Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
17°C
10°C
JUTRI
23°C
11°C
Avtor: Občina Trebnje,

SKLEP o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

Datum objave: 20. 12. 2018
Številka razpisa:

Na podlagi 110. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08  - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popr.  ZUPUDPP ,  43l/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/1276/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi  29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14- popr.) je župan Občine Trebnje  dne 19. 12. 2018 sprejel

 

 

SKLEP

 o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje

 

1. člen

 

S tem sklepom se spreminja in dopolnjuje Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Trebnje (SD04 OPN), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/2018 (v nadaljevanju Sklep).

 

2. člen

 

V 3.členu (območje sprememb in dopolnitev OPN) se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

» Spremembe in dopolnitve grafičnega dela OPN se nanašajo na spremembo namenske rabe na naslednjih zemljiščih ali njihovih delih s parcelnimi številkami:

-       679/1, 680/6 in 1026/1, vse k.o. Škovec, iz površin podeželskega naselja (SK) v površine gospodarske cone (IG),

-       680/5 in 680/4, obe k.o. Škovec, iz površin podeželskega naselja (SK) v kmetijsko zemljišče (K2);

-       585/3, 585/4, 680/3, 680/4, 679/1 in 678/1, vse k.o. Škovec, iz kmetijskih zemljišč v površine gospodarske cone (IG);

-       1026/1 k.o. Škovec, iz površin cest (PC) v površine gospodarske cone (IG).

SD OPN 4 vključujejo tudi uskladitev podrobne namenske rabe na severnem delu gospodarske cone (IG) z dejanskim stanjem, t.j. del kmetijskega zemljišča (K2) in gospodarske cone (IG) v površino cest (PC), na delu zemljišč s parc. št. 1040/29 in 90/12, obe k.o. Velika Loka in delu zemljišč s parc. št. 678/1 in 679/1, obe k.o. Škovec.«

 

V 3.členu (območje sprememb in dopolnitev OPN) se za drugim odstavkom doda nov odstavek z besedilom, ki se glasi:

»Spremembe in dopolnitve se nanašajo še na določitev nadomeščanja površin za širitev proizvodnega kompleksa TPV Velika Loka z vračanjem dela stavbnih zemljišč, v skupni površini 1,52 ha, nazaj v kmetijske površine na 6 lokacijah, in sicer v naseljih:

-       Hudeje na zemljiščih s parc. št. 1019-del in 1020-del, obe k.o. Ševnica;

-       Trebanjski vrh na zemljiščih s parc. št. 316/4-del, 316/2-del in 316/5-del, vse k.o. Roje;

-       Velika Loka na zemljiščih s parc. št. 219/9 in 219/7 – del, obe k.o. Velika Loka;

-       Štefan pri Trebnjem na zemljiščih s parc. št. 1329/1 in 37/1 – del, obe k.o. Štefan;

-       Zagorica pri Velikem Gabru na zemljiščih s parc. št. 82/1 in 82/8 – del, obe k.o. Zagorica.«

 

3. člen

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Trebnje.

 

Števika: 007-19/2018

Trebnje, dne 19. 12. 2018

                                                                       Župan

                                                                                                    

                                                                                                 Občine Trebnje

                                                                                                                      Alojzij Kastelic

Všečkaj objavo