Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
4°C
JUTRI
12°C
2°C
Oceni objavo

Pregled projektov v letu 2024

Na januarski seji občinskega sveta je bil potrjen proračun Občine za leto 2024, s tem pa tudi projekti in investicije, ki se bodo izvajali v letošnjem letu. Kljub temu da bo veliko moči usmerjenih predvsem v sanacijo posledic avgustovskih poplav, je nabor projektov širok in razgiban. V nadaljevanju preberite, kateri večji projekti in investicije se bodo izvajali v 2024.
Odprava posledic naravnih nesreč z dne 4. 8. 2023

Spomladi se bo pričela celostna sanacija posledic avgustovskih poplav, s pomočjo državnih sredstev. Občina je pripravila program sanacije. Do sredine marca bo izdelana potrebna projekta dokumentacija, nato pa se bodo pričela dela na terenu. Občina se je povezala tudi z Direkcijo RS za vode, ki upravlja z vodotoki, da bi sočasno s sanacijo cestnih odsekov bila izvedena tudi sanacija vodotokov oziroma hudourniških zalednih vod.

 

Sanacija in urejanje hudourniških vod

Občina pri odpravljanju posledic poplav sodeluje tudi z Direkcijo RS za vode, ki upravlja z vodotoki. Sanacija vodotokov, ki jo bo vodila Direkcija RS za vode v sodelovanju s podjetjem Hidrotehnik, je namreč eden izmed ključnih ukrepov, s katerim bomo v prihodnje vsaj delno lahko ublažili poplave in škodo, ki jo vode povzročijo na bližnji infrastrukturi. Večina projektne dokumentacije je že izdelane.

 

Center zdravstvene oskrbe in knjižnica Polhov Gradec

Glavni cilj projekta je zagotoviti prostorske kapacitete, ki bodo ustrezale spremenjenim potrebam po zdravstvenih storitvah v prihodnjih letih. Nov objekt bo ustvaril ustrezne delovne pogoje za kakovostno izvajanje zdravstvene dejavnosti, zobozdravstva in patronažne službe. Z investicijo bomo pridobili tudi prostore za knjižnico, ki bo pomembno prispevala h kulturnemu utripu občine. V trenutnih prostorih v Polhovem Gradcu knjižnične dejavnosti ni mogoče izvajati v polni meri. V letu 2024 načrtujemo nakup zemljišča, pripravo investicijske in projektne dokumentacije, izvedbo postopka javnega naročila za izbiro izvajalca, izvedbo rušitvenih del in začetek gradnje. Trenutno je Občina v postopku pridobivanja nepremičnine v središču Polhovega Gradca (bivša uprava Hoje).

 

Barjansko kolesarsko omrežje

Kolesarska povezava in pripadajoče ureditve bodo izvedene od Gabrja do Tržaške ceste. V letu 2023 je bila gradnja na skoraj celotnem odseku od Šujice do Razorov že zaključena. V letošnjem letu se dela nadaljujejo na odseku Gabrje–Šujica, kjer bo gradnja zaključena do sredine leta 2024, in odseku Razori–Tržaška cesta, kjer bo gradnja zaključena predvidoma do konca leta 2024. Izvedba projekta bo pomembno prispevala k večji prometni varnosti in spodbujanju kolesarskega prometa v naši občini.

 

Parkirišče Dobrova

Projekt bo na Dobrovi zagotovil nujno potrebna javna parkirna mesta. Novo parkirišče se bo nahajalo poleg krožišča, kjer je trenutno neurejeno makadamsko parkirišče. V letu 2024 bo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del in izgradnja parkirišča.

 

Ureditev Zelene doline

Občina je pristopila k urejanju objekta Zelena dolina v središču Dobrove, kjer bo nove prostore dobila knjižnica, urejen pa bo tudi nov večnamenski prostor. V letu 2024 bo izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca del in ureditev prostorov.

 

Nakup otroških igral

Z namenom postavitve otroških igrišč po posameznih naseljih in po posameznih krajevnih skupnostih se bodo uredile javne površine, ki so namenjene igri otrok. Vsako igrišče bo opremljeno z zunanjimi otroškimi igrali, z ustrezno talno podlago, po potrebi tudi s potmi in zelenjem. V letu 2024 je tako predvidena postavitev igral pri Pograjskem domu in postavitev koša za košarko pri gasilskem domu Butajnova.

 

Vzpostavitev kolo parka

Z vzpostavitvijo koloparkov bomo omogočali druženje in rekreacijo različnim generacijam, hkrati pa pridobili večnamenski prostor za druženje. Z njimi bomo povezali skupnost in poskrbeli za zabavno in aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Prednosti so številne: uporabniki se ne le naučijo dragocenih veščin in pridobijo samozavest, temveč tudi izboljšajo svoje ravnotežje, koordinacijo, moč in vzdržljivost. Idealen je za otroke, da vzbudijo ljubezen do gibanja, s tem pa postanejo in ostanejo aktivni. Spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog ter krepi socialno integracijo. V letu 2024 so sredstva namenjena za nabavo in vzpostavitev montažnega modularnega koloparka.

 

Asfaltiranje makadamskih poti

Izvedeno bo asfaltiranje ceste Žnider–Breškov.

 

Kolesarske poti

Občina Dobrova - Polhov Gradec načrtuje gradnjo kolesarskih poti ob Gradaščici in Horjulki, in sicer na območju Dobrova–Brezje in Gabrje–Polhov Gradec. S tem bi občanom in obiskovalcem zagotovili dodatne varne kolesarske površine. Idejna zasnova je že izdelana. Časovnica izvedbe projekta je odvisna tudi od drugih upravljavcev prostora in državnih institucij (npr. Direkcije za vode), s katerimi v letu 2024 potekajo dogovori.

 

Programska zasnova Centra Dobrove

Projekt Center Dobrova zajema celostno ureditev Dobrove (ureditev območja kmetijske zadruge, gradnjo novega trgovskega objekta in gradnjo Centra Emila Adamiča). Gre za projekt, ki vključuje tudi številne druge partnerje. V letu 2024 potekajo dogovori med partnerji za izvedbo projekta in umestitev vseh elementov projekta v prostor.

 

Rekonstrukcija ceste Dobrova–Horjul

Občina načrtuje rekonstrukcijo LC Dobrova–Horjul, od krožišča na Dobrovi do Poti čez Horjulko. Rekonstrukcija bo potekala fazno (faza 1, 2 in 3) oziroma po prioritetnih odsekih. V letu 2024 bo pridobljena projektna dokumentacija za ureditev avtobusnega postajališča na odseku 3 (Pot čez Horjulko).

 

ŠRC Gabrje – ureditev športnega centra

Ena izmed največjih površin namenjenih športni dejavnosti na območju naše občine je ŠRC Gabrje. Urejanje območja se bo nadaljevalo tudi v letu 2024. izvedena bo programska in prostorska ureditev širšega območja ŠRC Gabrje in pridobitev projektov za posamezne objekte.

 

Prizidava vrtca OŠ Dobrova

Občina načrtuje gradnjo novega 10-oddelčnega vrtca pri OŠ Dobrova. Tako bomo dosegli povečanje kapacitet vrtca v Občini Dobrova - Polhov Gradec, izboljšanje pogojev za predšolsko vzgojo in izobraževanje, večjo energetsko učinkovitost in trajnost, socialno vključenost in enakost občanov, zagotavljanje enakopravnega dostopa do vrtca, podporo demografskemu razvoju občine, izboljšanje socialne kohezije in skupnosti ter ustvarjanje novih delovnih mest. V letu 2024 je načrtovana priprava projektne dokumentacije.

 

Dograditev kanalizacije v delu naselja Gabrje

V delu naselja Gabrje je načrtovana dogradnja kanalizacije. Gradnja bo potekala sočasno z gradnjo plinovoda, investitor katere je Energetika Ljubljana. V letu 2024 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije.

 

Ureditev meteornih vod pod OŠ Polhov Gradec

V nekaterih predelih naselja Polhov Gradec (pod osnovno šolo) se pojavljajo težave v zvezi z meteornimi vodami. Zato bo zgrajen nov kanalizacijski vod za odvajanje meteornih voda z objektov OŠ Polhov Gradec. V letu 2024 je načrtovana izdelava projektne dokumentacije.

 

Navezovalni kanal Šujica–Dobrova

Po izgradnji nove čistilne naprave na Dobrovi so se pričele aktivnosti za združevanje kanalizacijskih sistemov in ukinjanje določenih čistilnih naprav, kamor spada tudi čistilna naprava Šujica. Navezovalni kanal bo povezal kanalizacijski sistem Šujica s kanalizacijskim sistemom Dobrova. Za gradnjo navezovalnega kanala so pridobljena vsa mnenja, do konca leta 2024 je načrtovana pridobitev gradbenega dovoljena, ki bo omogočilo gradnjo kanala v letu 2025.

 

Nadaljevanje urejanja Šentjošta

Urejanje središča Šentjošta bo potekalo na podlagi izhodišč krajevne skupnosti in arhitekturno-urbanistične delavnice, ki je potekala v oktobru 2022. Projekt bo izveden v sodelovanju med Občino in KS Šentjošt. V letu 2024 bo pripravljena projektna dokumentacija.

 

Zagotovili smo tudi sredstva:

-          za delovanje Režijskega obrata, ki skrbi za vzdrževanje in sanacijo vodovoda in pokopališč;

-          za izvedbo participativnega proračuna;

-          za razvoj krajevnih skupnosti, ki lahko samostojno poskrbijo za izvedbo manjših projektov.

 

Poskrbeli pa bomo tudi za projekte v teku:

-          nadaljevanje in zaključek del na cesti Škandrov graben–Veliki Vrh;

-          nadaljevanje del na vrtini Butajnova (analize so pokazale, da je vrtina ustrezna za zagotavljanje pitne vode, potrebna pa je pridobitev dokumentacije za nadaljevanje del);

-          kanalizacija Stranska vas (gradnja je končana, za priklop objektov pa je treba v sodelovanju z JP VOKA SNAGA pridobiti ustrezno dokumentacijo).

 

Občina Dobrova - Polhov Gradec

Oglejte si tudi