Logo MojaObčina.si

Duplek

JUTRI
32°C
17°C
TOR.
25°C
18°C

Javni poziv za posredovanje pobud za prve spremembe in dopolnitve OPN Občine Duplek

Občina Duplek pristopa k zbiranju pobud in predlogov za izvedbo prvih sprememb in dopolnitev OPN Občine Duplek (SD OPN-1). Zato poziva vse zainteresirane lastnike zemljišč, občane občine Duplek in druge fizične in pravne osebe, da oddajo pobude oziroma svoje predloge. Zbiranje pobud bo potekalo od 1. 4. 2022 do vključno 31. 7. 2022. Pobudo mora vložiti lastnik zemljišča, pooblaščenec lastnika zemljišča (priloženo mora biti pooblastilo), v primeru solastništva, pa vsi solastniki zemljišča.
 
Pobude, ki jih bo Občina prejela po 1. 8. 2022 v postopku SD OPN-1, ne bodo obravnavane.
 
Pobudo posredujete na obrazcu »POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA«, dosegljivem na spletni strani občine, dobite ga tudi v sprejemni pisarni Občine Duplek.
 
Izpolnjen obrazec z obveznimi prilogami posredujte na naslov Občina Duplek, Trg slovenske osamosvojitve 1, 2241 Sp. Duplek ali po elektronski pošti na naslov obcina.duplek@duplek.si, prav tako ga lahko oddate tudi osebno na občini v času uradnih ur.
 
 
Navodilo za oddajanje pobud
 
Posamezna pobuda se lahko nanaša le na eno zadevo. Če gre za isto vsebino, lahko na eni lokaciji izberete več parcel, ki ležijo skupaj. Za posamezno pobudo se tako štejejo zemljišča znotraj ene katastrske občine in praviloma v okviru ene enote urejanja prostora, izjemoma zemljišča na meji dveh katastrskih občin in večih enotah urejanja prostora, v kolikor le-ta predstavljajo zaključeno celoto. Podobno lahko podate pobudo za spremembo odloka na več členov, če se nanašajo na isto tematiko. V primeru, da želite oddati pobudo za več različnih območij oz. tematik, gre za več pobud in morate izpolniti več obrazcev.
 
 
SPREMEMBA NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
 
Spremembo osnovne namenske rabe zemljišča lahko dosežemo le s spremembo občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN).
 
Prostorsko načrtovanje v skladu s pravili je nujno za skladen razvoj družbe, sicer bi v prostoru nastopil kaos, kjer bi vsak načrtoval posege le na svojem zemljišču, nemogoče pa bi bilo urejati rešitve, ki so v interesu vseh, in ob tem zagotavljati cilje varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kmetijskih zemljišč, razvoja javne infrastrukture ter gospodarstva.
 
Namensko rabo zemljišč predstavljajo stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča, ki se delijo še na podrobnejše stopnje, kar je zlasti pomembno pri stavbnih zemljiščih, ki jih v nadaljevanju delimo na zemljišča za:
o             bivanje,
o             centralne dejavnosti,
o             proizvodne dejavnosti,
o             prometno in drugo infrastrukturo,
o             zelene površine,
o             in podobno.
 
Namenska raba zemljišč je določena s prostorskimi akti, zato jo lahko spremenimo samo s spremembo prostorskih aktov. Ker so prostorski akti predpisi, pri pobudi za spremembo namenske rabe prostora ne gre za individualni upravni postopek, v katerem bi se odločalo o pravici posameznika, temveč za sodelovanje pri pripravi predpisa, s katerim občina opredeljuje in načrtuje svoj prostorski razvoj.
 
Postopek spremembe namenske rabe zemljišč
 
Priprava OPN oz. priprava njegovih sprememb in dopolnitev je zakonsko predpisan, zahteven in dolgotrajen postopek. Pobude občanov se ne obravnavajo individualno, temveč jih občina zaradi ekonomičnosti postopkov, predvsem pa preverjanja utemeljenosti pobude glede na cilje prostorskega razvoja občine, ostale pobude in različne javnopravne interese in režime v prostoru, združuje in obravnava periodično. Postopek vključuje številne nosilce urejanja prostora, ki podajo strokovne podlage ter izdajajo obvezujoče smernice in mnenja k prostorskim aktom.
Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe se na občino poda na predpisanem obrazcu, kjer je treba opisati ter utemeljiti nameravani poseg in priložiti zahtevane priloge. Če bo pobuda v skladu s pripravljenimi kriteriji s strani občine oz. pooblaščenega prostorskega načrtovalca ocenjena kot ustrezna, bo uvrščena v nadaljnje faze postopka priprave OPN. Pobude se lahko upoštevajo le, če:
 
o             so skladne s cilji prostorskega razvoja občine,
o             upoštevajo varstvene in varovalne omejitve v prostoru,
o             so ustrezne z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
 
V nadaljnjih fazah postopka, v katerih se preverjajo ustreznosti načrtovanih posegov z vidika različnih javnih interesov in področnih predpisov, lahko pride do spremembe predlaganih rešitev ter tudi do tega, da bodo posamezne pobude v postopku usklajevanja izločene.
 
Pri tem opozarjamo predvsem na pobude, ki se nanašajo na spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča. Z vidika varstva kmetijskih zemljišč je pobuda sprejemljiva, kadar pobude ni možno realizirati znotraj obstoječega stavbnega zemljišča ali na drugi nekmetijski namenski rabi prostora, kadar pobude ni možno usmeriti na zemljišča nižjih bonitet ter kadar na območju pobude niso bile izvedene komasacije, osuševanje ali namakanje. Za potrebe spremembe kmetijskega zemljišča v stavbna zemljišča je treba zagotavljati nadomestne oz. izravnalne ukrepe, katerih cilj je, da se skupna površina kmetijskih zemljišč na nivoju občine ne zmanjšuje.
 
Prav tako je treba upoštevati, da se pobude, ki se nahajajo na vodovarstvenem, poplavnem, erozijsko ogroženem območju, na območju varstva narave (krajinski parki, Natura 2000, ekološko pomembna območja), na območju kulturne dediščine ali znotraj varovalnih pasov infrastrukture, obravnavajo ob upoštevanju varstvenih in varovalnih režimov.
 
Eno izmed osnovnih izhodišč prostorskega načrtovanja je tudi usmerjanje poselitve v naselja, pri čemer imata prenova ter aktivacija nepozidanih in degradiranih območij prednost pred širitvami. Izven ureditvenih območij naselij se nova stavbna zemljišča določajo le izjemoma in predvsem v povezavi z že obstoječo dejavnostjo. Okvirna območja naselij, ki so opredeljena v OPN in kamor se primarno usmerja poselitev, so skladno OPN-u, opredeljena naslednja naselja: Sp. Duplek, Zg. Duplek, Dvorjane, Vurberk-Farošak, Zg. Korena in Zimica.
 
 
Višina takse
 
Občina od 03.11.2018 dalje zaračuna takso za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe zemljišča. V skladu s 2. členom Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Duplek (UGSO, št. 54/2018) znaša višina takse za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN:
 
-        za obravnavo pobude za spremembo osnovne namenske rabe prostora 300,00 EUR,
-        za obravnavo pobude za spremembo podrobne namenske rabe prostora 150,00 EUR.
 
Za posamezno pobudo se štejejo zemljišča znotraj ene katastrske občine in izjemoma zemljišča na meji dveh katastrskih občin, v kolikor le-ta predstavljajo zaključeno celoto.
 
Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe zemljišča, temveč je zgolj pogoj za obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
 
Mitja Horvat, župan
Dokumenti, priloge


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi