Logo MojaObčina.si
DANES
22°C
16°C
JUTRI
23°C
15°C
Oceni objavo

Druga redna seja Občinskega sveta Občine Bovec

V veliki dvorani Stergulčeve hiše je, v petek, 24. 2. 2023, potekala druga redna seja Občinskega sveta Občine Bovec. Prisotnih je bilo vseh 12 svetnikov.

V uvodni besedi je župan Občine Bovec Valter Mlekuž Občinski svet obvestil o tem, da bo imenoval dva podžupana, in tudi o tem, da je bil sam imenovan za podpredsednika Združenja Občin. Ime prvega podžupana je obelodanil že tokrat, in sicer bo to Erik Cuder, Županova lista – GRADIMO BOVŠKO NAPREJ, drugega podžupana pa bo imenoval po sprejetju proračuna. Glede na pričakovano razpravo in potrebo po številnih odgovorih je Mlekuž za vodenje seje pooblastil najstarejšega svetnika Miho Sotlarja.

Ob potrditvi dnevnega reda je bil s strani Liste za Posočje predlagan umik druge, pete, šeste in sedme točke, ter umestitev dodatne točke Sprememba Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.. Župan  Mlekuž je pojasnil, da bi umik druge točke zaradi časovnice najverjetneje pomenil izgubo denarja iz 10. in 11. člena. Tudi predstavnik KS Soča Trenta je potrdil, da je KS Soča Trenta uskladila vse predlagane projekte z njihove strani z Občino Bovec in jih je Občina Bovec tudi v večini upoštevala.

Pri glasovanju 6 za in 5 proti in enim vzdržanim glasom je bila druga točka Potrjevanje predlogov projektov Občine Bovec za njihovo umestitev v Akcijski načrt parkovnih lokalnih skupnosti (ANPLS) za leto 2023 umaknjena z dnevnega reda.

Pri glasovanju o peti in šesti točki Dokapitalizacija javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o., in Spremembe cen storitev javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o. so svetniki s šestimi glasovi za in šestimi proti odločili, da ti dve točki ostaneta v dnevnem redu.

Pri glasovanju o umiku sedme točke Sprememba cenika smučarskih vozovnic za smučišče Kanin za nizko sezono so svetniki s 7 glasovi proti in 5 za, točko dnevnega reda obdržali na dnevnem redu.

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje dr. Jurij Žurej, da se na dnevni red umesti točko Spremembo Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o., ki v posameznih členih določa število članov Nadzornega sveta Sončnega Kanina d.o.o., je najprej komentiral Miha Sotlar, ki je vodil 2. sejo Občinskega sveta Občine Bovec, in pojasnil, da predlog za umestitev točke na dnevni red ni bil vložen v skladu s Statutom in Poslovnikom Občine Bovec ter dodal, da bi bila taka umestitev točke v nasprotju s poslovnikom, in bo, v kolikor bi OS izglasoval tako odločitev, pozval župana, da v skladu s statutom z vetom zadrži sklep OS Občine Bovec.

Predlog za umestitev te točke je bil z osmimi glasovi za in štirimi proti, izglasovan, vendar je župan Valter Mlekuž ob upoštevanju Statuta Občine Bovec podal veto na odločitev OS, z obrazložitvijo, da mora biti postopek izpeljan procesno korektno in v skladu s Statutom Občine Bovec.

Spremenjen dnevni red so svetniki potrdili soglasno.

V prvi točki so svetniki z manjšimi spremembami najprej potrdili še zapisnik 1. redne – konstitutivne seje, zapisnik nadaljevanja 1. redne – konstitutivne seje in poročilo 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec.

V drugi točki so svetniki obravnavali Proračun Občine Bovec za leto 2023 (prvo branje)

Proračun Občine Bovec za leto 2023 predvideva na prihodkovni strani 14.051.796,64€, na odhodkovni pa 20.111.425,12€, kar izkazuje dobrih 6 milijonov evrov primanjkljaja, ki pa se pokriva s stanjem sredstev na računu ob koncu preteklega leta 4.686.561,01€ in predvidenim zadolževanjem v višini maksimalno 1,5 milijona evrov.

Po obrazložitvi proračuna, splošnih vprašanjih in odgovorih pripravljavcev so svetniki po ustaljeni praksi posebni del proračuna obravnavali po straneh oziroma po posameznih postavkah v prvem branju predlaganega proračuna.

Predlog sklepa: predlog proračuna za leto 2023 je, skupaj s prilogami, primeren za nadaljnjo obravnavo.

Ob glasovanju je bilo 6 svetnikov za in 6 svetnikov proti, zato predlog proračuna ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

V tretji točki so svetniki obravnavali Imenovanje stalnih delovnih teles Občine Bovec

Predloge Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za vsa delovna telesa so svetniki soglasno potrdili.

V četrti točki Dokapitalizacija javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o.

Sklep: Za nemoteno delovanje sistema javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o., predvsem pa za zagotavljanje nemotenega delovanja denarnega toka javnega podjetja, se predlaga dokapitalizacijo javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o. v višini 11.600,00 €.

Svetniki so dokapitalizacijo podprli soglasno.

V peti točki so svetniki odločali o Spremembe cen storitev javnega podjetja DOLB Bovec d.o.o.

 Sklep: Za nemoteno delovanje sistema javnega podjetja DOLB Bovee d.o.o. OS potrdi dvig cene variabilnega dela – toplote z 42,17 € na 70,91 €, medtem ko naj fiksni del na 44,80 €/kW/leto.

Svetniki so dvig cen podprli soglasno.

V šesti točki so svetniki obravnavali Spremembo cenika smučarskih vozovnic za smučišče Kanin za nizko sezono.

V zimski sezoni 2022/2023 ponovno obratuje povezano smučišče Kanin – Sella Nevea. Upravljavec smučišča Sella Nevea je posredoval cenik smučarskih vozovnic, ki bodo veljale za njihovo smučišče v obdobju od 13. 3. 2023 do 10. 4.  2023 (nizka sezona). Glede na to, da se prihodki od prodaje smučarskih vozovnic zadržijo v centru, kjer so vozovnice plačane, je smiselna uskladitev cen smučišča  Kanin s cenikom, ki velja za smučišče  Sella Nevea. Smučišče Sella Nevea bo zaključilo z obratovanjem 10.4. 2023 (zadnji dan obratovanja), smučišče Kanin pa bo obratovalo, vse dokler bodo vremenski in snežni pogoji dovoljevali obratovanje.

Skladno s 17. členom Koncesijske pogodbe o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico, z dne 23. 12. 2021, cenik potrjuje Občinski svet Občine Bovec.

Sklep: Cena smučarskih vozovnic se sprejme kot predlagano s strani Sončnega Kanina

S sedmimi glasovi za in petimi vzdržanimi, je sklep sprejet.

Gradivo k vsem točkam dnevnega reda je objavljeno TUKAJ

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

Oglejte si tudi