Logo MojaObčina.si

Logatec

DANES
21°C
10°C
JUTRI
20°C
7°C
8604

GRADNJA NOVEGA PARKIRIŠČA V LOGATCU

 Občinska uprava Občine Logatec je v začetku julija 2021 svoje občane seznanila, da je bila sklenjena  pogodba z izbranim izvajalcem za gradnjo parkirišča z dostopno potjo ob Poštnem vrtu. S končano gradnjo se bo v centru Logatca zagotovilo parkiranje za petintrideset vozil, od tega bosta dve parkirni mesti namenjeni gibalno oviranim osebam, dve parkirni mesti pa bosta predvidoma namenjeni električnim vozilom, vključno s postavitvijo polnilne postaje. Glede na bojazen občanov, da bo Občina celoten park namenila parkirnim prostorom in uničila zasaditev dreves ob njem ter glede na zastavljena vprašanja, zakaj se parkirišče ne uredi na drugi bolj primerni lokaciji, podajamo nekaj pojasnil.

 

Čas odločitve in določitev lokacije

Gradnjo parkirišča zelo natančno in nedvoumno na predvideno mesto umešča na podlagi veljavnega OPN že Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Območje celovite prenove starega mestnega jedra Dolenji Logatec – center (OPPN). V postopku sprejemanja OPPN, v letu 2015 in 2016, je bila izvedena tudi javna razgrnitev, kjer je bil dokument razgrnjen javnosti in javna obravnava, kjer so imeli občani in ostala javnost možnost soočiti svoja stališča in predloge. Nasprotovanja umestitvi parkirišča ni bilo.

 

Tako lahko ugotovimo, da je bilo območje, kjer se pričenja z gradnjo parkirišča že leta 2012, ko je občinski svet sprejel sedaj veljavni OPN, določeno za območje centralnih dejavnosti (razvidno iz grafične priloge - prikaz namenske rabe iz OPN) in v letu 2016 s sprejemom OPPN na občinskem svetu izključno za izgradnjo parkirišča (razvidno iz grafične priloge – izsek iz OPPN). Preostali del območja, kjer se sedaj nahaja park, pa ima drugačno namensko rabo, in sicer zelene površine (razvidno iz grafične priloge - prikaz namenske rabe iz OPN), kjer so predvidene le ureditve, ki prvenstveno služijo parkovnim površinam.

 

Vrednost dreves in zelenja na območju

Zaznati je bilo tudi nezadovoljstvo vezano na informacijo, da se bodo odstranila drevesa, ki so sedaj na območju, kjer se bo gradilo. Taka informacija je vsekakor napačna, saj se občina dobro zaveda pomembnosti dreves, še posebej pa v strnjenih delih naselij. Drevored ob ulici Poštni vrt bo tako, ne glede na samo gradnjo parkirišča, ostal. Poleg tega je potrebno poudariti, da bo parkirišče zasnovano v čim večji možni zazelenitvi, kjer bo le dovoz in glavna povezava čez parkirišče v asfaltni obliki, sama parkirišča pa bodo v travnatih tlakovcih. Navedeno izhaja tudi iz priložene grafike – izsek iz projektne dokumentacije DGD.

 

Pomanjkanje parkirnih mest in navade uporabnikov

Vemo, da se Občina Logatec, tako kot druga mesta, sooča s pomanjkanjem parkirnih mest in skuša to reševati kar se da smiselno in trajnostno, saj se zaveda pomembnosti zelenih površin v mestu za zdravje in kakovost bivanja ter jih zato v veliki meri ohranja. Žal pa smo z izvedeno anketo, ta je bila izdelana leta 2017 v okviru priprave Celostne prometne strategije Občine Logatec, ugotovili, da se približno 50 % anketirancev odpravi po opravkih v razdalji 1–4 km z osebnim avtomobilom. To je zelo velik delež, ki že sam po sebi ustvarja veliko motornega prometa (VIR: CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE LOGATEC. LUZ, d.d. Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana in RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, Ljubljana, marec 2017).

 

Določanje lokacije in alternative

Naj povemo, da je vodstvo Občine skupaj z Občinsko upravo iskalo različne možnosti ureditve parkiranja v centru Logatca. Parkiranje je bilo predlagano v okviru projekta izgradnje novega Narodnega doma Logatec – podzemna garaža, ki s strani odločevalcev ni bil sprejet. Gradnja parkirišč v obliki podzemnih garaž predstavlja tudi veliko večji finančni zalogaj, kot nadzemna parkirišča. Občina Logatec je v letu 2017 pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja ter samo izvedbo projekta Ureditev tržnice Logatec, ki zajema ureditev začasne tržnice na zemljiščih s parcelno št. 36/4 del in 38 k. o. Dolenij Logatec. Območje že ima funkcijo parkirišča (del parkirišča je še brez asfalta)  hkrati pa se uporablja za potrebe tržnice. Z izvedo omenjenega projekta bi se uredilo kar 47 parkirnih mest za osebna vozila, od tega 3 parkirna mesta za invalide. Poleg ureditve parkirišč, pa investicija zajema še postavitev bloka z javnimi sanitarijami, priključke odpadne komunalne vode iz sanitarij, ureditev odvajanja meteornih vod ter rekonstrukcijo trase obstoječe kanalizacije od Notranjske ceste. Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt Ureditev tržnice Logatec je bila izdelana marca 2018. V maju 2018 je bila na Upravno enoto Logatec vložena vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po vložitvi vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja je bila v zemljiški knjigi vpisana zaznamba spora o pridobitvi lastninske pravice v korist podjetja, ki je lastnik objekta Krpan, na zemljiščih, ki so predmet gradbenega dovoljenja. To pomeni, da do pravnomočne odločitve sodišča glede zaznambe spora o pridobitvi lastninske pravice za projekt Ureditev tržnice Logatec ni mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja ter urediti obstoječega območja tržnice in makadamskega parkirišča za predvidenih 47 parkirnih mest. Občina je vodila tudi že neformalni dialog s potencialnimi zasebnimi investitorji za izgradnjo podzemnih garaž na vrtovih za bivšima občinskima stavbama (Tržaška cesta 13 in 15), vendar zaradi ocenjene vrednosti investicije zasebni investitorji niso več izkazovali interesa. V okviru tega projekta bi se zgradila podzemna garaža in na površju mestno jedro - trg.

 

Pozitivni vidiki izgradnje parkirišča

Res je, da se bo za namen izgradnje omenjenega parkirišča spremenila uporaba javne površine, a večji del parka bo še vedno služil občanom in otrokom v okviru svojega prvotnega namena. Z izgradnjo parkirišča bomo na drugi strani poskrbeli tudi za občane, ki se v center Logatca pripeljejo z motornimi vozili in bodo tako lažje dostopali do zdravstvenih, lekarniških, tržičnih in trgovinskih storitev. Zagotovo bomo morali v prihodnje veliko več delati na tako imenovani »kulturi vožnje od vrat do vrat«, ki je, podobno kot v drugih manjših slovenskih krajih, precej prisotna. Čeprav odločitev o lokaciji za gradnjo novega parkirišča morda ni bila lahka in tudi ni ravno všečna, je pa po več letnih naporih za zagotovitev parkirnih površin v centru Logatca v tem trenutku možna in je v skladu z vsemi občinskimi prostorskimi predpisi.  Z izgradnjo žal prepotrebne nove parkirne površine bomo poskrbeli za večjo urejenost parkiranja  ter tako številnim občanom, ki se pripeljejo z bolj oddaljenih krajev naše občine, omogočili lažji in boljši dostop do številnih upravnih, zdravstvenih, kulturnih in drugih storitev.

 

Priložene grafike:

Grafika iz OPN – prikaz namenske rabe območja

Grafika iz OPPN – 06: Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev

Grafika iz DGD – izsek iz projektne dokumentacije DGD

Fotografija drevoreda

 

Občina Logatec


 

Občina Logatec

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi