Logo MojaObčina.si
DANES
11°C
2°C
JUTRI
17°C
4°C
Oceni objavo

Projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore, Vojnik« je zaključen

Celje, 27. november 2023 - Ob zaključku projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore, Vojnik«  smo danes v Celju pripravili novinarsko konferenco, na kateri smo predstavcili rezultate in načrte za prihodnost.


Novinarska konferencaNovinarska konferencaUvodna izhodišča projekta 

Investicijski projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje – Občine Celje, Štore, Vojnik« je obsegal dograditev kanalizacijskega sistema na območjih poselitve z obremenitvijo enako ali večjo od 2000 PE znotraj treh aglomeracij: Celje, Štore in Vojnik. Te aglomeracije, znane kot predhodne aglomeracije, so bile opredeljene v starem Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kjer še ni obstajala ustrezna infrastruktura za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

V okviru projekta je bilo dograjeno več kot 26.500 metrov kanalizacijskih cevi, 16 črpališč in 636 novih hišnih priključkov. Projekt za izgradnjo komunalne infrastrukture se je izvajal v skladu s slovensko in EU zakonodajo, prispevajoč k celovitemu izboljšanju stanja podzemnih in površinskih vod na območju Mestne občine Celje, Občine Štore in Občine Vojnik – reke Savinje, Hudinje in Voglajne.

Projekt je bil v programskem obdobju 2014–2020 uvrščen v Dogovor za razvoj regij kot eden izmed podprtih regijskih projektov Savinjske regije v okviru prednostne naložbe 6.1 Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Za projekt je bilo z Odločbo o podpori dodeljenih do 5.896.704,77 evrov. 

Izhodiščna podlaga za vključitev projekta v Dogovor za razvoj regij je bila pripravljena projektna dokumentacija za izvedbo ter nadalje priprava skupne investicijske dokumentacije, ki jo je izdelal RCI – Razvojni center inženiring Celje, d. o. o., pod vodstvom ge. Karmen Jurko. Celotni projekt obsega 38 podprojektov, združenih v 8 prostorsko povezanih sklopov. Ko govorimo o 38 podprojektih, govorimo o 38 pridobljenih gradbenih dovoljenj. Na območju Mestne občine Celje se izvaja 5 sklopov, v Občini Štore 2 in  v Občini Vojnik 1.

Po kazalnikih je celoten projekt sledil izgradnji 26.760 m kanalizacijskega sistema s 16 črpališči in 608 novimi hišnimi priključki ter s tem priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje z ustreznim čiščenjem dodatnih 2.181 prebivalcev.    
   

Mestna občina Celje je prevzela nosilno vlogo pri izvajanju projekta in 3. 6. 2022 s takrat še Ministrstvom za okolje in prostor (danes Ministrstvo za naravne vire in prostor) podpisala Pogodbo o sofinanciranju projekta v vrednosti 4.695.241,72 evrov, v skladu z vrednostmi podpisanih pogodb pa tudi z izvajalci gradnje, nadzora ter aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti. 
Mestna občina Celje se je skupaj z Občino Štore in Občino Vojnik  s projektom zavezala k izgradnji javne komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v treh aglomeracijah nad 2.000 PE.
Projekt obravnava t. i. predhodne aglomeracije, torej določene v skladu s predhodnim Operativnim program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, medtem ko je s 1. 1. 2020 prišlo do sprejema novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s čimer so se opredelile tudi nove aglomeracije, in sicer so se aglomeracije, ki jih projekt naslavlja, združile v eno aglomeracijo Celje. 
Celotna vrednost projekta znaša glede na vse upravičene stroške, ki obsegajo izvedbo gradbenih del, nadzor nad izvajanjem gradbenih del, informiranje in obveščanje javnosti, dobrih 7 milijonov evrov (natančneje 7.364.915,43 evrov). Občine bodo za izvedeno investicijo v primeru odobritve vseh stroškov, vključno s priznanjem povišanja cen gradbenih storitev, kot posledice izredne situacije rasti cen v panogi gradbeništva, prejele slabih 5,5 milijona evrov. Načrtovano sofinanciranje investicije namreč znaša 73,37 % upravičenih stroškov.
Investicijo sta izvedla gradbena podjetja VOC Celje d. o. o. iz Celja in AGM Nemec d. o. o. iz Rimskih Toplic. Podjetje VOC Celje d. o. o. je izvedlo gradbena dela v kar sedmih od skupaj osmih zaključenih sklopov, medtem ko AGM Nemec d. o. o. v enem prostorsko zaključenem sklopu. Nadzor nad gradbenimi deli je izvajal AZ inženiring d. o. o., vlogo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu Kova d. o. o. Skupno investicijsko dokumentacijo, ki je bila potrebna že ob sami prijavi projekta za vključitev v Dogovor za razvoj regij je izvedlo podjetje RCI inženiring d. o. o.   
Izgrajeno novo kanalizacijsko omrežje v vseh treh občinah bo prevzelo v upravljanje podjetje Vodovod-kanalizacija, d. o. o. Prav tako bo Vodovod-kanalizacija d. o. o. opravljala vlogo obveščanja in pozivanja prebivalcev k priključitvi. Priključitve na novo zgrajeno javno kanalizacijo se v posameznih naseljih pričakujejo, da bodo potekale postopoma, predvidoma intenzivneje na vseh območjih, s pričetkom v naslednjem letu.
Podjetje Vodovod – kanalizacija, d. o. o. bo vsem lastnikom objektov, ki so predvideni za priključitev na kanalizacijsko omrežje, poslalo obvestilo z natančnimi pogoji in navodili za priključitev. Izvedba kanalizacijskega priključka od objekta do točke priključitve na javni kanal je strošek lastnika objekta in je po izvedbi tudi njegova last. Lastnik objekta mora na podlagi 16. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22) na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo.
Občine morajo za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje vsem zavezancem po uradni dolžnosti izdati Odločbo o odmeri komunalnega prispevka v skladu z občinskimi odloki, ki določajo višino komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Pred izdajo odločbe bodo vsi zavezanci prejeli informativni izračun komunalnega prispevka skupaj z obrazložitvijo. Dodatne informacije v zvezi s tem so na voljo občanom na dotični občini ali pri upravljalcu sistema Vodovod-kanalizacija d. o. o.


Izvajanje projekta v Mestni občini Celje
V Mestni občini Celje se je v okviru projekta izvedla dograditev kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti (črpališči, hišnimi priključki …) v naseljih Zagrad in Pečovnik, Lokrovec, Dobrova, Zgornja Hudinja, Golovec, Začret, Leskovec, Ljubečna, Škofja vas, Šmiklavž in Zadobrova ter v centralnem delu aglomeracije Celje – v delu naselja Teharje ob regionalni cesti Celje-Štore, Šmarjete (med Mariborsko cesto in Hudinjo), Gaji. 
Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja se je tako v občini povečala za slabih 17 km (16.764 m). Z dograditvijo kanalizacijskega sistema se je pridobilo 439 novih hišnih priključkov, kar pomeni slaba 2 % več od načrtovanega. 
Na javno kanalizacijsko omrežje se bo tako po novem lahko priključilo dodatnih 1372 prebivalcev. S tem se je tudi povečal delež priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Celje za 2,47 % (predhodna aglomeracija), kar skupaj pomeni okoli 99 % priključenost prebivalcev na javno kanalizacijsko omrežje in s tem zagotovljeno ustrezno odvajanje komunalnih odpadnih voda in čiščenje le teh na Centrali čistilni napravi v Tremerjah in Škofji vasi.     

Celotna investicija gradnje v dograditev kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti je znašala 4.604.073,63 evrov brez DDV. Ob upoštevanju vseh stroškov: priprave projektne in investicijske dokumentacije, gradnje, nadzora, informiranja in obveščanja skupaj okoli 5 milijonov evrov. Za izvedeno investicijo bo občina, v primeru odobritve vseh stroškov, vključno s priznanjem povišanja cen gradbenih storitev, kot posledice izredne situacije rasti cen v panogi gradbeništva, prejela slabih 3,5 milijona evrov. Načrtovano sofinanciranje investicije je namreč v višini 73,37 % s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.
Novo zgrajeni kanalizacijski sistem obsega tudi 12 črpališč. Kanalizacijski sistem se je v okviru projekta dograjeval fazno po sklopih, zato so v posameznih naseljih prebivalci že bili s strani upravljalca javnega kanalizacijskega sistema Vodovod-kanalizacija d. o. o. pozvani k priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje. Kjer se je gradnja kanalizacije zaključila z oktobrom letošnjega leta bodo prebivalci pozvani k ureditvi priključitve postopno, in sicer v začetku naslednjega leta. 

Kako naprej?
Na območju aglomeracije Celje po zaključku projekta ostaja v občini razpršeno po aglomeraciji še nekaj manjših strnjenih območij, ki še niso opremljena z javnim kanalizacijskim omrežjem. To so manjša območja v naseljih Zadobrova, Prekorje, Začret, Gorici pri Šmartnem, Trnovlje, Ljubečna, Medlog, Hudinja … Za določene odseke so že pridobljena gradbena dovoljenja, za nekatere poteka postopek pridobivanja zemljišč in izdelava projektne dokumentacije.
Po ocenah bodo znašali stroški za izgradnjo še manjkajoče kanalizacije okoli 3 milijone evrov. Ob tem lahko še poudarimo, da so se na območju aglomeracije Celje, z določitvijo noveliranih aglomeracij s sprejetjem novega Operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih vod iz leta 2020, k aglomeraciji Celje pridružili še deli območij naselij, ki sicer spadajo pod Občino Štore in Občino Vojnik. S tem se je tudi v primerjavi z velikostjo aglomeracije v času priprave projekta, zaradi katerega smo danes tukaj, razširila obveznost lokalnih skupnosti glede opremljenosti z javno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Prej ločene tri aglomeracije – Celje, Štore in Vojnik, ki jih zaključen projekt naslavlja, so se združile v eno aglomeracijo - Celje, kateri se je dodatno opredelilo še nekaj strnjenih naselij. Poleg dograditve še manjših manjkajočih se delov kanalizacijskega omrežja pa se ocenjuje tudi potreba po povečanju zmogljivosti čistilne naprave Škofja vas. Trenutna zmogljivost čiščenja ČN Škofja vas znaša 4.000 PE in je na robu zmogljivost, zato so prizadevanja v bodoče k povečanju zmogljivost čistilne naprave na 10.000 PE.   
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda si bo tako občina, tudi v novem programskem obdobju 2021-2027 prizadevala pridobiti dodatna evropska kohezijska sredstva in že pripravlja za ta namen vso potrebno dokumentacijo. V okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 bo za ta namen na voljo 217 milijonov evrov, od tega 65 % za Vzhodno kohezijsko regijo.  Za  izpolnitev naše obveze glede izgradnje potrebne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v območjih nad 2.000 PE si bomo tako prizadevali pridobivati čim več teh nepovratnih sredstev, medtem ko bomo za izgradnjo javne kanalizacije na območjih, ki ležijo v manjših aglomeracijah, t. j. pod 2000 PE iskali tudi druge priložnosti za pridobitev evropskih sredstev, in sicer iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost – kjer gre za finančno podporo EU Republiki Sloveniji za ukrepe, vključene v Načrt za okrevanje in odpornost ali drugih morebitnih javnih razpisov Ministrstva za naravne vire in prostor. 


Izvajanje projekta v Občini Štore 
V Občini Štore se je v okviru projekta dogradilo manjkajoče kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Štore, in sicer v delih naselij Draga, Prožinska vas (Opoka), Spodnje Štore, Lipa in Pečovja.
V Občini Štore se je zgradilo slabih 7 km dodatnih kanalizacijskih cevi (6967,17 m), 4 črpališča in 129 novih hišnih priključkov, s čimer se bo omogočila priključitev na javno kanalizacijsko omrežje dodatnim 553 prebivalcem. S tem se je delež priključenosti gospodinjstev na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Štore povečal za dobrih 22 % oziroma skupaj skoraj na 100 %. 
Celotna investicija gradnje v dograditev kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti je znašala slabih 2 milijona evrov. Sama gradbena dela so znašala 1.828.655,60 evrov brez DDV; strošek nadzora nad izvajanjem gradbenih del in informiranje javnosti dodatnih nekaj 50.000,00 evrov. Skupaj upravičenih stroškov za 1.875.040,69 evrov brez DDV. Davek na dodatno vrednost ni upravičen strošek.  Občina bo za izvedeno investicijo v primeru odobritve vseh stroškov, vključno s priznanjem povišanja cen prejela slabih 1.400.000,00 evrov. Načrtovano sofinanciranje investicije je namreč v višini 73,37 % s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije. 

Za novo dograjen kanalizacijski sistem v naseljih Spodnje Štore, Draga in Opoka so že pridobljena vsa uporabna dovoljenja, zato Vodovod kanalizacija d. o. o., upravljalec kanalizacijskega sistema v Občini Štore, prebivalcev že postopoma poziva k priključitvi. V naseljih Lipa, Pečovje so se gradbena dela šele dobro zaključila, pa se predvideva, da bodo prebivalci pozvani k priključitvi na kanalizacijski sistem v začetku naslednjega leta. 
Kako naprej v Občini Štore?

S sprejemom novega Operativnega programa Odvajanja in čiščenja odpadnih voda s 1. 1. 2020 se je t. i. predhodna aglomeracija Štore združila s predhodno aglomeracijo Celje in Vojnik. Nastala je nova aglomeracija Celje. Vsekakor gre v tem primeru še za en razlog več, da se znotraj občin Celje, Štore in Vojnik nadaljuje težnja po medsebojnem sodelovanju med občinami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Na območjih razpršene poselitve, kjer javno kanalizacijsko omrežje ni predvideno, pa si bo občina še naprej prizadevala v okviru različnih razpisov sofinancirali izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. 
Izvajanje projekta v Občini Vojnik

Občina Vojnik je dela na kanalizacijskem omrežju končana že letos februarja. V okviru projekta je bilo zgrajenih slabih 3 km kanalizacijskih cevi (2867,23 m) in 73 hišnih priključkov, na katere se bo dodatno lahko priključilo 256 prebivalcev.  

Upravljalec omrežja je podjetje Vodovod-Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., in že od pridobitve uporabnih dovoljenj postopoma prebivalce poziva k priključitvi na kanalizacijsko omrežje.     
Celotna investicija gradnje v dograditev kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti je znašala slabih 700.000,00 evrov (natančneje 685.959,86 evrov brez DDV). Ob upoštevanju stroškov nadzora, informiranja in obveščanja skupna vrednost investicije znaša 705.427,83 evrov. Davek na dodatno vrednost ni upravičen strošek.  Občina bo za izvedeno investicijo v primeru odobritve vseh stroškov, vključno s priznanjem povišanja cen prejela dobrih 500.000 evrov (517.572,40 evrov). Načrtovano sofinanciranje investicije je namreč v višini 73,37 % s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in s strani Republike Slovenije.
S projektom se je delež priključenosti skupne obremenitve na kanalizacijski sistem v aglomeraciji Vojnik povečal za 5 %  in dosegel skupno vrednost priključenosti  na okoli 99 %. 


Kako naprej v Občini Vojnik? 
V Občini Vojnik načrtujejo nadaljnjo izgradnjo kanalizacije na območju Gmajne, kjer še obstaja poselitev nad 2.000 PE. Projekt infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda že poteka v naselju Ivenca, pri čemer bo občina pridobila nepovratna sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost v višini 50 % celotne vrednosti investicije. V nadaljevanju pa občino čaka še obveza po izgradnji kanalizacijskega omrežja v naselju Socka, kjer gre tudi za poselitev – aglomeracijo pod 2.000 PE, podobno kot v naselju Ivenca.  Ustrezno kanalizacijsko omrežje v Občini Vojnik pa bo potrebno v prihodnje urediti tudi izven aglomeracije, kjer gre še za bolj razprašeno poselitev, in sicer v naseljih: Frankolovo, Nova Cerkev-Polže, Višnja vas in Pot v Konjsko. Na območjih razpršene poselitve, kjer javno kanalizacijsko omrežje ni predvideno, pa si bo občina še naprej prizadevala v okviru različnih razpisov sofinancirati izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.

Oglejte si tudi