Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
1°C
1°C
JUTRI
5°C
0°C
3767

Višje cene vrtca in nova taksa

Občinski svet se je sestal na eni izredni in pa četrti redni seji. Zavrnili so razrešitev direktorice KPV, zato pa potrdili višje cene vrtca, novo takso in cene lokacijske preveritve, potrdili zaključni račun občine in še mnogo drugega.

Proti razrešitvi direktorice KPV

Borovniški občinski svetniki so se pred minulo, četrto redno sejo, sestali tudi na izredni seji. Edina točka le te je bila razrešitev in predlog dogovora o sporazumnem prenehanju delovnega razmerja direktorici Komunalnega podjetja Vrhnika Brigiti Šen Kreže. Razprava je potekala predvsem o smiselnosti takšne poteze, saj bi aktualni direktorici že čez pol leta poteklo delovno razmerje. Višina odpravnine sicer naj ne bi presegla zneska preostalih plač. Glavna skrb je bila predvsem, da dogovor ne bi mogel preprečiti naknadne odškodninske tožbe razrešene direktorice. Zato so svetniki na tajnem glasovanju z dvanajstimi glasovi proti enemu zavrnili razrešitev, a z desetimi proti trem podprli predlog sporazumne prekinitve delovnega razmerja. Seveda glasovanje ni dosti vplivalo na lastnika večinskega deleža KPV, Občino Vrhnika. So pa svetniki sprejeli še dva dodatna sklepa, s katerima so od skupnega ustanoviteljskega organa oz. skupščine podjetja zahtevali, da uredi vse potrebno, da finančne posledice razrešitve poravna občina predlagateljica ter da se mora pri izboru novega direktorja upoštevati reference in strokovne izkušnje kandidata. Med prvimi točkami četrte redne seje se je nato zopet znašlo KPV. Svetniki so namreč v nadzorni svet podjetja za dobo štirih let imenovali sosvetnico Nino Scortegagno Kavčnik.

 

Javni zavodi s pozitivnimi številkami

Od letnih poročil javnih zavodov in institucij so svetniki še največ časa posvetili poročevalcu Medobčinskega inšpektorata in redarstva.  Inšpektorji so v letu 2018 iz Borovnice prejeli 13 prijav. S postopki po uradni dolžnosti je bilo skupaj uvedenih 11 inšpekcijskih postopkov. Štiri kršitve so bile povezane z nedovoljenimi posegi v cestni svet občinskih cest, ostali postopki pa z nedovoljenim odlaganjem komunalnih odpadkov, fekalijami in javnim kanalizacijskim omrežjem ter plakatiranjem. Bistveno več dela pa so imeli občinski redarji. Izvedli so kar 459 ukrepov. Izdanih je bilo 21 plačilnih nalogov zoper lastnike nepravilno parkiranih vozil in 434 plačilnih nalogov zaradi prekoračitve hitrosti. Izrečena so bila štiri opozorila. Uvedena sta bila dva postopka zoper lastnika zapuščenih vozil. Inšpektorji so v 136 primerih posredovali kazenske točke na Ministrstvo za pravosodje. Kršitelji so v 373 primerih plačali globo prostovoljno. Finančnemu uradu je prekrškovni organ druge stopnje podal 41 zahtevkov za prisilno izterjavo neplačanih finančnih terjatev. Izterjanih je bil 44 terjatev. Plačanih glob je bilo tako v letu 2018 za dobrih 33 tisoč evrov. Občino pa je MIRED stal dobrih 18 tisočakov, saj 50% financiranja prispeva država.

Po drugi strani občina v celoti financira delovanje knjižnice dr. Marje Boršnik v Borovnici, v celotnem proračunu Cankarjeve knjižnice je to znašalo 17,5%. V lanskem letu je naša knjižnica štela 936 članov (vpisalo se je 63 novih članov), obiskov pa so zabeležili prek 12 tisoč. Bralci so si izposodili prek 57 tisoč enot gradiva. Knjižnica se sicer v prvi vrsti še vedno sooča s skrajno neprimernimi prostori za delovanje. Občina naj bi načrtovala selitev v prenovljeni objekt stare pošte.

Z Zdravstvenim domom Vrhnika ima Borovnica precej manj povezave. V Zdravstveni postaji pri nas dvakrat tedensko uraduje otroška zobozdravstvena ambulanta. So pa svetniki več razprave namenili informaciji, da se ena od naših zdravnic koncesionark menda odpravlja v pokoj.

Iz poročila Našega časopisa pa je izhajalo, da Borovnica prejme 1800 izvodov mesečno, kar je občino stalo malce več kot 21 tisoč evrov. Ker se je predvsem na račun zahval in oglasov povečal prihodek časopisa (obsega namreč že več kot četrtino vseh prihodkov), naj bi se cena znižala pod 1 EUR/izvod, prispevek občine pa bo s tem za 10% nižji.

Poročilo javnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica so svetniki deloma obravnavali pod drugima točkama.

 

Vrtec bo dražji

Zavoljo dviga plač, regresa in zavarovalnih premij zaposlenih v vrtcu, na kar občina nima vpliva, je pred svetnike priromal predlog dviga ekonomske cene vrtca. Zavoljo porabe nerazporejenega presežka vrtca iz preteklih let naj bi bil predlog nižji, 3,28% za prvo starostno skupino in 4,66% za drugo starostno skupino. Občina bo zato morala letno nameniti 3 tisočake več iz proračuna.

Vrtec je primanjkljaj v 2018 pokril iz presežka preteklih let, šola pa je medtem pridelala presežek, o katerem so prav tako odločali svetniki. Skoraj 18 tisoč evrov bo šlo tako za sofinanciranje nabav literature za šolsko knjižnico, opreme in inventarja za šolsko kuhinjo ter računalniške opreme.

 

Nova taksa in stroški lokacijske preveritve

Svetniki so soglasno sprejeli Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilo stroškov lokacijske preveritve v Občini Borovnica. Temeljni vzrok za uvedbo takse in cene postopkov naj bi bili visoki stroški obravnavanja raznih pobud občanov za odobritev sprememb pri njihovih zemljiščih oz. nepremičninah. Da bo občina sploh pričela obravnavati pobudo, bo po novem potrebno odšteti 150 evrov. V primeru, da bo pobuda sprejemljiva s stališča usmeritev in prostorskih planov občine pa bo moral pobudnik odšteti še 1600 evrov za lokacijsko preveritev, najsi bo določanja obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi, najsi bo za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev ali pa omogočanje začasne rabe prostora. O posamični preveritvi se bo na koncu izrekel občinski svet. V osnovi gre za regulacijo nekdanjih prostorskih presoj, s katerimi je občinski svet v preteklosti omogočil že prenekatero individualno gradnjo v Borovnici.

 

Potrjen zaključni račun 2018

Svetniki so brez posebne razprave potrdili še zaključni račun Proračuna občine Borovnica za leto 2018. Realizacija za preteklo leto izkazuje, da je bilo za kar milijon evrov manj odhodkov od predvidenih, zato pa tudi za pol milijona evrov manj prihodkov. Pridelanih je bilo za 87 tisoč evrov primanjkljaja. Potrjen je bil tudi Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestilo stroškov. Edina pripomba v postopku javne obravnave je bila brez vsake zveze z odlokom.

Svetnikom v končno odločanje so bile dane še posamične prodaje občinskega premoženja, četudi so slednje že potrdili z občinskim proračunom. Dana je bila zelena luč za prodajo dotrajanega stanovanja na Bregu v višini 24 tisoč evrov ter ukinitev javnega dobra na parcelah na Pakem in Dolu. O prodaji parcele ob Zalarjevi cesti pa se bo izrekel še odbor, pristojen za prometno varnost.

Pri pobudah in vprašanjih svetnikov je bilo največ pozornosti namenjene neuspešnemu projektu prizidka k osnovni šoli. Edini prijavitelj naj bi namreč ponudil kar za polovico višjo ceno. Občina je sedaj v precepu, ali izvesti ustrezen rebalans ali nov razpis s spremenjenimi razpisnimi pogoji, to je odreči se eko gradnji in posledično sredstvom eko sklada. Rok izgradnje se zamika, občina pa išče druge prostore za rešitev prostorske stiske v šoli. Bolje naj bi kazalo gradnji P+R na železniški postaji ter trgovskemu centru Spar v Liku. Oboje naj bi stalo že jeseni. V kratkem pa naj bi širokopasovni internet dobili še najbolj oddaljeni, v Kotih.

 

Damjan Debevec

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi