Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
1°C
JUTRI
7°C
0°C
Oceni objavo

Vprašanja za svetniške skupine v Občinskem svetu Občine Logatec glede celostne Strategije razvoja občine Logatec

Logatec, 1. junij 2023 – Zaradi zaskrbljujočih razvojnih trendov v občini Logatec in nazadovanja po koeficientu razvitosti, se je Občanski forum Logatec obrnil na vse svetniške skupine v Občinskem svetu Občine Logatec z javnimi vprašanji glede priprave Strategije razvoja občine Logatec do leta 2030, vzpostavitve Strateškega razvojnega sveta in vzpostavitve Razvojno-projektne pisarne v občini Logatec.

Udeleženke in udeleženci javnega dogodka »Potrebe in možnosti lokalnega razvoja v občini Logatec«, ki je potekal 21. marca 2023 na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec, so med drugimi opozorili na potrebo po celostnem pristopu in sistemski ureditvi lokalnega razvoja v občini Logatec (poročilo dogodka). Pri tem so izpostavili pripravo celostne Strategije razvoja občine Logatec in ustanovitev Razvojne pisarne v občini Logatec.

V Občanskem forumu Logatec podpiramo pričakovanja občank in občanov v povezavi s pripravo Strategije razvoja občine Logatec. Tudi ob dejstvu, da občina Logatec zadnja leta nazaduje po koeficientu razvitosti (arhiv). Leta 2015 je imela koeficient razvitosti 1,23, leta 2022 pa 1,17. Občina Logatec posledično postaja vse bolj odvisna od financiranja države. Izračun koeficienta razvitosti določa uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin. Sestavlja ga 10 kazalnikov razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti občine. Koeficient povprečne razvitosti občin v državi je 1,00.

Prav tako v Občanskem forumu Logatec opozarjamo, da celostne občinske strategije razvoja ne more nadomeščati strategija razvoja lokalnega okolja, ki jo pripravlja lokalna akcijska skupina LAS s CILjem. Slednja se osredotoča na prioritete in izzive razvoja podeželja za več občin skupaj, ki sestavljajo lokalno akcijsko skupino LAS. Pri pa se izgubljajo specifične razvojne potrebe posamezne občine. Strategijo razvoja lokalnega okolja LAS s CILjem tako vidimo kot del krovne strategije razvoja občine Logatec.

Zaradi zaskrbljujočih razvojnih trendov v občini Logatec in nazadovanja po koeficientu razvitosti se v Občanskem forumu Logatec obračamo na vse svetniške skupine v Občinske svetu Občine Logatec z naslednjim javnimi vprašanji:

1) Ali vaša svetniška skupina podpira pripravo Strategijo razvoja občine Logatec do leta 2030, v kateri bodo opredeljeni vizija razvoja občine, razvojni cilji, občinski razvojni projekti in kazalniki doseganja razvojnih ciljev?

2) Ali vaša svetniška skupina podpira vzpostavitev Strateškega razvojnega sveta, v katerem bodo sodelovali vsi deležniki razvoja občine Logatec (predlog možnega upravljavskega modela strateškega sveta se nahaja v prilogi št. 1)?

3) Ali vaša svetniška skupina podpira vzpostavitev Razvojno-projektne pisarne v občini Logatec, ki bo pristojna za izvajanje splošnih razvojnih nalog (npr. informiranje o javnih razpisih, administrativna podpora prijaviteljem pri pripravi projektnih predlogov, vključevanje občanov v strateško načrtovanje, izvajanje nalog glede na strategijo razvoja občine itd.)?

Obrazložitev javnih vprašanj: Priprava strategij razvoja in način razvojnega načrtovanja lokalnih skupnosti v Sloveniji nista predpisana. Ne glede na to, morajo občine sprejemati razvojne strategije in programe, ki so zahtevani kot pogoj za pridobivanje sofinanciranih ali nepovratnih virov države (npr. Načrt razvojnih programov), evropskih virov (Evropska kohezijska politika), ali pa predstavljajo odziv na posebne potrebe, ki se pojavijo pri razvoju lokalnega okolja.

Večina občin ima tako sprejete področne razvojne strategije (promet, turizem, prostor, mladi itd.). Vse več pa je tudi občin, ki imajo celostne strategije razvoja, s katerimi krovno naslavljajo ključne razvojne izzive v svojem lokalnem okolju. Takšnih občin je bilo leta 2015 46 (vir: Zlati kamen), njihovo število pa v zadnjih letih hitro narašča. Med njimi so tudi občine s precej manjšim številom prebivalcev v primerjavi z občino Logatec kot npr. Gorje, Prebold, Razkrižje itd. Izmed sosednjih občin imajo svojo strategijo razvoja Ajdovščina, Idrija, Postojna, Vrhnika in Žiri.

Izhodišče za pripravo občinskih razvojnih strategij predstavljata 21. člen Zakona o lokalni samoupravi, ki opredeljuje naloge občine na področjih gospodarskega, prostorskega, socialnega in kulturnega razvoja in Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna.

Prednosti občinske razvojne strategije so večplastne: od dogovorov o usmeritvah trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja občine, strokovnih podlag in usmeritev za vsakoletno pripravo Načrta razvojnih programov občine in pomoč organom občine, vključevanja občanov k skupnemu načrtovanju razvoja in izvedbi projektov do identifikacije in vključitve obstoječih in potencialnih partnerjev k načrtovanju in izvajanju razvojnih dejavnosti (vir: Skupnost občin Slovenije).

Snovanje uspešnega razvoja občine mora izhajati iz sprejetih strateških prioritet in na njih zasnovanem razvojnem načrtovanju z vpeljavo večletnega proračunskega načrtovanja (vir: Upravljalska sposobnost slovenskih občin, str. 139)  V Občanskem forumu Logatec ob tem posebej izpostavljamo pomen celostnega vključevanja občank in občanov v pripravo in izvajanje občinske strategije razvoja.

Odgovore svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Logatec bomo objavili na Facebook profilu Občanskega foruma Logatec. Na podlagi prejetih odgovorov svetniških skupin bomo v Občanskem forumu Logatec pripravili sporočilo za javnost in medije.

Občanski forum Logatec

Občanski forum Logatec je civilna družba občank in občanov, ki si prizadeva za kakovostno življenje v vaseh, krajih in mestu občine Logatec. Občanski forum se opredeljuje do razvojnih vprašanj v občini, pripravlja civilno-družbene pobude za boljše delovanje občine ter zagovarja javni interes in skupno dobro. Več informacij o aktivnostih foruma je dostopnih na povezavi https://www.facebook.com/ObcanskiforumLogatec2030.

Priloga št. 1: Model razvojnega vodenja občine Logatec

Oglejte si tudi