Logo MojaObčina.si
DANES
30°C
11°C
JUTRI
25°C
11°C
Oceni objavo

Ponovne volitve v KS Verd: pripravljeni delati prostovoljno za dobrobit svojega domačega kraja

V nedeljo 15. 1. 2023 bodo v krajevni skupnosti Verd izvedene volitve v Svet krajevne skupnosti, saj na letošnjih lokalnih volitvah ni nastopila nobena lista in krajevna skupnost zato nima izvoljenih predstavnikov. Ob ponovnem razpisu so bile vložene tri kandidatne liste s podporo volivcev in sicer lista Dejana Novaka, lista Matica Mesojedca in lista Marjana Riharja. Na nedavnem sestanku so člani slednje podrobneje identificirali glavne izzive v krajevni skupnosti ter začrtali rešitve z zavedanjem, da bo razrešitev najbolj perečih problemov presegalo trajanje enega mandata.

Krajevna skupnost Verd (KS Verd) je največja krajevna skupnost v občini Vrhnika, ki obsega osrednji del vasi Verd, zaselke Podgora in Bistra, vas Mirke ter naselje z največ prebivalci Janezovo vas. Ima bogato kulturno dediščino (Miklčevo kaščo, Kotnik-Lenarčičevo posestvo, najdišče najstarejšega ohranjenega lesenega kolesa na svetu, v Verdu sta se rodila slovenska slikarja Jožef Petkovšek in Matej Sternen) in bogato naravno dediščino (kraške izvire Ljubljanice, bajerje, barjanske travnike in pašnike, gozdove, razgledišča).

Mirno podeželsko okolje je pred 50 leti na dvoje presekala avtocesta, potrebe gradbeništva pa so v zadnjih desetletjih izkoriščanje kamnoloma nad vasjo pripeljale do enormne proizvodnje raznovrstnih kamnitih agregatov, namenjenih predvsem potrebam širše regije. Kamnolom in avtocesta sta najbolj moteča dejavnika, ki s prometom, emisijami hrupa in škodljivimi delci močno negativno vplivata na zdravje in splošno kakovost življenja prebivalcev ter na vrednost njihovega premoženja.

Odlične razvojne možnosti na eni strani ter dva močna okoljska onesnaževalca sta izziv za zainteresirane in angažirane prebivalce KS Verd, da s svojimi pobudami in delovanjem nekaj naredijo zase in za svoje sokrajane. S tem namenom so se za ponovne volitve KS Verd oblikovale tri liste kandidatov za Svet KS, kar je gotovo dobro za demokracijo ali preprosteje povedano, za možnost širše izbire s strani volivcev.

Na listi, ki jo je predlagal Marjan Rihar in skupina volivcev, so zbrani krajani različnih generacij, različnih poklicev in izkušenj, z bivališči v različnih delih KS, različnih političnih prepričanj, a vsi pripravljeni delati prostovoljno za dobrobit svojega domačega kraja ter pripravljeni na sodelovanje s kandidati, ki bodo izvoljeni z drugih dveh list.

Ključna usmeritev liste je odpreti javni prostor vsem prebivalcem in za vse prebivalce KS Verd z namenom, da bo delovanje Sveta KS Verd bistveno bolj blizu in vidno, kot je bilo to v zadnjem obdobju, da bo transparentno, da se bo spodbujalo zanimanje krajanov za skupno reševanje vsakodnevnih lokalnih problemov ter s tem oblikovalo programe dela KS Verd po njihovih potrebah in željah. Konkretno to pomeni, da bodo pred vsemi pomembnimi odločitvami v KS zopet sklicani zbori krajanov, da bo programsko in finančno poslovanje KS transparentno možno slediti preko javno dostopnih informacij: oglasnih tabel po vseh delih KS, spletnih socialnih omrežjih, neposredno na sedežu KS ob uradnih urah.


Kandidati z liste bodo v okviru pristojnosti in možnosti, ki jih daje lokalna zakonodaja, največ napora vlagali predvsem v reševanje problematik prometne varnosti in onesnaževanja okolja v KS. Na nedavnem sestanku so podrobneje identificirali sledeče probleme in rešitve:

• Ureditev tovornega prometa zaradi delovanja kamnoloma Verd - iskanje celovite rešitve za novo traso za industrijsko cesto skozi celotno KS Verd v sodelovanju z Občino Vrhnika, Kamnolomom Verd d.o.o. in ostalimi pomembnimi deležniki; alternativa temu je ohranitev tovornega cestnega prometa iz kamnoloma le za potrebe občine Vrhnika, pri pogoju prenove obstoječe dotrajane glavne prometnice z dograditvijo površin za pešce in kolesarje.

• Omejitev emisij iz kamnoloma Verd - zmanjšanje hrupa, predvsem s prepovedjo dela v nočnem času ter omejitvami ob vikendih in praznikih, zmanjšanjem prašenja in sunkov ob miniranjih z naložbami v nove tehnologije, rekultivacijo izkoriščenih površin z ozelenitvijo.

• Izgradnja manjkajoče prometne in telekomunikacijske infrastrukture v KS - optično širokopasovno komunikacijsko omrežje v Podgori, Bistri in Mirkah; pločniki, prehodi za pešce in avtobusne postaje v Podgori in Bistri.

• Ureditev ali izgradnja površin za druženje krajanov – otroška igrišča na javnih površinah ali na površinah v lasti lokalnih skupnosti v Podgori, Verdu in Janezovi vasi, revitalizacija prireditvenega prostora na stari žagi nad Retovjem s programi kresovanja in drugih družabnih dogodkov.

• Ureditev sprehajalnih poti ter razgledišč med Retovjem in Močilnikom, tudi z namestitvijo varnostnih ograj na izpostavljenih mestih, z namenom spodbujanja krajanov in ostalih sprehajalcev k gibanju v naravi in ohranjanju lepot zaščitene narave v tem delu krajevne skupnosti.

• Ureditev varnega dostopa ob novi južni obvoznici do bajerjev in sodelovanje pri urejanju območja bajerjev. Območje bajerjev mora še naprej ostati z verdske strani dostopno za pešce in kolesarje ter dodatno tudi za osebe z gibalno oviranostjo, programsko pa se mora razvijati skladno z zahtevami Krajinskega parka Ljubljansko barje.

• Nadaljevanje projekta širitve pokopališča Verd – preveritev ustreznosti projektne ter prostorske dokumentacije, zagotovitev finančnih virov ter temu ustrezno določitev dinamike izgradnje.

• Povezovanje v občinske in regionalne programe naravne in kulturne dediščine ter trajnostne pridelave hrane z namenom pridobivanja finančnih sredstev za sofinanciranje potreb in pobud krajanov za prehransko samopreskrbo, podjetništvo in lepši izgled domačega kraja.


Poleg naštetih izzivov, katerih reševanje večinoma presega trajanje enega mandata, bodo kandidati z liste nadaljevali z vsemi tistimi aktivnosti, ki jih je izvajala dosedanja sestava Sveta KS Verd in so pri krajanih imele široko odobravanje, kot npr. urejanje zelenih površin Retovja in parka, učinkovita zimska služba, spodbujanje lokalnih društev.

Kandidati z liste pri izvedbi zgoraj opisanega programa stavijo na dobro sodelovanje z vsemi organi Občine Vrhnika, pri tem pa posebej računajo na pomoč dveh izvoljenih predstavnikov v Občinskem svetu iz KS Verd.

Zato predstavniki liste vljudno vabijo spoštovane krajanke in spoštovane krajane KS Verd, da na volitvah 15. januarja 2023 glasujejo za kandidate


Marko Močnik, letnik 1984, stanujoč Verd 96, v volilnem seznamu pod številko 1


Jernej Žnidaršič, letnik 1984, stanujoč Verd 6, v volilnem seznamu pod številko 3


Barbara Marković, letnik 1980, stanujoča Verd 235, v volilnem seznamu pod številko 5


• Ivica Ćošić, letnik 1982, stanujoč Verd 131, v volilnem seznamu pod številko 11


• Majda Rihar, letnik 1963, stanujoča Verd 121, v volilnem seznamu pod številko 14,


s tem, da obkrožijo njihova imena na volilnem seznamu. Za zaupanje se lepo zahvaljujejo.

MROglejte si tudi