Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

JUTRI
6°C
-2°C
SRE.
4°C
-3°C

Zgrajene skoraj 5,5 kilometra kanalizacije

Log - Dragomer, 16. november 2020 – Dela v okviru projekta gradnje kanalizacije in čistilne naprave, kljub novim izzivom, ki jih prinaša razglasitev epidemije, potekajo gladko in hitro. Izvajalci so gradbena dela prilagodili ukrepom in navodilom ravnanja za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Do izida časopisa naj bi se v centralnem delu Dragomerja končala gradnja kanalizacijskega omrežja, gradbišče pa naj bi se preselilo k balinišču, kjer bodo kanalizacijski vod gradili mimo vrtca, proti regionalni cesti. Na Logu se medtem gradnja nadaljuje v Molah, v Jordanovem kotu pa asfaltirajo ceste. 

Gradnja kanalizacije se pospešeno nadaljuje. Na Občinski upravi Občine Log - Dragomer so nam povedali, da so se izvajalci uspešno prilagodili novim omejitvam in izzivom, ki jih je prinesla razglasitev epidemije. Zgrajenih je že 5,5 kilometrov kanalizacije, od tega tri in pol na Logu ter dva kilometra na območju Dragomerja »V poletnih mesecih se je izvajala gradnja vakuumske kanalizacije na kanalih na Cesti 8. maja, na Cesti na Mele in na Rimski cesti v Jordanovem kotu, izvedeni so bili tudi odcepi hišnih priključkov z vakuumskim jaškom. V septembru in oktobru so se dela nadaljevala na Cesti borcev v Jordanovem kotu ter v naselju Kačja vas, in sicer na Cesti ob potoku, kjer so prav tako izvedli odcepe hišnih priključkov z vakuumskimi jaški. V mesecu novembru je izvajalec po končani izvedbi kanalizacije in ostale infrastrukture sočasne gradnje v cestni profil izvajal aktivnosti, s katerimi je pripravil ulice za asfaltiranje na območju Jordanovega kota,« so nam povedali na Občinski upravi. Na Logu gradnja kanalizacije poteka hitreje kot v Dragomerju, saj jarke pri vakuumski kanalizaciji kopljejo na manjših globinah ter bistveno ožje kot pri gravitacijsko tlačni kanalizaciji. Jarke kopljejo na globini od enega metra do metra in pol, odvisno od terena, ter v širini enega metra, vanje pa polagajo kanalizacijske cevi in električne kable za delovanje vakuumske fekalne kanalizacije. »Za vakuumsko kanalizacijo se uporabljajo PE cevi, ki tvorijo absolutni vodotesen sistem. Spajanje cevi se izvaja z elektro uporovnimi spojkami tako, da so stiki vodotesno varjeni. V coni visoke podtalnice in zalednih voda je predvideno varovanje kanalizacijskih cevi proti izpiranju finih delcev s politak folijo po ugotovitvah geomehanskega nadzora. Cevi se polagajo na peščeno posteljico, po položitvi cevi se izvede obsip s peščenim materialom 30 cm nad temenom cevi. Zasip se komprimira s komprimacijskimi sredstvi. Po končanem polaganju cevovoda se izvede preizkus tesnosti v skladu z EN standardom,« so nam razložili na Občini. Sočasno z gradnjo glavnih kanalizacijskih vodov so delavci Hidrotehnika izvajali tudi odcepe za kanalizacijske hišne priključke s hišnim vakuumskim jaškom. Najbolj ugodno lokacijo za postavitev hišnega jaška izberejo skupaj z lastniki stavb, in sicer glede na obstoječo kanalizacijo oziroma greznico ter iztok kanalizacije iz hiše. »Vakuumski jašek, v katerega bodo speljane hišne odplake, bo vgrajen ob vsaki stavbi. V jašku se nahaja poseben ventil s plovcem, ki občasno odpre povezavo z vakuumskim kanalizacijskim vodom, podtlak pa posesa odplake v odtočno kanalizacijo. Ti jaški lahko v glavni vod potisnejo tudi odplake iz nekoliko nižje ležečih hiš v okviru celotnega sistema. Vsak jašek je povezan na elektriko in njegovo delovanje bodo spremljali na čistilni napravi. V primeru okvare bo zasvetila lučka, evidentirana bo napaka, o kateri bo obveščen vzdrževalec,« so o postavitvi hišnih jaškov ob gradnji vakuumske kanalizacije povedali na Upravi. 

 

V Dragomerju se gradbišče seli k balinišču

Delavci Komunalnih gradenj so v Dragomerju zgradili 2 kilometra gravitacijske kanalizacije. Dela so v jesenskih mesecih potekala v osrednjem delu Dragomerja na ulicah Na Grivi, Laze in V Loki ter gradnja odcepov za hišne priključke. V primerjavi z gradnjo na Logu na gradbišču v Dragomerju kanalizacijo gradijo bistveno bolj robustni stroji, saj kanalizacijske vode polagajo globlje. Med gradnjo so bile odprte cele ulice, od ene strani pločnika do druge, na globini dveh do treh metrov. Kljub temu pa občani večjih težav z dostopom do hiš v času gradnje niso imeli, kar so nam potrdili tako občani na terenu kot na Občini, kjer so nam potrdili, da so izbrani izvajalci strokovni in prilagodljivi ter dela izvajajo hitro oziroma po terminskem planu. »Izvajalci se zaradi možnosti sočasne gradnje premikajo po območjih in so izjemno fleksibilni.« Pohvale smo slišali tudi na seji Občinskega sveta. »Pohvalil bi delavce Komunalnih gradenj, saj zelo dobro izvajajo gradnjo. Delavci so pridni in prijazni. Za vsakega lastnika hiše se potrudijo. Poudariti moram, da smo po mojem mnenju minimalno občutili, da je bila cesta zaprta. Iz dneva v dan so se  trudili, da bi bilo čim manj težav,« je povedal Vilijem Kosednar. Z njim se je strinjal tudi župan Miran Stanovnik, ki je poudaril, da podobne zgodbe slišijo po celi občini.

Proti koncu novembra in v začetku decembra naj bi ulice, kjer je že bila zgrajena kanalizacija, preplastili z grobim in finim asfaltom ter v začetku prihajajočega leta ta del projekta pripeljali do tehničnega pregleda. V Dragomerju se bo gradnja kanalizacije nadaljevala od balinišča, mimo vrtca proti regionalni cesti, nato pa naj bi zgradili še manjkajoče odseke ob regionalki. Na Logu v mesecu novembru pripravljajo ulice za asfaltiranje na območju že izvedene kanalizacije in infrastrukture sočasne gradnje. Kot smo izvedli, naj bi te na območju Jordanovega kota predvidoma preplastili decembra.

 

Sočasno poteka gradnja ostale komunalne infrastruktura

Gradnji komunalne infrastrukture na trasi kanalizacije so se priključili tudi zunanji investitorji. Tako v Dragomerju širokopasovno omrežje gradi podjetje T2. Energetika Ljubljana bo svoje plinovodno omrežje širila tudi na Log. Kot so nam pojasnili na Občinski upravi, bodo gradili tam, kjer bo izražen interes občanov. Visokonapetostni vod med Kozarjami in Vrhniko gradi tudi Elektro Ljubljana, ki bo električne kable polagal ob regionalni cesti, kjer naj bi se gradnji priključila tudi DRSI z meteorno kanalizacijo za odvajanje vode iz regionalne ceste. Na Občini so sicer zelo zadovoljni, da so se gradnji pridružili tudi drugi investitorji, saj si bodo tako lahko porazdelili stroške. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev bo obstoječo infrastrukturo posodabljala tudi Občina Log - Dragomer. V načrtu je gradnja primarnega in sekundarnega vodovoda ob regionalni cesti, ta investicija je ocenjena na kar 900 tisočakov, vodovod naj bi gradili tudi na Cesti ob gozdu, na delu ulice Na Grivi je v mesecu novembru potekala gradnja meteorne kanalizacije. 

 

Pri čistilni napravi se naj bi zemeljska dela nadaljevala januarja 2021

Delavci Trgograda so na lokaciji načrtovane čistilne naprave, kot smo že poročali, izvedli delovne platoje, gruščnate slope ter več metrov visoke nasipe. Z vsemi naštetimi ukrepi naj bi bistveno izboljšali nosilnost, sicer mehkega, barjanskega terena. Ker so bili predvideni ukrepi zaključeni, se je že pred časom lahko začela polletna konsolidacija temeljnih tal. V tem času na nasipu ne bodo potekala zemeljska dela, bodo pa potekale meritve, s katerimi bodo preverili, ali se tla premikajo oziroma posedajo (konsolidirajo). »Izvajajo se meritve predobremenilnega nasipa na posedalnih ploščah v 14-dnevnem razmiku s poročilom za spremljanje konsolidacije temeljnih tal,« so nam pojasnili naši sogovorniki. Nadaljevanje zemeljskih del na čistilni napravi je predvideno v januarju oziroma začetku prihodnjega leta, gradbena betonska dela pa naj bi začeli izvajati februarja 2021.

 

Osnovni dolgoročni cilj te investicije je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načelih. Z investicijo bodo po eni strani rešene potrebe občanov in hkrati izboljšano stanje okolja. S predvidenimi ukrepi bo Občina Log - Dragomer zagotovila odvod odpadnih komunalnih vod z izgradnjo novega kanalizacijskega sistema in njihovo čiščenje na centralni čistilni napravi. Investicija je vredna okoli 17,6 milijonov evrov in je sofinancirana iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljujejo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.«

 

V. L. 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi