Logo MojaObčina.si

Logatec

DANES
32°C
18°C
JUTRI
31°C
19°C

S papirja v realnost – jeseni 2019 zaključene prve večje aktivnosti na Jezercu in vzpostavljeni pogoji za izvedbo aktivnosti na Planinskem polju

Občina Logatec skupaj s partnerji že od leta 2016 izvaja aktivnosti za izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst živali in rastlin ter njihovih habitatov v dveh velikih projektih; KRAS.RE.VITA in MARJA.

Projekt KRAS.RE.VITA je namenjen ohranitvi že skorajda izumrlih evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst Planinskega polja, projekt MARJA pa ohranitvi barjanskih rastlinskih vrst in njihovih habitatov v naravnem rezervatu Jezerc. Večina velikih projektnih aktivnosti mora biti izvedena v letu 2020. V kolikor ne bi bila, projektne partnerje, ki ne bi izvedli svojih zavez, čakajo visoke odškodninske posledice.

 

Oba projekta sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupni znesek aktivnosti projekta Marja za vse partnerje je 1.96 mio EUR, stroški aktivnosti KRAS.RE.VITA pa znašajo skupaj 4,7 mio EUR.

 

Aktivnosti na Jezercu

Zaveza Občine Logatec v projektu Mala barja MARJA je sanirati nelegalno izveden iztok vode iz Jezerca, izvesti odstranitev neavtohtone zarasti in poskrbeti za informiranje javnosti o pomembnosti naravnega rezervata. Septembra in oktobra 2019 smo izvajali dela, ki so vezana na izboljšanje vodnega režima (sanacija iztoka) in odstranili večje zarasti. S tem vzpostavljamo stanje, v katerem se bodo določeni habitati vrst lažje obnovili. Izvedena so bila tudi pripravljalna dela za vzpostavitev informacijske točke, ki jo bomo postavili v naslednjem letu.

 

Aktivnosti na Planinskem polju

KRAS.RE.VITA je kompleksen projekt, saj se soočamo z drastičnim upadom primerkov zaščitenih ptic kosec in izumiranjem rastline travniška morska čebulica. Izumiranje teh dveh najbolj izpostavljenih in ostalih zaščitenih vrst in habitatov, značilnih za Planinsko polje, je posledica predvsem neprilagojene kmetijske rabe Planinskega polja. Za vzpostavitev stanja, s katerim se bi ohranilo habitate in dotične živalske in rastlinske vrste, partnerji v projektu izvajamo vrsto aktivnosti. Redno izvajamo  monitoringe ogroženih vrst in proučujemo vpliv prezgodnje košnje, nepravilnega načina košnje, paše in gnojenja na ogrožene živali in rastline. Odkupujemo zemljišča z največjimi možnostmi ohranitve habitata in zaščitenih vrst, kjer vzpostavljamo pravilno rabo zemljišča. Na sosednjih zemljiščih uvajamo pogodbeno varstvo z namenom, da lastniki oz. najemniki obdelujejo površine skladno z varstvenimi režimi.

 

V zaključni fazi v letu 2020 bomo pričeli še z usmerjanjem obiskovalcev z travniških površin na obrobje Planinskega polja in na točke, kjer bodo lahko dobili kvalitetne informacije o pomembnosti ohranitve Planinskega polja. S svojimi posegi (vožnjo, hojo, onesnaževanjem) pa ne bodo več posegali na ogroženo površino Planinskega polja. Obiskovalce se bo usmerilo na nova parkirišča in počivališča in tako zajezilo divje parkiranje, kampiranje in prepovedano vožnjo po Planinskem polju. Za zagotovitev teh kazalnikov mora Občina Logatec modernizirati štiri počivališča ob cesti Planina – Grčarevec in urediti dve parkirišči. S tem bo zagotovila 92 parkirnih mest (49 osebna vozila, 40 motorji, 3 avtobusi oz. avtodomi). Od teh jih bo 11 avtomobilskih (1 v Lazah, 10 v Grčarevcu) namenjenih dolgotrajnejšemu parkiranju, enako bo s 6 motorističnimi v Grčarevcu, medtem ko bodo vsa ostala, ki bodo na počivališčih, namenjena kratkotrajnemu parkiranju. Občina Postojna bo v Planini uredila večje parkirišče, na katerem bodo mesta tudi za avtodome.

 

Informacije o Planinskem polju bodo uporabniki počivališč in parkirišč dobili že na teh lokacijah, za uporabnike učne pešpoti pa bodo poglavitne informacije na voljo na dveh ključnih točkah, in sicer v informacijskem centru Ravbarjev stolp v Planini in na razgledišču na Jakovškem griču.

 

Občini Postojna in Logatec morata vse svoje aktivnosti zaključiti v letu 2020, zato se vsem uporabnikom bližnjih cest in Planinskega polja že vnaprej zahvaljujemo za strpnost v času asfaltacij počivališč in parkirišč, v času gradnje razgledišča na Jakovškem griču in sanacije Ravbarjevega stolpa ter v času vzpostavitve učne pešpoti po ustaljenih poteh in cestah ob Planinskem polju.

Več projektnih informacij je na voljo na https://www.malabarja-marja.si/ in http://www.kras.notranjski-park.si/

 

Opomin pred tožbo zaradi uničenja travnikov in aktivnosti za nadaljnjo zaščito Planinskega polja

Evropska komisija je julija 2019 Sloveniji poslala uradni opomin zaradi upadanja travniških ptic in metuljev, kar je posledica neustrezne kmetijske politike. Število travniških vrst ptic kmetijske krajine se je v obdobju 2008–2018 zmanjšalo za kar 40 odstotkov, opomin pa je predvsem opozorilo kmetijski politiki zaradi netrajnosti kmetijskih praks. Uradni opomin je začetek postopka zaradi kršitve zakonodaje Evropske unije, kar pomeni velik pritisk na državo, da stvari uredi. Hkrati gre za svarilo tudi lokalnim skupnostim, zato so vse tri Občine, na območjih katerih se razteza Planinsko polje (Logatec, Postojna in Cerknica) na pristojno inštitucijo - Zavod RS za varstvo narave, že naslovile prošnjo za pripravo smernic za sprejem pravnega akta o zavarovanju Planinskega polja kot zavarovanega območja.

Občina Logatec akta o varstvu Planinskega polja še nima sprejetega. Občina Postojna razpolaga z aktom, sprejetim v času veljavnosti sedaj že neveljavnih zakonov s področja varstva narave (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Postojna (Uradno občinsko glasilo št. 29/1984, Uradni list RS št 30/1991)). Edino Občina Cerknica ima novejše predpise, kjer bi bil potreben kvečjemu sprejem sprememb in dopolnitev, v kolikor bi akt o varstvu Planinskega polja kot celote, odstopal od določil, ki v Cerknici že veljajo. (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park (Uradni list RS, št. 75/2002, 113/09, 100/2013), Odlok o Notranjskem regijskem parku (Uradni list RS, št. 75/2002, 35/2013)).

 

Renata Gutnik, Višji svetovalec II, Občina Logatec

Foto: Simon Čuk, Hektar in Renata Gutnik

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi