Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
1°C
JUTRI
7°C
0°C
Oceni objavo

Logaška politika brez prepričljivega predloga za pripravo celostne Strategije razvoja občine Logatec

Občanski forum Logatec je na svetniške skupine v Občinskem svetu Občine Logatec naslovil javna vprašanja na temo celostnega pristopa k razvoju občine Logatec. Vprašanja so se nanašala na podporo svetniških skupin pripravi Strategije razvoja občine Logatec. Vprašanja so se nanašala na podporo svetniških skupin pripravi Strategije razvoja občine Logatec do leta 2030, podporo vzpostavitvi Strateškega razvojnega sveta in vzpostavitvi Razvojno-projektne pisarne v občini Logatec.

Vprašanjem Občanskega foruma so botrovali zaključki javne razprave na temo razvoja občine Logatec, ki je potekala 21. marca na Območni obrtno-podjetniški zbornici Logatec in dejstvo, da občina Logatec zadnja leta nazaduje po koeficientu razvitosti (koeficient 1,23 leta 2015, koeficient 1,17 leta 2022). Posledično postaja vse bolj odvisna od financiranja države.

V sporočilu za javnost povzemamo (ne)odgovore posameznih svetniških skupin na javna vprašanja. Na podlagi prejetih odgovorov svetniških skupin ugotavljamo, da tako izvoljeni politični predstavniki v Občinskem svetu kot tudi Občina Logatec še nimajo izoblikovanega prepričljivega in izvedljivega predloga za pripravo celostne Strategije razvoja občine Logatec.

Občanski forum Logatec je zato pripravil pripombe s predlogi izboljšav na predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec. Forum prav tako podaja usmeritvene predloge za svetniške skupine v Občinskem svetu kot pomoč pri odločanju o ustreznem pristopu k strateškemu načrtovanju v občini Logatec ter izraža pripravljenost pomagati s svojim strokovnimi kapacitetami pri oblikovanju celostne Strategije razvoja Občine Logatec.

Tri svetniške skupine brez odgovora
Na javna vprašanja o celostnem pristopu k razvoju občine Logatec Občanskega foruma Logatec niso odgovorile svetniške skupine NLBM - Neodvisna lista Berta Menarda, NSi - Nova Slovenija in SDS - Slovenska demokratska stranka (Občanski forum Logatec je svetniškim skupinam poslal tudi spomnik glede javnih vprašanj). V Občanskem forumu Logatec sklepamo, da omenjene svetniške skupine nimajo izoblikovanega stališča do problematike razvoja občine Logatec. Ob tem upamo, da njihov molk ne zrcali njihovega odnosa do civilne družbe v občini Logatec in kulture komuniciranja do občank in občanov.

Odziv svetniške skupine NaNo - Naša Notranjska
Član svetniške skupine NaNo - Naša Notranjska je dne 21. junija na javna vprašanja odgovoril s kratkim sporočilom, da se glede vsebine Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec odprto pogovarja s članom svetniške skupine OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030. Ob tem je dodal, da gre za zelo pomembno zadevo in da se morajo vse svetniške skupine okoli tega uskladiti. Poudaril je tudi, da so nekatere (področne op. a.) strategije že pripravljene oziroma se pripravljajo ali obnavljajo ter da ne vidi take praznine pri vprašanju priprave celostne strategije razvoja občine Logatec.

Odgovor svetniške skupine Gibanje Svoboda
Svetniška skupina Gibanje Svoboda se do roka za posredovanje odgovora na vprašanja Občanskega foruma Logatec ni sestala, zato je 13. junija daljši odgovor podal Lokalni odbor Gibanja Svoboda Logatec. Lokalni odbor podpira pripravo dolgoročne strategije razvoja občine Logatec ne samo do leta 2030 ampak tudi v naprej. Razvojno strategijo želijo oblikovati skupaj z občankami in občani, pri tem pa slediti premišljenemu načrtovanju in izvajanju, ki sloni na strokovnosti, sodelovanju in skrbni rabi javnih sredstev ter skladnosti s cilji kohezijske politike EU do leta 2027. Pobudo za pripravo Strategije razvoja občine Logatec do leta 2030 je član svetniške skupine podal na 4. seji sveta Občine Logatec. Pobuda predvideva ustanovitev posebne strateške skupine, ki bo sodelovala in usmerjala pripravo Strategije. Predlagajo, da v njej sodelujejo predstavniki organov Občine, predstavniki gospodarstva ter civilne družbe in direktorji ključnih javnih zavodov. Lokalni odbor Gibanja Svoboda prav tako podpira vzpostavitev Strateškega razvojnega sveta, ki se lahko imenuje tudi občasno delovno telo za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije razvoja Občine Logatec. Pri čemer pa meni, da je 7 predstavnikov v delovnem telesu premalo. Lokalni odbor Gibanja Svoboda Logatec tudi meni, da je potrebno vzpostaviti Razvojno-projektno pisarno, ki se naj organizira v okviru občinske uprave Občine Logatec in po potrebi projektno sodeluje z zunanjimi izvajalci.

Odgovor svetniške skupine OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030
Svetniška skupina Občanska lista Logatec 2030 je dne 21. junija v zvezi s postavljenimi vprašanji na kratko odgovorila, da podpira pripravo Strategije razvoja Občine Logatec. Ob tem opozarja, da je predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec, ki ga je pripravila Občina Logatec za obravnavo na občinskem svetu, pripravljeno nepopolno, mestoma nedorečeno in nekonsistentno, brez konkretnih nalog in zaključkov ter kot tako neprimerno za obravnavo. Prav tako so zapisali, da svetniška skupina že več kot mesec dni aktivno pripravlja osnutek gradiva za oblikovanje Strateškega sveta, katerega naloga bi bila priprava Strateških smernic razvoja občine Logatec do leta 2050, ki ga bodo predstavili na seji Občinskega sveta Logatec. Osnutek predvideva vključevanje širše javnosti v vseh fazah priprave Strateških smernic. Svetniška skupine OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030 prav tako podpira vzpostavitev Razvojno-projektne pisarne, ki bi lahko delovala kot "projekt" iz naslova LAS.

Predlogi izboljšav Občanskega foruma Logatec k predlogu Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa
Občanski forum Logatec je pripravil pripombe s predlogi izboljšav k predlogu Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec. Predlog sklepa je pripravila Občina Logatec za obravnavo na 5. redni seji Občinskega sveta. Občanski forum Logatec je predlagal naslednje izboljšave: 1) Pripravo enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec, ki bo zasledovala koncept trajnostnega razvoja; 2) Opredelitev strokovnih in profesionalnih referenc ter kompetenc članic in članov v povezavi z izvajanjem nalog delovnega telesa; 3) Opredelitev odgovornosti za pripravo končnega besedila celostne strategije razvoja občine Logatec in načina njene priprave z vsemi ključnimi aktivnostmi, ki so običajne pri pripravi strateških dokumentov; 4) Zagotovitev ustrezne strokovne sestave telesa in kadrovske širine, ki bosta ustrezala naboru nalog ter zagotovitev zadostnih finančnih sredstev; 5) Dopolnitev določila o javnosti in preglednosti delovanja občasnega delovnega telesa in 6) Priprava strategije razvoja v roku enega leta ob podpori zunanje strokovne institucije, ki ima profesionalne reference z izdelavo metodologije zajemanja in analize podatkov, vključevanja občank in občanov v proces ter vsebinsko pripravo razvojnih strategij lokalnih skupnosti.

Predlogi izboljšav Občanskega foruma Logatec k predlogu Sklepa o ustanovitvi Strateškega sveta Logatec 2050
Svetniška skupina OLL 2030 - Občanska lista Logatec 2030 je na 5. seji Občinskega sveta predstavila svojo pobudo za ustanovitev Strateškega sveta občine Logatec kot posvetovalnega telesa župana. Občanski forum Logatec pozdravlja pobudo, ki izhaja iz modela razvojnega vodenja občine Logatec. Hkrati ocenjuje, da je predlog sklepa Občanske liste Logatec 2030 v posameznih členih nedorečen in pomanjkljiv ter kot tak odpira tveganje za privatizacijo strateškega načrtovanja. Občanski forum Logatec zato predlaga naslednje izboljšave predloga Sklepa o ustanovitvi Strateškega sveta Logatec 2050: 1) Namen strateškega sveta naj bo priprava enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec, ki bo temeljila na konceptu trajnostnega razvoja. Strategija predstavlja ustreznejšo formulacijo glede na predvidene vsebine dokumenta v 2. odstavku 2. člena predlaganega sklepa; 2) Ciljna področja, na katerih bi se naj opredelilo strateške vsebine, so določena enostransko in niso nujno ustrezna. Zato predlagamo, da se dejanska ciljna področja opredelijo tekom procesa priprave strategije razvoja v sodelovanju z občankami in občani ter pregledom obstoječih virov kot je npr. »Nestrankarska razvojna pobuda za vasi, kraje in mesto občine Logatec« in obstoječih področnih strategij Občine Logatec; 3) Predlog sklepa ne opredeljuje, katere interesne skupine bodo na podlagi javnega poziva župana povabljene k predlaganju članov strateškega sveta. Prav tako ne opredeljuje postopka imenovanja znotraj interesnih skupin, s katerim bosta zagotovljena ustreznost in legitimnost članov strateškega sveta. Imenovanje članov strateškega sveta je tako prepuščeno županu, s čemer se odpira tveganje, da bo priprava strategije razvoja občine Logatec postala osebni projekt župana ter bo posledično privatizirana s strani (všečne) skupine imenovanih posameznikov. Občanski forum Logatec zato predlaga, da se pri odločitvi glede sestave Strateškega sveta predhodno opravi primerjalni pregled podobnih postopkov imenovanj, ki so jih za namen priprave celostne občinske strategije razvoja sprejele občini Logatec primerljive občine; 4) Predlog sklepa ne opredeljuje načela javnega in preglednega delovanja Strateškega sveta. V 13. členu je sicer opredeljeno, da strateški svet pri svojem delovanju sledi javnem interesu, kar pa v nadaljevanju ni konkretizirano. Občanski forum Logatec predlaga, da se delovanje v javnem interesu opredeli bolj podrobno tudi v luči predhodno omenjena tveganja za privatizacijo postopka priprave strategije razvoja občine Logatec; 5) Predlog sklepa predvideva različne odgovorne nosilce izvedbe razvojnih projektov. Ob tem pa ne določa ustrezne operativne strukture, ki bo skrbela za koordinacijo in spremljanje izvajanja projektov. Občina Logatec je imela v preteklosti težave z realizacijo bistveno manjših projektov iz naslova izvajanja projektov participativnega proračuna in 6) Predlog sklepa ne opredeljuje razmerja med Strateškim svetom in Občinskim svetom Občine Logatec. Prav tako ni navedeno ali Občinski svet potrjuje razvojne projekte, katere predlaga Razvojni svet. Občanski forum zato predlaga, da se to razmerje opredeli na jasen način s ciljem zagotoviti demokratični nadzor občinskega predstavniškega telesa nad izvajanjem občinske razvojne strategije.

Poziv Občanskega foruma Logatec svetniškim skupinam v Občinskem svetu in Občini Logatec k oblikovanju kredibilnega in izvedljivega pristopa k strateškemu načrtovanju
Občanski forum Logatec na podlagi (ne)odgovorov svetniških skupin v Občinskem svetu Občine Logatec ugotavlja, da obstajajo različnih koncepti in predlogi, na kakšen način pristopiti k pripravi enotne in celostne strategije razvoja občine Logatec. Občanski forum Logatec se je javno opredelil in predlagal konstruktivne izboljšave tako k predlogu sklepa Občine Logatec kot tudi svetniške skupine OLL 2030 - Občanske lista Logatec 2030. Bistvena pomanjkljivost obeh predlogov je ta, da ne opredeljujeta sodelovanja z neodvisno zunanjo institucijo, ki ima strokovne reference z izdelavo metodologije zajemanja in analize podatkov, vključevanjem občank in občanov v proces ter vsebinsko pripravo razvojnih strategij lokalnih skupnostih. Vključitev zunanje izvajalske institucije bo zagotovila metodološko korektnost in procesno nepristranskost strateškega načrtovanja v skladu s predvidno časovnico priprave strategije. Odgovornost deležnikov razvoja občine Logatec pa je, da aktivno sodelujemo v procesu in po svojih najboljših močeh prispevamo k pripravi vsebinsko kakovostne in izvedljive Strategije razvoja občine Logatec, ki bo zrcalila potrebe in pričakovanja občank in občanov naše občine.

V skladu z zapisanim je Občanski forum Logatec s svojim strokovnimi kapacitetami, znanjem in izkušnjami pripravljen sodelovati z Občino Logatec in vsemi svetniškimi skupinami pri oblikovanju najustreznejšega pristopa k pripravi celostne Strategije razvoja Občine Logatec.

Občanski forum Logatec (po abecednem vrstnem redu)
Tine Albreht
Blaž Bešvir
Tadej de Gleria
mag. Simon Delakorda
Aljaž Hribernik
Dimitrij Pahor
Metka Rupnik
Jure Smole
Josip Žanko
Gregor Živec

Naslovniki sporočila za javnost:
- svetnice in svetniki v Občinskem svetu Občine Logatec
- Občina Logatec
- lokalni in regionalni mediji
- zainteresirane občanke in občani občine Logatec

Oglejte si tudi