Logo MojaObčina.si
JUTRI
24°C
13°C
ČE.
26°C
12°C
Oceni objavo

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in naslednji) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji; v nadaljevanju: ZDR-1) ter Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Hodoš št. 100-0005/2018-1 z dne 30. 8. 2018, s spremembami in dopolnitvami, župan Občine Hodoš objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto

»HIŠNIK IV« (m/ž)

(šifra delovnega mesta: J034020)

nedoločen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj srednji poklicni izobrazbi,
 • najmanj 4 mesece delovnih izkušenj.

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja razpisanega delovnega mesta.

Opis del in nalog delovnega mesta:

 • opravljanje nalog v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in naprav,
 • opravljanje manjših popravil na objektih, napravah in opremi,
 • obveščanje o stanju naprav, opreme in potrebi po večjih popravilih,
 • urejanje okolice in objektov,
 • košnja, pluženje in posipavanje cest,
 • vzdrževanje čistilne naprave,
 • druge naloge po navodilih tajnika občine ali župana.

Prijava na prosto strokovno-tehnično delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo in fotokopijo dokazila oziroma verodostojne listine o delovnih izkušnjah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela - datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja, opis dela in stopnja/raven izobrazbe, na delovnih mestih pri posameznem delodajalcu).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

Upoštevane bodo le pravočasne in popolne prijave.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, bo potekal v eni fazi, in sicer na podlagi pregleda prispelih pravočasnih in popolnih prijav, ob upoštevanju prednostnega pogoja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

Sprejemajo se prijave s prilogami, ki jih kandidati pošljejo po elektronski poti, in sicer v roku treh (3) delovnih dni od objave na uradni spletni strani Občine Hodoš in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Kandidati prijave pošljejo na elektronski naslov obcina-hodos-kozseg@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končani izbiri bo objavljeno na uradni spletni strani Občine Hodoš (https://hodos.e-obcina.si/).

Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoče dobiti pri Silviji Roman, ki je dosegljiva na telefonski številki 02 559 80 21 ali po elektronski pošti obcina-hodos-kozseg@siol.net.

V javni objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Številka: 100-0004/2022-1

Datum: 22.06.2022

                                                                                                                                                                                                                                              Ludvik ORBAN

                                                                                                                                                                                                                                                    Župan l.r

Oglejte si tudi