Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
23°C
15°C
JUTRI
23°C
15°C
Deli

Delavno tudi med počitnicami

Občinski svet Občine Dobrova – Polhov Gradec se je sredi počitniških dni, 10. julija, zbral na 6. redni občinski seji ter obravnaval devet točk dnevnega reda, med njimi tudi možnosti pridobivanja evropskih sredstev, o kateri je spregovorila direktorica RRA LUR.

Seje sta se tokrat udeležili tudi dve gostji, zato je župan Franc Setnikar, ki je vodil sejo, prednostno obravnavo točk dnevnega reda s strinjanjem svetnikov namenil točkam, na katerih sta gostji sodelovali. Pravnica Neža Vodušek je sodelovala pri obravnavi točke Odlok o financiranju Krajevnih skupnosti, ki so ga svetniki večinsko potrdili. Pred glasovanjem je spregovorila Ana Oblak, predsednica statutarno pravne komisije, in povedala, da gre za 2. obravnavo predloga, ki natančneje opredeljuje financiranje in delovanje krajevnih skupnosti in dviguje standard delovanja le-teh, saj je želja občine, da krajevne skupnosti redno podajajo predloge in pobude za vključitev v programske sklope občine. Dodala je, da so upoštevali vse podane pobude oziroma na njih odgovorili, ki so bili podani s strani krajevnih skupnosti Črni Vrh, Šentjošt in Polhov Gradec, medtem ko se Dobrova ni odzvala.

Sledila je obravnava točke Informacije o virih in možnostih pridobivanja evropskih sredstev za občinske projekte, na kateri je sodelovala direktorica RRA LUR mag. Lilijana Madjar. Župan je uvodoma svetnike seznanil, da je občina na Ministrstvo za finance poslala dopis z zahtevo po pravilnem tolmačenju in podajanju podatkov javnosti glede pridobivanja evropskih sredstev na strani občin, vendar odgovora iz njihove strani še ni prejela. Nato je besedo predal gostji. Ta je pozdravila navzoče ter že uvodoma povedala, da gre pri črpanju evropskih sredstev za razkorak med teorijo in prakso. Preko predstavitve je predstavila 7-letni razrez evropske kohezijske politike, ki mu sledijo še dodatne tri leta možnosti za koriščenje sredstev. Dotaknila se je nekaterih bistvenih zakonitosti dodeljevanja sredstev, in sicer geografskih, kjer se regija deli na V in Z kohezijsko regijo in kjer bistveno vlogo igra razvitost in nerazvitost, zato so odstotki podeljenih sredstev zelo nesorazmerni, saj se V regija smatra kot prikrajšana in nerazvita in ima za kandidiranje bistvene prednosti pred zahodom, kamor sodi tudi Občina Dobrova – Polhov Gradec. Kot eno izmed bolečih področij je navedla tudi okoljsko politiko, kjer bistveni faktor igra aglomeracija oziroma število populacijskih enot, te morajo v eni aglomeraciji presegati 2000 PE, ki pa jih občina ne dosega, zato tudi ni upravičena do sredstev za gradnjo kanalizacije. Madjarjeva je poudarila, da trenutna evropska perspektiva ne podpira infrastrukturnih projektov, česar si občine želijo in potrebujejo, pač pa so njena vizija mehke vsebine, povezane z inovacijami, kompetencami ipd. Takšen trend je po njenih besedah pričakovati tudi v prihodnje. Dejala je, da je RRA LUR pridobila 54 milijonov evrov za regijske razvojne projekte, vendar se ta denar deli na 26 občin, ki sodijo pod njeno okrilje. V sklopu tega se tudi občina Dobrova – Polhov Gradec poteguje za sredstva namenjena za izgradnjo kolesarskega omrežja, saj je ena od prednostnih osi tudi trajnostna mobilnost. Ob tem je poudarila, da so pogoji jasni in zahtevni, namreč potrebno je zagotoviti dokumentacijo, urediti lastništva, zato je potrebno delo in skupna volja vseh, ne le župana in uprave. Zastavljeno je bilo tudi svetniško vprašanje, v smislu podajanja nasveta, kje bi po njenem mnenju bila lahko občina učinkovitejša. Gostja je dejala, da je občina Dobrova – Polhov Gradec aktivna, saj se je poslala osem projektnih predlogov, ki bi sicer močno izboljšale infrastrukturo na njenem območju, vendar pa ti ne izpolnjujejo kriterijev za izvedbo – razvitost, aglomeracija, poselitev, razvejanost ipd. Poleg tega pa višina razpoložljivih sredstev, teh je za občino Dobrova – Polhov Gradec zgolj 565.229 evrov, niti ne omogoča izvedbe več kot enega projekta. Aktualna finančna perspektiva namreč ne namenja sredstev za urejanje občinske infrastrukture, predvsem ne v občinah, ki nimajo status mesta. Vezano na svetniško vprašanje je dodala, da so pri oblikovanju projektov z mehkimi vsebinami, ki so prioriteta te perspektive, in posledično pri kandidiranju za sredstva lahko uspešna tudi društva, zato je svetovala naj se povezujejo in sklepanja partnerstva ter pripravljajo vsebine. V zaključku je dejala, da je potrebno vztrajat in se povezovat ter zaželela uspešno realizacijo projekta kolesarske steze, ki je na dobri poti.

Nadalje so se svetniki seznanili s Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2019-2022. Poročilo je podal vodja režijskega obrata Franci Petkovšek. Ta je med drugim navedel nekaj pravil, ki se jih v občini držijo, jih upoštevajo in so skladna z zakonodajo. Župan je prisotne nato seznanil s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Dobrova – Polhov Gradec za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2019, navedel nekaj bistvenih podatkov in podal nekaj pojasnil. Za tem so svetniki z enim vzdržanim glasom sprejeli v gradivu predlagani Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec. Razloge za podražitev cene vrtca in nekaj statističnih podatkov na obravnavano temo je podala predsednica Odbora za družbene dejavnosti Ana Zorc. Za starše se cene v vrtcih niso povečale že vse od leta 2009. Tokratna podražitev gre na račun uskladitev cen z dejanskimi stroški. Povprečno povečanje zneska na položnici občana za otroka, ki obiskuje javni vrtec na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec, tako v mesecu juliju 2019 znaša za 11% več kot v preteklem mesecu, je razvidno iz izračuna pristojnih v občinski upravi. Ti so namreč pripravili temeljito analizo in kot dodatek temu še primerjavo cen programov predšolske vzgoje v 157 drugih javnih vrtcih po Sloveniji. Iz te je razvidno, da je nova cena vrtca v javnih zavodih na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec, ob upoštevanju olajšave, ki jo občina nudi svojim občanom, še vedno med najnižjimi. 

Obravnavani sta bili še poslednji dve točki na dnevnem redu, in sicer Seznanitev o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Dobrova-Polhov Gradec ter obravnava in seznanitev z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2018. Dotična poročila so dostopna javnosti tudi na občinski spletni strani.

Pri točki Pobude in vprašanja svetnikov je bilo izpostavljeno vprašanje: glede graditve doma za starejše občane v Polhovem Gradcu, o čemer je župan dejal, da je bil izražen interes s strani enega potencialnega investitorja, prav tako je prostor pri čebelarskem domu v občinskem prostorskem načrtu namenjen tej dejavnosti, to pa je za enkrat vse; o rekonstrukciji državne ceste je župan podal aktualne podatke, ki so navedeni v ločenem prispevku; na temo pločnika Dobrova zahod je bilo rečenega zgolj to, da se projekt pripravlja, potrebno bo zagotoviti sredstva ter urediti dogovore z lastniki zemljišč glede odkupa, pri čemer je župan prosil dobrovske svetnike za pomoč. Ob koncu formalnega zaključka seje je župan občinske svetnike seznanil, da je konec junija z mesta predsednika Krajevne skupnosti Dobrova odstopil Marjan Pograjc. Dejal je, da bodo v najkrajšem možnem času uredili ustrezne postopke in sklicali svet krajevne skupnosti, da na mesto predsednika imenujejo novega člana.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi