Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
27°C
15°C
JUTRI
29°C
15°C
Avtor: Občina Oplotnica,

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE - Poslovni prostor v I. nadstropju II. etaže Večnamenske športne dvorane MILENIJ

Datum objave: 23. 11. 2018
Številka razpisa: 3528-10/2018-1

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja v skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA

 
1.    Osnovni podatki

 

Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 52., 62., 63., 64. in 65.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18).

2. Predmet oddaje v najem

Poslovni prostor v I. nadstropju II. etaže Večnamenske športne dvorane MILENIJ v izmeri 110,40 m2, ki se nahaja zgradbi številka 1043, k. o. Oplotnica stoječe na zemljišču s parc. št. 2491/12, k .o. Oplotnica,  inventurna št. 1222. K predmetnemu poslovnemu prostoru spada tudi sorazmeren del skupnih prostorov. Predmetni poslovni prostor in sorazmeren del skupnih prostorov v velikosti 118,23 m2 predstavljajo 5,76 % površine celotne zgradbe št. 1043, k. o. Oplotnica (2050m2).

 
3.    Ponudbena cena

Najnižja ponudbena cena: 344,96 EUR (z besedo: tristo štiriinštirideset evrov 96/100).

V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15) se za najem poslovnih prostorov ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan.

Dogovorjena višina najemnine predstavlja zgolj najemnino, brez obratovalnih stroškov.

K obratovalnim stroškom spada tudi sorazmeren del stroškov za obratovanje javnih površin na pripadajočem funkcionalnem zemljišču in parkirnih prostorih športne dvorane (kot npr. čiščenje utrjenih in parkirnih prostorov,  urejanja zelenic, zimske službe, itd.).

 

Najemodajalec bo najemniku zaračunaval obratovalne stroške na podlagi razdelilnika, izračunanega glede na  velikost  prostorov, ki so predmet najema  v primerjavi s celotno  neto uporabno površino objekta v višini 4,23 % , razen stroškov ogrevanja, ki se obračunajo po dejanski porabi, razvidni iz kalorimetra, ki ga je dolžan namestiti najemnik. Tako izračunane obratovalne stroške je najemnik dolžan plačati neposredno na podlagi izstavljenega računa v roku, ki ga bo določil najemodajalec.

Najemnina se mesečno nakazuje upravljavcu na podračun enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije št. 01371-0100009759 na podlagi izstavljenega računa.

Upravljavec bo račun izstavil praviloma do 8. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila računa je 30 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

Pogodba se bo, z najugodnejšim ponudnikom, sklenila za največ 5 let.

 4. Dodatna pojasnila in ogled

Ogled nepremičnine po dogovoru.

Zainteresirani ponudniki pošljejo ponudbe  ali izjave o interesu v roku 20 dni od dneva objave te namere.

V kolikor bomo po prejemu ponudb ugotovili, da je za najem poslovnega prostora zainteresiranih več oseb, bomo opravili pogajanja o ceni in o drugih pogojih pravnega posla.

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za dodatna pojasnila kontaktni osebi:
Ime in priimek: Aleš Hren, direktor občinske uprave  občine Oplotnica.

Elektronski naslov: alesh@oplotnica.si
Tel.: 02/845 09 02

 

Pripravila: Irena Cehtl, svetovalka

 

Direktor OU:                                                                        Matjaž Orter, župan

Aleš Hren

 

PRILOGA: Obrazec ponudbe

Všečkaj objavo