Logo MojaObčina.si

Vojnik

JUTRI
3°C
-2°C
NED.
4°C
0°C
Avtor: Občina Vojnik,

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Vojnik

Datum objave: 05. 11. 2020
Številka razpisa: 478-0139/2020/2

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine v lasti Občine Vojnik

 

 1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb:

Občina Vojnik, Keršova ulica 8,3212 Vojnik.

 

 1. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena:

Predmet javnega zbiranja ponudb je posamezni del št.  15 z ID znakom del stavbe 1065-138-15 v izmeri 56,1m2, posamezni del št.  16 z ID znakom del stavbe 1065-138-16 v izmeri 19,1m2, posamezni del št.  17 z ID znakom del stavbe 1065-138-17 v izmeri 15m2, vse v 3. etaži in posamezni del št. 19 z ID znakom del stavbe 1065-138-19 v izmeri 42,2m2 v 4. etaži stavbe št. 138, na naslovu Celjska cesta 25, 3212 Vojnik, ki leži na parc. št. 276/5 k.o. Vojnik trg, skupaj s solastniškim deležem na skupnih delih in napravah te stanovanjske stavbe. Skupna kvadratura posameznih delov št. 15, 16, 17 in 19 je 132,40m2, posamezni deli se prodajajo skupaj kot celota. Lastnik posameznih delov je Občina Vojnik in so bremen prosti.

 

Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino je 39.720,00 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Ponudba za navedeno nepremičnino ne sme biti nižja od 39.720,00 EUR, pri čemer kupca bremeni še 2 % davek na promet nepremičnin. Varščina znaša 3.972,00 EUR. 

 

 1. Komisija, cenilec in izjava skladno z določilom sedmega in devetega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1:

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Občine Vojnik v sestavi:

 • Tanja Golec Prevoršek – predsednica,
 • Irena Špegelj Jovan– članica,
 • Jelka Gregorc – članica,
 • Mojca Skale – nadomestna članica.
 • Matejka Verhovšek– nadomestna članica.

 

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

 

Za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je oceno vrednosti opravila Milka Leskošek, cenilka stvarnega premoženja.

 

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije in cenilko v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1, po katerem se za povezano osebo štejejo: 

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

 

V primeru, da se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin na dan odpiranja ponudb spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku ter najugodnejšem ponudniku po prejemu nove izjave najugodnejšega ponudnika ter po potrebi preostalih sodelujočih.

 

 1. Vrsta pravnega posla:

Prodaja nepremičnine. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa občina zadrži njegovo varščino. Če ponudnik niti v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, občina zadrži njegovo varščino.

 

 1. Najnižja pogodbena cena:

Ponudbena cena ne sme biti nižja od 39.720,00 EUR, pri čemer ponudbena cena predstavlja znesek kupnine brez 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

 1. Način in rok plačila kupnine:

Kupnino bo kupec poravnal v enkratnem znesku na transakcijski račun Občine Vojnik št. 01339-0100003082  v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve podpisa zakonitega zastopnika prodajalca na prodajni pogodbi in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi.

 

Plačilo celotne kupnine v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.

 

 1. Sklenitev pogodbe:

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo odkupno ceno.

 

V primeru, da bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje na način javne dražbe.

 

Cene in drugi elementi ponudbe, ponujeni na pogajanjih, so zavezujoči.

 

Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec.

 

Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmero površine, niti za njen namen uporabe. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

 

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

 

 1. Varščina:

Varščina za predmet prodaje znaša 3.972,00 EUR.

 

Ponudniki morajo vplačati varščino najkasneje do 23. 11. 2020 do 24. ure na transakcijski račun Občine Vojnik  št. 01339-0100003082  z navedbo »javno zbiranje ponudb Celjska cesta 25, Vojnik– navedba imena in priimka oziroma naziva ponudnika«.

 

Vplačana varščina se bo uspelemu ponudniku vštela v kupnino, drugim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 

 

 1. Podrobnejši pogoji javnega zbiranja ponudb:

Na javnem zbiranju ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin.

 

Ponudnik mora poslati ponudbo s priporočeno pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ali v zaprti ovojnici oddati osebno v tajništvo:

 • izpolnjen in lastnoročno podpisan (ter skeniran) obrazec, ki je priloga te objave,
 • potrdilo o vplačani varščini,
 • kopijo osebnega dokumenta – potnega lista ali osebne izkaznice (fizične osebe in samostojni podjetniki),

z nazivom zadeve »PONUDBA ZA NAKUP POSAMEZNIH DELOV CELJSKA CESTA 25, VOJNIK«.

 

Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 25. 11. 2020 do 11.00.

 

Če je ponudba poslana s priporočeno pošiljko po navadni pošti ali oddana osebno v vložišče organizatorja zbiranja ponudb, se šteje, da je pravočasna, če prispe na naslov organizatorja zbiranja ponudb najkasneje do 25. 11. 2020 do 11.00. Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.

 

Odpiranje ponudb bo izvedla komisija za vodenje postopka javnega zbiranja ponudb dne 25. 11. 2020 ob 12. uri. Odpiranje bo javno in bo potekalo v sejni sobi Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

 

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

 

 1. Dodatne informacije:

Dodatne informacije v zvezi s predmetom javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, pri Tanji Golec Prevoršek, tel. 03/7800628, el. pošta: pravna.sluzba@vojnik.si in sicer najkasneje do 20. 11. 2020 do 15. ure.

 

 1. Opozorilo:

Organizator lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom brez odškodninske odgovornosti.

 

Občina Vojnik

Številka: 478-0139/2020/2                                                                   Branko Petre, župan

Datum: 5. 11. 2020

Všečkaj objavo