo združuje tri razsežnosti trajnostnega razvoja – ekonomsko, socialno in okoljsko.

4. člen

Člen našteva pristojnosti in odgovornosti predsednika občasnega delovnega telesa.

Predlagamo, da se tretja vrstica dopolni na način, da se bo nanašala na poročanje Občinskemu svetu.

5. člen

Člen opredeljuje aktivnosti občasnega delovnega telesa, ki se nanašajo na pridobivanje informacij in dokumentacije ter izvedbo dogodkov. Pri čemer ni jasno ali bo delovno telo dejansko pripravilo in spisalo celotno besedilo strategije (krovne občinske strategije razvoja običajno obsegajo do 100 strani). Občinske razvojne strategije v večini primerov pišejo zunanje strokovne institucije, ki imajo izdelane metodologije zajemanja in analize podatkov, vključevanja občank in občanov v proces ter priprave strateških dokumentov. Ocenjujemo, da predlagani 5. člen ni vsebinsko skladen s 3. členom, ki določa namen in cilj občasnega delovnega telesa, ker ne zajema vseh aktivnosti, ki so dejansko potrebne za pripravo celostne strategije razvoja občine. Prav tako ni nikjer opredeljena javnost in preglednost delovanja občasnega delovnega telesa.

Predlagamo dopolnitev 5. člena na način, da bo iz njega jasno razvidno, kdo je odgovoren za pripravilo končnega besedila celostne strategije razvoja občine Logatec in na kakšen način bo potekala njena priprava z vsemi ključnimi aktivnostmi, ki so običajne pri pripravi strateških dokumentov. V primeru, da je to naloga občasnega delovnega telesa, je potrebno zagotoviti ustrezno strokovno sestavo telesa in kadrovsko širino, primeren nabor nalog ter zadostna finančna sredstva.
Dodatno predlagamo, da se člen dopolni s petim odstavkom o javnosti in preglednosti delovanja občasnega delovnega telesa prek objavljanja zapisnikov sestankov, poročil o napredku in končnega poročila na spletni strani občine Logatec.

7. člen

Člen kot rezultat dela občasnega delovnega telesa opredeljuje pripravo zaključnega poročila ne pa tudi predloga končnega besedila strategije za potrditev na občinskem svetu.

Predlagamo, da se 7. člen v izogib nejasnostim glede namena in ciljev predloga Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo strategije občine Logatec, dopolni tako, da bo med zahtevanimi rezultati dela občasnega delovnega telesa tudi predlog končnega besedila strategije občine Logatec, ki bo primeren za obravnavo in potrditev na Občinskem svetu.

8. člen

Člen določa dvoletni terminski načrt za izvedbo posameznih nalog (zbiranje gradiva, poročila analiz in ugotovitve), pri čemer pa ne opredeljuje besedila strategije razvoja občine Logatec kot končnega rezultata, kar je namen predlaganega sklepa (glej predlog dopolnitve 7. člena).

Ocenjujemo, da je dvoletni terminski načrt za izvedbo posameznih nalog in pripravo besedila strategije razvoja občine Logatec, predolg. Prakse posameznih občin kažejo, da je eno leto dovolj za pripravo strateškega razvojnega dokumenta (npr. občine Bled, Vrhnika, Kanal ob Soči). Zato predlagamo, da se 8. člen popravi tako, da bo besedilo strategije razvoja občine Logatec pripravljeno za potrditev na Občinskem svetu v roku enega leta od začetka veljavnosti sklepa.

Pomanjkljivosti v uvodnih pojasnilih
- v uvodnih pojasnilih manjka primerjalni pregled podobnih sklepov, ki so jih za namen priprave celostne občinske strategije sprejele občini Logatec primerljive občine. Manjka tudi kratek opis trenutnega stanja in izzivov, s katerimi se občina Logatec sooča;

- nerealna ocena finančnih posledic predlaganega sklepa v vrednosti 5.000,00 EUR letno v primeru, da je pričakovani končni rezultat občasnega delovnega telesa priprava zaključenega besedila Strategije razvoja občine Logatec, ki obsega vse standardne elemente strateškega razvojnega dokumenta. Prav tako manjka obrazložitev predvidenih stroškov, na podlagi katerih je bila narejena ocena (npr. ocena stroškov izvedbe organizacije posvetov in delavnic);

- pomanjkljiv nabor ciljnih skupin (posameznih deležnikov in skupin), katere je potrebno vključiti v proces priprave celostne strategije. Sodelovanje je potrebno omogočiti občankam in občanom, širši zainteresirani javnosti in sektorskim deležnikom lokalnega razvoja. Pri tem v Občanskem forumu Logatec pričakujemo, da se bo začasna delovna skupina izogibala ponavljanju slabe prakse vključevanja, ki ga izvaja Občina Logatec na primeru t.i. »participativnega proračuna«. 

Sklepna ugotovitev

Občanski forum Logatec ocenjuje, da je Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec premalo premišljen in nedorečen glede na svoj namen in cilje. Občanski forum Logatec poziva vse svetniške skupine, da predloga ne potrdijo na 5. seji Občinskega sveta v obstoječi obliki brez upoštevanja pripomb in dopolnitev.

S spoštovanjem,

Občanski forum Logatec
zanj mag. Simon Delakorda

Oglejte si tudi