Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
11°C
1°C
JUTRI
14°C
-2°C
3628

Svetniki zavzeli stališča v postopku sprejemanja OPN

Log - Dragomer, 16. december 2020 – Občinski svet Občine Log - Dragomer je s sprejetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na prvi in drugi javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta občine Log - Dragomer dal zeleno luč nadaljnjim postopkom priprave OPN. Poslali ga bodo v drugo mnenje nosilcem urejanja prostora.

Dobrih dvanajst let po objavi sklepa o pripravi Občinskega prostorskega načrta Občine Log - Dragomer je ta najpomembnejši občinski prostorski dokument le prišel na svetniške mize. Ti so tokrat morali zavzeti stališča do pripomb in predlogov javnosti oddanih na prvi in drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta. Prvič se je javnost z osnutkom OPN seznanila leta 2012, ko je bil ta prvič razgrnjen, naslednja tri leta pa je potekalo usklajevanje stališč do pripomb in predlogov javnosti, ki pa nato niso bila potrjena niti javno objavljena. Ker se je v vmesnem času spremenila zakonodaja, izdelane so bile nove strokovne podlage, dobili pa so tudi precej novih pobud in pripomb, so se na Občini odločili, da ponovijo fazo dopolnjenega osnutka. Izbrali so novega prostorskega načrtovalca, ki je ažuriral prikaz stanja prostora, vanj implementiral nove strokovne podlage, ponovno presojal stališča prve javne razgrnitve, presojal nove razvojne pobude, izdelal nove strokovne podlage za poselitev, nov tekstualni del odloka OPN, nove strateške in izvedbene grafične prikaze, izdelal strokovne podlage za preselitev kmetij na Ljubljansko barje in dopolnil Okoljsko poročilo ter pripravil gradivo za novo javno razgrnitev. Ta je potekala v času epidemije koronavirusa, zato so jo na Občini iz obveznih 30 dni raztegnili na skoraj tri mesece. Dopolnjen osnutek z Okoljskim poročilom je bil med 8. aprilom in 2. julijem 2020 v analogni obliki na vpogled v prostorih občine oziroma Domu krajanov v Dragomerju, v digitalni obliki pa na spletnih straneh občine ter na GIS portalu iObčina. V okviru javne razgrnitve so izpeljali tudi javno obravnavo na kateri so izdelovalci prostorskega akta podrobneje predstavili in obrazložili ureditve ter prisotnim podali dodatna pojasnila. Javnost je imela v času javne razgrnitve možnost podati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Predlog stališč je pripravil prostorski načrtovalec Urbi d. o. o., ki je zavzel tri skupna strokovna stališča, pripravili pa so tudi strokovna pojasnila za vsako pripombo oziroma pobudo posebej, teh je bilo več kot sto. »Vse smo natančno preučili, pregledali njihovo zgodovino, ali je bilo za to lokacijo podano stališče že v prvi javni razgrnitvi, ali je bila podana pobuda, kakšno je stanje po veljavnih prostorskih aktih. Vsaka pripomba je obrazložena, stališče je argumentirano,« so pojasnili pripravljavci dokumenta. Kot smo izvedeli so bila stališča prve javne razgrnitve ponovno presojana po zaključku druge javne razgrnitve. Glede na interese v prostoru, mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora, sodbe Ustavnega sodišča in drugega, je občina pri nekaterih pripombah iz prve javne razgrnitve spremenila stališče, ki je bilo zavzeto pred drugo javno razgrnitvijo.


Odbor obširno o stališčih
Še preden je na svetniške mize prišel ta pomemben občinski dokument, so o stališčih do pripomb in predlogov javnosti podanih na prvi in drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta Občine Log - Dragomer razpravljali na Odboru za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami. Kot smo izvedeli so stališča podrobno pregledali, pretresali ter izmenjali mnenja ter prišli do konsenza, da se načeloma strinjajo s stališči, ki jih je pripravil prostorski načrtovalec. Odprtih jim je ostalo le nekaj vprašanj, na katera so v sklepu opozorili občinske svetnike ter jim predlagali, da o njih podrobno razpravljajo in se opredelijo.
Ena izmed odprtih točk, o katerih so svetniki razpravljali, je bila zazidljivost Liparjevega griča. Po veljavnem prostorskem planu je to območje namenjeno stanovanjskim površinam. Prostorski načrtovalci so zavzeli stališče, da se na manjšem delu Liparjevega griča ohrani stavbno zemljišče, na katerem je dopustna gradnja enodružinskih hiš in urejanje z OPPN, preostali del pa se spremeni v kmetijsko zemljišče in gozd ter ni več namenjeno pozidavi. V Urbi so podrobno pojasnili zakaj je bilo zavzeto takšno stališče, svoj pogled na delno pozidavo Liparjevega griča ter zgodovino pa je predstavil tudi predstavnik civilne iniciative, ki se od leta 2012 zavzema, da bi to območje postalo nezazidljivo. Tako smo lahko med drugim slišali bojazen, da bi, če bi gradnjo dovolili enemu investitorju, to pomenilo korak v smeri, da celotno območje postane zazidljivo. Na drugi strani pa so svoje mnenje predstavili tudi lastniki zemljišča, ki so pojasnili, da bi na območju gradili le šest enodružinskih hiš ter predstavili svoje argumente. Oglasili so se tudi svetniki, ki so po temeljiti razpravi, med drugim tudi o nedavnih sodbah Ustavnega sodišča, ki se ni postavilo na stran občin, ko so te stavbno zemljišče spremenili v nestavbno, o posledicah, ki bi jih prinesla delna zazidljivost Liparjevega griča, odločili, da se strinjajo s stališčem prostorskega načrtovalca, torej da del Liparjevega griča ostane zazidljiv, območje pa se ureja z OPPN.

Razgovorili so se tudi o pobudi, da se območje ob nadvozu čez avtocesto na Jordanovem kotu nameni kot rezervat za nov avtocestni priključek. Svetniki za to pobudo večinsko niso dvignili zelenih kartonov, saj je načrtovanje in lociranje avtocestnih priključkov v domeni države, poleg tega pa je nov priključek že načrtovan na Lukovici, Strinjali so se tudi s stališčem, da se na območju, kjer je nekoč stala trgovina v Dragomerju, ohrani rabo CU, določilo o javnem značaju pritličja iz PUP pa se ohrani tudi v OPN. Po koncu razprave je Občinski svet ob upoštevanju prej omenjenih sklepov, ki so jih sprejeli na sami seji z enajstimi glasovi za ter dvema vzdržanima sprejel stališča do pripomb in predlogov podanih na prvi in drugi javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta občine Log - Dragomer.


Kaj sledi
Pripravljavci bodo na podlagi sprejetih stališč izdelali predlog OPN in dopolnili Okoljsko poročilo ter ga poslali v drugo mnenje nosilcem urejanja prostora. Sledilo bo zadnje usklajevanje OPN s pogoji nosilcev, po pridobljenih pozitivnih mnenjih, bodo dokument uskladili glede na zahteve nosilcev urejanja prostora. Na koncu naj bi dokument sprejeli na občinskem svetu in ga objavili v Uradnem listu RS ter prostorsko informacijskih sistemih. Novi dokument pa bo nadomestil vse stare predpise in se ga bo uporabljalo pri urejanju prostora.


V. l.


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi