Logo MojaObčina.si

Logatec

JUTRI
33°C
18°C
PON.
32°C
19°C
149

Idrija, Cerkno, Ajdovščina in Logatec v novo leto z enako turistično in promocijsko takso

Občinski sveti občin Idrija, Cerkno, Ajdovščina in Logatec so v letu 2018 sprejeli odloke o turistični in promocijski taksi, ki slednjo zaokrožajo na 2 eura na noč na osebo. Občine bodo morale 25% pobranih sredstev – promocijsko takso mesečno nakazovati državi.

 

15. marca 2018 je v veljavo stopil nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju ZSRT-1), ki uvaja več sprememb. Po novem bomo turistično takso plačevali tudi za nočitve v nastanitvenih obratih v občini, kjer smo stalno prijavljeni, v kampih bomo odrasli plačevali polno ceno, nič več polovične.

 

Oprostitve

Kot je navedeno v 18. členu ZRST-1, so od 15. marca 2018 dalje plačila turistične takse (in od 1. 1. 2019 dalje tudi promocijske takse) še naprej oproščeni naslednji zavezanci:

- otroci do sedmega leta starosti,

- osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu ugotovljena invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

- osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

- tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse.

 

ZSRT-1 na novo definira naslednje zavezance, ki so upravičeni do oprostitve plačil turistične takse:

- učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne ustanove in so določene z letnim delovnim načrtom v okviru javno veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega programa,

- osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorji, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu,

- osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč,

- pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti.

 

Turistično takso v višini 50 odstotkov po novem plačujejo le še naslednji zavezanci:

- osebe od 7. do 18. leta starosti,

- osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF).

 

V kampih in planinskih domovih izenačeni z ostalimi turisti

Od 15. marca 2018 dalje po novem polno turistično takso plačujejo tudi turisti v kampih (prej so plačevali polovično turistično takso) in člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah (turistične takse jim po starem zakonu ni bilo potrebno plačati). Zakon dodatno  opredeljuje starostno omejitev pri polovičnem plačilu turistične takse za turiste, ki bodo za svojo prenočitev izbrali nastanitveni obrat, ki je vključen v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF). Prejšnji zakon je delno oprostitev vezal zgolj na tiste turiste, ki so člani mednarodnih mladinskih organizacij.

 

Občine so lahko z lastnim predpisom, glede na svoje cilje, dodatno določile zavezance, ki so deležni oprostitve plačila turistične takse. S tem predpisom so lahko občine tudi zvišale vrednost turistične takse (do novega leta znaša turistična taksa na območju občine Logatec 1,265 EUR na osebo na nočitev) in v njem tudi določile obdobje, od kdaj bo višja turistična taksa tudi veljala.

 

Najvišja taksa in kje jo lahko pričakujemo

ZSRT-1 določa, da je lahko najvišja turistična taksa, ki jo mora plačati gost za nočitev v Sloveniji, 2,5 EUR. Poleg te bo od 1. 1. 2019 dalje potrebno plačati tudi promocijsko takso, ki bo v višini 25% turistične takse. Promocijsko takso bomo morale Občine nakazovati Nacionalni turistični organizaciji. V primeru Občin, ki so zastavile 2,5 EUR, bo en gost na noč odštel 3,13 EUR taks. Tako višino taks oz. višjo višino takse kot so jo imeli do sedaj, so zastavile Občine, ki se srečujejo s težavami, povzročenimi s prekomernim številom gostov oz. Občine, ki se s svojo, predvsem parkirno infrastrukturo, še niso prilagodile na visok trend obiska njihovih krajev.

 

Višine turistične takse in posledično promocijske takse je domena Občin samih, ki naj bi višino taks zastavile na podlagi stroškov, ki jih že imajo in jih bodo še imele z dejavnostmi in storitvami, katerih opravljanje je na ravni turističnega območja v javnem interesu in jih določa ZSRT-1. Druga najbolj odločujoča podlaga je potreba po usmerjanju obiska.

 

Odhodki. Prejšnji zakon je določal dejavnosti in storitve v javnem interesu, za katere je Občina Logatec v preteklih petih letih zagotovila v povprečju 108.000 EUR letno, največ v letu 2017: 178.500 EUR. Nov zakon je nabor teh aktivnosti še povečal. V letu 2018 ima Občina Logatec po določbah prejšnjega zakona za področje turizma v proračunu namenjenih 282.960 EUR, po določbah novega zakona pa sem sodi še promocija turizma v digitalnem okolju, urejanje in vključevanje naravnih območij v turistično ponudbo ter med drugim varovanje nepremičnih kulturnih spomenikov, kar pomeni, da ima Občina Logatec za te namene v letu 2018 rezerviranih okoli 600.000 EUR.

 

Prihodki. Zakonsko je določeno, da so sredstva, dobljena kot davek od iger na srečo in turistična taksa, namenjena samo za zagotavljanje storitev in dejavnosti, ki so v zakonu opredeljene kot javni turistični interes. V proračun Občine Logatec se je v letih 2013 do 2015 povprečno na leto prililo dobrih 8 tisočakov, okoli 18 tisoč pa povprečno v zadnjih dveh letih, kar je precej manj, kot namenjamo za turizem.

 

Občani o višini turistične takse

Občinska uprava občine Logatec je v procesu priprave besedila odloka aprila k sodelovanju povabila vas občane z vprašanjem, kolikšna višina turistične takse bi bila po vašem mnenju na območju občine Logatec najprimernejša (višina turistične skupaj s promocijsko takso), da bi bila pozitivno sprejeta s strani turistov. Odgovori so bili 1 EUR in 1,5 EUR.

 

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti enotni

Avgusta 2018 so bili opravljeni razgovori z vsemi ponudniki nastanitvenih zmogljivosti na območju občine Logatec. Izpostavljeni sta bili dve temi, in sicer ali širiti nabor oprostitev plačevanja taks in komu ter kakšna naj bi bila višina takse na območju občine Logatec, da bo sprejemljiva tako za njihove goste kot za njih same. Vsi ponudniki so bili enakega mnenja o naboru oprostitev, in sicer da ni razloga za dodatno razširitev oprostitev, saj so oprostitve, ki jih določa zakon, že dovolj obširne. Preverjanje statusa določenega gosta v uradnih evidencah vzame dodatni čas, to pa odganja ostale goste, ki čakajo, da bodo vpisani v knjige gostov in da bodo dobili ključe svojih sob.

 

Vsi ponudniki nastanitev v občini Logatec pa so si bili enotni tudi o višini takse. Predlagali so, da bi morala biti slednja 1 EUR, ker:

- gre za okroglo številko, s katero se da z lahkoto izračunati višino takse za vse člane v skupini, za vse ustvarjene nočitve,

- imajo sosednje občine višjo takso in bi bili z višino 1 EUR konkurenčnejši,

- s cenami nočitev, ki so jih lahko zastavili na območju Logatca ne morejo konkurirajo cenam nočitev v občinah s strateško razvitim turizmom, zato bi se ob primeru takse v višini 1,5 eur ali celo 2 eur ustvarile prevelike razlike do njihove cene nastanitve. Posledično bi morali bodisi dvigniti svojo ceno, s čimer bi postali še manj konkurenčni ali pa ceno takse vračunati v svojo ceno in tako zmanjšati svoj prihodek na račun Občine. Primer: cena polne nočitve enega od logaških ponudnikov je 8 eur. Gost bo še plačal 1 eur turistične in promocijske takse, medtem ko 2 eura takse že predstavljata petino skupnega zneska cene nočitve in taksnih obveznosti.  

 

Občinski svet se odloči za 2 EUR

Župan Občine Logatec zaradi visokih odhodkov za področje turizma, ki jih mora Občina zagotavljati na podlagi zakona, Občinskemu svetu predlagal skupno višino obeh taks 2 EUR. Svetniki so z večino predlog na svoji 24. seji, 25. 10. 2018, tudi sprejeli.

  

Renata Gutnik, Višji svetovalec II, Občina Logatec

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi