Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
8°C
-4°C
PET.
4°C
-3°C
3370

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE ST25, CI53 IN CI10-DEL V OBČINI KIDRIČEVO

Na podlagi 110. člena, v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je župan Občine Kidričevo sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

ZA OBMOČJE ST25, CI53 IN CI10-DEL V OBČINI KIDRIČEVO

 

1.    člen

(predmet sklepa in pravna podlaga)

S tem sklepom se potrjuje pobuda investitorja za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora ST25, CI53 in CI10-del v Občini Kidričevo (OPPN) in začne priprava OPPN.

 

Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.

 

2.    člen

(območje in predmet načrtovanja)

Obravnavano območje OPPN sestavljajo Enote urejanja prostora (EUP) ST25, CI53 in CI10-del. Območja so namenjena za pridobivanje mineralnih surovin za potrebe širitve gramoznice Pleterje.

 

Za EUP ST25, CI53 in CI10-del so skladno z OPN Občine Kidričevo na območju dovoljeni samo odprti kopi za pridobivanje in predelavo mineralnih snovi s pripadajočimi rudarskimi objekti in inštalacijami ter tehničnimi napravami za pridobivanje mineralnih surovin. Za površinske kope je predvidena sprotna ali končna sanacija in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske razmere in kakovosti okolja. Za vsa območja EUP (ST25, CI53 in del enote CI10) se izdela skupen OPPN.

 

Območje OPPN se nahaja na zahodnem delu Gramoznice Pleterje in obsega zemljišča s parcelnimi številkami:

- k.o. Starošince: 484-del, 485, 489, 490/2, 490/1, 491, 492, 495, 496, 501/2,

                         455/1-del, 502-del (EUP ST25),

- k.o. Cirkovce: 694/6, 694/7, 694/8, 694/9 (EUP CI53), 661/1-del, 666/2-del,

                       666/3-del, 667/1-del, 672/2-del, 673-del, 678/1-del, 679/2-del,

                       684-del, 685-del, 690-del, 694/21-del in 696/2-del (EUP CI10).

 

Območje OPPN meri približno 9,5 ha.Na severni strani območje meji na enote urejanja prostora (ST20, CI10-del in CI11), za katere od leta 2016 velja sprejeti Občinski podrobni prostorski načrt, na vzhodni strani območje meji z gramoznico Pleterje, na južni in zahodni strani se nadaljujejo gozdne površine. V naravi območje OPPN predstavlja iglasti gozd.


Območje OPPN se po veljavni Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja, nahaja v notranjem širšem vodovarstvenem območju (VVO III).

Območje OPPN se v skladu z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) nahaja na ekološko pomembnem območju Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (območje izjemne prisotnosti) (EPO – Dravsko polje, ev. št. 42500).

Območje se na podlagi veljavnega Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20) nahaja znotraj območja naravne vrednote lokalnega pomena Pleterje – Gramoznica, (ev. št. 7423) Habitat ogroženih živalskih vrst v delujoči gramoznici Pleterje, severozahodno od Kidričevega na Dravskem polju.

 

OPPN lahko predvidi tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati tiste površine oziroma zemljišča izven območja OPPN, ki so minimalno zahtevana za potrebne navezave.

 

3.    člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP).

 

Načrtovalec pridobi geodetski načrt območja urejanja, ki je izdelan skladno z veljavnim Pravilnikom o geodetskem načrtu.

 

Pri pripravi osnutka se upoštevajo prikaz stanja prostora, OPN, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora. Izdelovalec OPPN sme uporabiti morebitno obstoječo dokumentacijo oziroma mora zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile uporabljene rešitve. Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega načrta.Skupaj s pripravo OPPN se pripravi elaborat ekonomike, ki je del gradiva za obravnavo na občinskem svetu.

 

Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), bo potrebno zagotoviti tudi izdelavo okoljskega poročila.

 

Spremembe podrobnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (v nadaljevanju: GIS) Občine Kidričevo.

 

4.    člen

(vrsta postopka)

V skladu s 119. členom ZUReP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za redni postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.

 

5.    člen

(roki in posamezne faze za pripravo OPPN)

Preglednica  SEQ Preglednica \* ARABIC 1: Okvirni roki in posamezne faze priprave OPPN:

Faza postopka

Nosilec

Rok

Pobuda in izhodišča investitorja za pripravo OPPN

Investitor

November 2021

Sklep o začetku priprave OPPN, Občina ministrstvu posreduje sklep, skupaj z vlogo za dodelitev identifikacijske številke prostorskemu aktu

Občina, župan

December 2021

Poziv pristojnim NUP za mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretnih smernic NUP

Izdelovalec OPPN

30 dni

Odločitev MOP o izvedbi CPVO

MOP

21 dni po prejetju mnenj

Priprava osnutka OPPN in okoljskega poročila (OP), v primeru CPVO

Izdelovalec OPPN

30 dni po določitvi o izvedbi CPVO

Pridobitev prvih mnenj NUP in odločitve o ustreznosti OP (v primeru CPVO)

Izdelovalec OPPN

30 dni

Analiza mnenj, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka OPPN

Izdelovalec OPPN

30 dni po prejetju vseh mnenj

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in OP (v primeru CPVO)

Občina, izdelovalec OPPN

30 dni

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve

Občina, izdelovalec OPPN

14 dni po javni razgrnitvi

Objava stališč in predlogov na spletni strani občine

Občina

14 dni

Priprava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč in predloga OP (v primeru CPVO)

Izdelovalec OPPN

30 dni po zavzemu stališč do pripomb

Pridobitev drugih mnenj NUP in mnenja o sprejemljivosti vplivov na okolje (v primeru CPVO)

Izdelovalec OPPN

30 dni

Pridobitev odločbe MOP o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga OPPN na okolje

Izdelovalec OPPN

30 dni

Priprava usklajenega predloga OPPN

Izdelovalec OPPN

15 dni po prejemu vseh mnenj pristojnih NUP

Obravnava in sprejem Odloka o OPPN na seji občinskega sveta

Občinski svet

na prvi redni seji občinskega sveta

Priprava gradiva sprejetega Odloka o OPPN in posredovanje ministrstvu

Občina, izdelovalec OPPN

15 dni po sprejemu na občinskem svetu

 

Zaključek priprave OPPN je predviden v desetih mesecih po začetku priprave OPPN. Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.

 

6.    člen

(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo mnenja, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta:

1.     za področje gradnje objektov:Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

2.     za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

3.     za področje cestnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

4.     za področje upravljanja z državnimi cestami: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

5.     za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor

6.     za področje upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode RS, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor;

7.     za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

8.     za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;

9.     za distribucijo električne energije:Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

10.  za področje telekomunikacij: Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče

11.  za področje občinskih cest: Občina Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, sodeluje v postopku priprave OPPN kot organ, ki v skladu z zakonodajo na podlagi pridobljenih mnenj pristojnih NUP odloči, ali je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO. Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje se posreduje državnim NUP ter Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

 

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

 

7.    člen

(načrt vključevanja javnosti)

Sodelovanje javnosti bo zagotovljeno skladno s 112. členom ZUreP-2 in sicer s postopkom javne razgrnitve, ki bo trajal najmanj 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Osnutek OPPN z OP, stališča do pripomb ter predlogov javnosti in predlog OPPN se javno objavijo na spletni strani občine, po vzpostavitvi elektronskega poslovanja pa v prostorskem informacijskem sistemu.

 

8.    člen

(obveznosti udeležencev pri pripravi OPPN)

Pri načrtovanju se upošteva Občinski podrobni prostorski načrt za enote urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 (št. proj. 129/15, BOSON, trajnostno načrtovanje d.o.o., Ljubljana), ki je bil sprejet oktobra leta 2016, z namenom, da se obravnavane enote urejanja prostora ST25, CI53 in CI10-del s pripravo OPPN povežejo z severnim delom sosednjih območij ST20, CI10 in CI11 za potrebe širitve gramoznice Pleterje.

 

Pripravo, izdelavo, pridobivanje strokovnih rešitev in mnenj za OPPN, vse potrebne strokovne podlage,okoljsko poročilo v primeru CPVO ter elaborat ekonomike zagotovijo lastniki zemljišč oziroma investitorji.

 

Medsebojne obveznosti občine in investitorja glede finančnih in rokovnih vidikov priprave ali izgradnje v OPPN predvidenih gradenj ali obveznosti izgradnje, se dogovori s pogodbo.

 

9.    člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Kidričevo (www.kidričevo.si).

 

 

Številka: 3500-16/2021

Datum: 2. 12. 2021

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi