Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
0°C
-4°C
JUTRI
2°C
-2°C
3347

SKLEP o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 24. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) je župan Občine Kidričevo dne 5. aprila 2018 sprejel

 

S K L E P

o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu

Občine Kidričevo, spremembe in dopolnitve št. 3

 

1. Uvodne določbe

 

S tem sklepom občina razveljavi vsebino Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kidričevo, tretje spremembe in dopolnitve (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 44/17) in vse po tem sklepu že pričete postopke. Vsebina omenjenega sklepa se nadomesti z vsebino sklepa, ki je navedena v nadaljevanju.

 

S tem sklepom občina prične tretji postopek sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/13, 53/13, 22/16), v nadaljevanju: OPN-SD3, po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

 

2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

 

Občina se je odločila za pripravo sprememb in dopolnitev OPN zaradi:

  1. sprememba namenske rabe prostora zaradi ureditve nove gospodarske cone (centralno skladišče, parkirišča za tovorna vozila …),
  2. sprememba namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev zaradi ureditve dostopa v IC Talum,
  3. spremembe namenske rabe prostora za potrebe usposobitve zemljišč za kmetijsko rabo.

 

3. Območje sprememb in dopolnitev OPN, predmet načrtovanja in vrsta postopka

 

Predmet OPN-SD3 bodo spremembe in dopolnitve tekstualnega in grafičnega dela OPN, sprememba namenske rabe prostora na območju, kjer je predvidena usposobitev zemljišč za kmetijsko rabo in nova gospodarska cona ter dostop do IC Talum ter določitev načina urejanja s PIP za omenjena območja.

 

Predmet postopka je tudi priprava vseh potrebnih strokovnih podlag za pripravo in sprejem OPN-SD3.

 

Spremembe in dopolnitve akta bodo potekale po rednem postopku s težnjo po skrajšavi posameznih faz postopka, ki niso posebej opredeljene v predpisih.

 

4. Način pridobitve strokovnih rešitev

 

Strokovne rešitve za izvedbo OPN-SD3 bodo pridobljene skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju in spremljajočih predpisov.

 

5. Roki in posamezne faze za pripravo sprememb in dopolnitev OPN

 

Postopek priprave OPN-SD3 bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.

 

Roki za pripravo posameznih faz postopka:

 

 

Faza

Roki

1

sprejem sklepa o začetku priprave OPN-SD3

april 2018

2

obravnava razvojnih pobud, analiza strokovnih podlag, priprava dodatnih strokovnih podlag

30 dni

3

priprava osnutka OPN-SD3

30 dni po potrditvi strokovnih podlag

4

preveritev osnutka OPN-SD3 in njegova objava na svetovnem spletu

7 dni

5

pridobitev prvih mnenj NUP in pridobitev odločbe o CPVO

30 dni po objavi osnutka OPN-SD3 na svetovnem spletu

6

morebitno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora

ni roka

7

priprava dopolnjenega osnutka OPN-SD3

30 dni po pridobitvi prvih mnenj (v primeru ugotovitve, da je potrebno izvesti CPVO, se roki za izdelavo podaljšajo za čas izdelave okoljskega poročila in pridobitve mnenja o njegovi ustreznosti)

8

objava javnega naznanila

7 dni pred pričetkom javne razgrnitve

9

javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN-SD3 (skupaj z okoljskim poročilom, v kolikor ga je potrebno izdelati)

8 dni po objavi javnega naznanila – traja 30 dni (v tem času se izvede tudi javna razprava)

10

priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in razprave

30 dni po končani javni razgrnitvi

11

izdelava predloga OPN-SD3 na osnovi potrjenih stališč do pripomb

30 dni po potrditvi stališč

12

preveritev predloga OPN-SD3 in njegova objava na svetovnem spletu

7 dni

13

pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora (in pridobitev odločbe o sprejemljivosti vplivov OPN-SD3 na okolje – v kolikor je potrebno izdelati CPVO)

30 dni po objavi gradiva na svetovnem spletu

14

izdelava usklajenega predloga OPN-SD3

30 dni po pridobitvi drugih mnenj

15

sprejem usklajenega predloga OPN-SD3 na občinskem svetu

naslednja seja občinskega sveta

16

 

objava odloka OPN-SD3 v uradnem glasilu občine

po sprejemu na seji občinskega sveta

17

izdelava končnega elaborata

15 dni po objavi odloka OPN-SD3

 

Ob zahtevi za izdelavo okoljskega poročila v okviru celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave sprememb in dopolnitev OPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se spremenijo (podaljšajo) tudi roki izdelave in sprejema OPN-SD3.

 

6. Navedba nosilcev urejanja prostora

 

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN sodelujejo tisti nosilci urejanja prostora, za katere se ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev OPN izkaže, da se vsebine sprememb in dopolnitev nanašajo na zadeve iz njihove pristojnosti. Ob sprejemu tega sklepa so za podajanje smernic in mnenj pristojni naslednji nosilci urejanja prostora:

-      za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Sektor za prostorsko načrtovanje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

-      za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva in lovstva: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za gozdarstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje gozdarstva: Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor,

-      za področje lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

-      za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana,

-      za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana,

-      za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor,

-      za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,

-      za področje varstva kulturne dediščine: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,

-      za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje državne cestne infrastrukture (razen za avtoceste): Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

-      za področje železnic: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,

-      za področje zračnega prometa: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za letalski in pomorski promet, Sektor za letalstvo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Sektor za energetiko in rudarstvo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,  

-      za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,

-      za področje oskrbe z električno energijo: Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,

-      za področje plinovodnega omrežja: Plinovodi d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11 B, p.p. 3720, 1001 Ljubljana,

-      za področje distribucijskega plinovodnega omrežja: Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,

-      za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

-      za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,

-      za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,

-      za področje zdravstvenega varstva: Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana,

-      za področje vojnih in prikritih vojnih grobišč: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,

-      za področje telekomunikacij: Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, Operativa, TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,

-      za področje lokalne kabelske TV: Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,

-      za področje oskrbe z vodo: Komunalno podjetje Ptuj, Puhova ulica 10, 2250 Ptuj,

-      za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda: Vzdrževanje in gradnje Kidričevo, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo,

-      Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo.

V kolikor se pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN izkaže potreba po vključitvi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso navedeni v tem sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Za pridobitev odločitve, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN potrebno izvesti postopek CPVO, se vlogo poda na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

 

7. Objava in začetek veljavnosti

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani Občine Kidričevo (http://www.kidricevo.si). Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam Občine Kidričevo.

 

Št.: 3500-2/2018

Datum: 6.04.2018

 

 

                                                                                                               Župan Občine Kidričevo

                                                                                                                       Anton Leskovar

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!
Digitalni marketing v Slovenij