Logo MojaObčina.si
DANES
22°C
15°C
JUTRI
22°C
11°C
Oceni objavo

SPREMEMBA IN DOPOLNITEV SKLEPA O UVEDBI KOMASACIJSKEGA POSTOPKA (EUP SN15, EUP SN27, EUP KI93, EUP KI104 IN EUP KI105 IN SN67), št. 331-1/2021-39, Uradno glasilo slovenskih občin, št.4/2021 in št. 42/2023

Na podlagi tretjega odstavka 175. člena in četrtega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora, Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O (ZUreP-3) ter 11. člena Statuta Občine Kidričevo, Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/2016, 16/2018, izdaja Občina Kidričevo  na podlagi Sklepa o uvedbi komasacijskega postopka (EUP SN15, EUP SN27, EUP KI93, EUP KI104 IN EUP KI105 IN SN67) , Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2021 in št. 42/2023,

SKLEP

Komasacijsko območje, uvedeno na podlagi sklepa o uvedbi komasacijskega postopka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2021, s spremembami in dopolnitvami sklepa o uvedbi komasacijskega  postopka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2023, se spremeni in dopolni:

1.       V  komasacijsko območje se zajame parcela 523/11  in parcela 523/6, obe  k. o. Župečja vas.

2.       Iz komasacijskega območja se  izvzamejo :477/12, 477/13, 477/14, 477/15, 477/16, 477/18, vse k. o. Župečja vas.

3.       Spremeni se obod komasacijskega območja, tako, da se glasi:

Zunanja meja oboda komasacijskega območja na severu poteka od severozahodnega roba parcele 657/12 do severovzhodnega roba parcele 479/6. Zunanja vzhodna meja se od parcele 479/6 nadaljuje proti jugu ter zajema parcele 481/8, 873/5,476/3,476/4, 751/2 in 750/4  vse do jugovzhodnega roba parcele 473/3, kjer se ob stiku s parcelo 472/3 obrne proti zahodu, zajame parcelo 473/2 in 873/5 ter 481/3, zaradi oblike vključenih parcel nekoliko južneje, nato pa v liniji zajame območja na južni meji komasacijskega območja, vključno s parcelo 523/6. Na južni liniji poteka meja oboda proti zahodu vse do jugozahodnega roba parcele 657/10, kjer se ob stiku s parcelo 657/7 obrne na sever. Parceli 657/10 in 657/12 tvorita zahodno mejo komasacijskega območja. Vse v tem odstavku navedene parcele so k. o. 426 Župečja vas, razen parceli 751/2 in 7540/4 k. o. 0425 Lovrenc na Dravskem polju. Kartografski prikaz oboda komasacijskega območja je sestavni del tega sklepa.

 

 

                                                             Obrazložitev:

Javna razgrnitev elaborata obstoječega stanja in elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega območja uvedenega na podlagi Sklepa o uvedbi komasacijskega postopka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2021,  s  spremembami in dopolnitvami sklepa o uvedbi komasacijskega  postopka, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2023, je  potekala od 24.01.2024 do vključno 9.02.2024  v sejni sobi Dvorca Sternthal, sedežu Občine Kidričevo. Javna obravnava elaborata obstoječega stanja in elaborata vrednotenja zemljišč pa 24.01.2024 v sejni sobi Dvorca Sternthal, sedežu Občine Kidričevo.

V okviru opravljene javne razgrnitve in javne obravnave elaboratov so bile prejete  pripombe in predlogi o spremembi komasacijskega območja. V komasacijsko območje se na pobudo lastnikov zemljišč vključita  parceli 523/11  in 523/6, obe k. o. Župečja vas. Iz komasacijskega območja se  izvzamejo parcele št: 477/16, 477/15, 477/14, 477/13, 477/12, 477/18, vse k. o. Župečja vas. Kot posledica upoštevanja predlogov in pripomb se spremeni tudi obod komasacijskega območja.

Obod komasacijskega območja poteka tako,  da se glasi: Zunanja meja oboda komasacijskega območja na severu poteka od severozahodnega roba parcele 657/12 do severovzhodnega roba parcele 479/6. Zunanja vzhodna meja se od parcele 479/6 nadaljuje proti jugu ter zajema parcele 481/8, 873/5,476/3,476/4, 751/2 in 750/4  vse do jugovzhodnega roba parcele 473/3, kjer se ob stiku s parcelo 472/3 obrne proti zahodu, zajame parcelo 473/2 in 873/5 ter 481/3, zaradi oblike vključenih parcel nekoliko južneje, nato pa v liniji zajame območja na južni meji komasacijskega območja, vključno s parcelo 523/6. Na južni liniji poteka meja oboda proti zahodu vse do jugozahodnega roba parcele 657/10, kjer se ob stiku s parcelo 657/7 obrne na sever. Parceli 657/10 in 657/12 tvorita zahodno mejo komasacijskega območja. Vse v tem odstavku navedene parcele so k. o. 426 Župečja vas, razen parceli 751/2 in 7540/4 k. o. 0425 Lovrenc na Dravskem polju . Kartografski prikaz oboda komasacijskega območja je sestavni del tega sklepa.

Z dnem uveljavitve tega sklepa so v komasacijskem območju brez soglasja občinskega upravnega organa prepovedani gradnja, izvajanje drugih posegov v prostor, promet z zemljišči, razen prodaje občini ali drugemu udeležencu komasacije, in sprememba meje parcele, ki ni povezana s komasacijo. Izjemoma sta dopustni prodaja zemljišč v komasacijskem območju tretjim osebam in z njo povezana parcelacija, če to odobri občinski upravni organ.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o uvedbi komasacije se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani www.kidricevo.si. Sklep se vroči vsem komasacijskim udeležencem in  pristojnemu organu za geodetske zadeve.

V skladu z drugim odstavkom 178. člena (ZUreP-3) je zoper sklep v roku 30 dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

 

 

Mag. Mojca Meško,

Višja svetovalka I

Damjan Napast,

direktor Občinske uprave Občine Kidričevo

 

Oglejte si tudi