Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
21°C
10°C
JUTRI
21°C
8°C
2857

STALIŠČA do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce l (sever)

Na podlagi 2. odstavka 273.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) in 6.odstavka 50.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 15.člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16, 16/18) je Občinski svet občine Kidričevo na 3. dopisni seji občinskega sveta, v času od 27.3.20120 do 1.4.2020 sprejel naslednja

 

 

STALIŠČA

do pripomb javnosti,  

podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja P16 - S4 Njiverce l (sever)

 

 

Občinski svet je prejel stališča do pripomb in predlogov, podanih v knjigo pripomb ali pisno z dopisom po pošti ali na elektronski naslov občine v času javne razgrnitve.

 

 

1.

 

Dne 2.3.2020 je bil podan predlog, da se odmik TP na meji s parcelno št. 725/27, k.o. Gerečja vas, poveča na 4m.

Stališče do pripombe: Pripomba se delno upošteva.

Obrazložitev:  

Odlok v osnutku predvideva, da se postavi nova TP na parcelni št. 723/11, k.o. Gerečja vas, z odmikom 1,5 m od parcelne meje na južni strani. OPPN mora biti skladen in usklajen z hierarhično višjim veljavnim aktom. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2013, , 53/13, 22/16, 40/19 in 5/20) v 83.členu predpisuje, da morajo biti novi zahtevni in manj zahtevni objekti, od meje sosednjih parcel oddaljeni najmanj 2 m. Pri novogradnjah morajo biti zagotovljeni predpisani minimalni odmiki od parcelne meje, kot tudi odmiki glede na sanitarno-tehnične in požarnovarnostne pogoje, tako da se ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov in ne poslabša bivalnih in funkcionalnih pogojev v neposredni okolici. Predlog OPPN bo upošteval zahtevan odmik 2,0m.  

 

2.

 

Dne 16.3.2020 je bil podan predlog, da se na območju OPPN izvzame možnost priključevanja na vročevod.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev:  

Veljavni odlok OPPN predvideva traso vročevoda in navezavo obstoječega vročevoda na vročevod novozgrajene stanovanjske soseske. Po pregledu stroškov investicije izgradnje vročevoda in elaborata ekonomike, se predlog OPPN spremeni tako, da se na območju predvidenega OPPN izvzame možnost priključevanja na daljinsko ogrevanje, saj se ni izvedel predviden priključek za nadaljevanje vročevodnega omrežja na območje OPPN, ostane pa možnost ogrevanja z drugimi okolju prijaznimi energetskimi viri (obnovljivi viri energije, sončna energija, ipd.).

 

 

3.

 

Dne 16.3.2020 je bil podan predlog, da se na Z robu območja OPPN uredi zelena bariera.

Stališče do pripombe: Pripomba se upošteva.

Obrazložitev:

Skladno z veljavnim Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13, 22/16, 40/19 in 5/20) je na podlagi 87.člena odloka, ob robovih zaključenih naselij, še zlasti pa ob prometnih vpadnicah v naselja, potrebno zagotavljati ozelenitev, ki zagotavlja vizualno kvaliteto pri ustvarjanju vedut. Zelena bariera se uredi na zunanjih robovih, zlasti ob stiku s prometnimi površinami. Zaradi bližine državne ceste in novega krožišča se uredi zasaditev visokega zelenega pasu, z gručasto zasaditvijo dreves. Nadaljuje se predvidena kompozicija zasaditve dreves ob Tovarniški cesti, na razdalji 3,5-4,0m, tako da ne ovira prometne varnosti oziroma preglednosti. Zaradi bližine cestišča in soljenja pozimi, se predlaga sadika Betula pendula ,,Fastigiata,, (breza). V ureditveni situaciji predloga OPPN se na zahodnem delu območja predvidi zeleni pas.

 

4.

 

Dne 18.3.2020 je bil podan predlog, da se odmik zgradbe na meji s parcelno št. 725/31, k.o. Gerečja vas, poveča na 4m.

Stališče do pripombe: Pripomba se ne upošteva.

Obrazložitev:  

Odlok v osnutku predvideva, da se postavi stanovanjski objekt na parcelni št. 724/55, k.o. Gerečja vas, z odmikom min. 2 m od parcelne meje na zahodni strani. OPPN mora biti skladen in usklajen z hierarhično višjim veljavnim aktom. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2013, , 53/13, 22/16, 40/19 in 5/20) v 83.členu predpisuje, da mora biti nov manj zahtevni objekt, od meje sosednjih parcel oddaljen najmanj 2 m. Pri novogradnjah morajo biti zagotovljeni predpisani minimalni odmiki od parcelne meje, kot tudi odmiki glede na sanitarno-tehnične in požarnovarnostne pogoje, tako da se ne poslabšuje prostorske zasnove obstoječih objektov. Predlog OPPN bo upošteval zahtevan odmik 2,0m.

 

 

Stališča k pripombam javnosti se objavi na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si.

 

 

Številka: 3500-12/2018

Datum: 2.4.2020

                                     

                                                                 Župan Občine Kidričevo

                                                                                                       Anton Leskovar

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi