Logo MojaObčina.si
JUTRI
18°C
6°C
NED.
17°C
4°C
1700

Upravna enota Žalec v letu 2022

Delo Upravne enote Žalec je bilo v letu 2022 zelo razgibano in polno izzivov. Pred nami pa je ob vseh izzivih z urejanjem življenjskih situacij naših strank v upravnih postopkih leto sistemskih sprememb. Z reorganizacijo obstoječih in ustanavljanjem novih ministrstev prihaja cela vrsta sprememb, povezanih z reorganizacijo upravnih enot, posodobitvami upravnih procesov, prilagajanjem obstoječe regulacije upravnih zadev novim razmeram, vključno z digitalizacijo upravnega poslovanja. Po napovedih z vrha Ministrstva za javno upravo gre za prioritetne naloge posodabljanja javne uprave v letu 2023.

 

Začetek leta 2022 je bil tudi na Upravni enoti Žalec še vedno zaznamovan z epidemijo in preprečevanjem okužb s covidom-19. Z izboljšanjem epidemioloških razmer od marca 2022 je prišlo olajšanje, ko ni bilo več treba odrejati posebnih ukrepov. Tako tudi našim strankam ni bilo več potrebno obisk upravne enote predhodno najaviti po telefonu. Pesniško povedano, pomlad je v več pogledih prinesla olajšanje. Žal je preteklo leto z vso grozo oboroženega spopada in trpljenja civilnega prebivalstva neizbrisno zaznamovala vojna v Ukrajini. Marca smo tako dobili vrsto novih nalog, povezanih s to tragedijo. Več kot 100 pribežnikov s tega območja je podalo vloge za začasno zaščito razseljenih oseb. V čim krajšem možnem času je bilo treba izdati najprej odločbe in nato še izkaznice o priznanju statusa mednarodne zaščite. Tudi volilna opravila v t. i. super volilnem letu 2022 so znatno vplivala na povečan obseg našega dela. Ob vseh rednih in izrednih nalogah smo namreč upravne enote pristojne za potrjevanje podpor volivcev k posameznim kandidaturam in tehnično podporo pri izvedbi volitev. V določenih upravnih postopkih, npr. s področja gradnje in tujcev, se je zaradi tako povečanega obsega dela neizogibno podaljšal čas reševanja posameznih zadev. Zaradi tega je bila včasih bolj, včasih manj upravičeno slaba volja pri kakšni stranki, vendar se okoliščinam, ki so do tega privedle, žal ni dalo izogniti.

 

V primerjavi z letom prej se izredno povečan obseg zadev v letu 2022 odraža tudi v statističnem pogledu. Podatki kažejo, da smo v različnih zadevah rešili kar 37.043 upravnih postopkov, kar je več kot 7300 zadev več kot v letu 2021. Pri tem nam je v posebno zadovoljstvo, da smo ves čas vzdrževali visoko raven profesionalnosti tudi v odnosu do naših strank, saj smo kljub tako velikemu številu primerov  imeli le 16 pritožb na naše delo. Od tega jih je bilo 8 na področju gradenj. Značilnost tega področja so namreč zahtevni in zapleteni postopki, v katerih običajno sodeluje več zunanjih udeležencev z različnimi interesi. V večini primerov so pritožbeni razlogi  zunanjega izvora, npr. pritožniki so stranski udeleženci  mejaši, ki s pritožbami v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja niso uspeli. Upravna enota v takih primerih nima prav veliko  možnosti za prilagajanje posameznim interesom, saj smo v naši vlogi  vezani na zakon. To pomeni, da smo pristojni le za odločanje v skladu s  predpisi, nič več in nič manj. Interesni vplivi in želje posameznikov ali skupin zainteresiranih fizičnih ali pravnih oseb po spremembah predpisov pa so kvečjemu stvar demokratičnega procesa in odločanja političnih organov države ali lokalne samouprave oziroma občin v skladu z njihovimi pristojnostmi. Če predpis ali  splošni akt s preširokimi pojmi predstavlja problem pri razlagi in uporabi v praksi, upravna enota na to nima neposrednega vpliva. S pobudo ali zaprosilom za razlago se lahko kvečjemu obrne na  organ, pristojen za odločanje na drugi stopnji. Na njegovo delo pa seveda upravna enota ne more vplivati.

 

V skladu z veljavnim Gradbenim zakonom smo  v lanskem letu  izdali 560 rednih gradbenih in uporabnih dovoljenj. Glede na to, da zakon ponuja več možnosti tudi za legalizacijo nelegalnih, neskladnih objektov ali t. i. črnih gradenj, smo legalizirali še 220 objektov. Tudi v tem letu pričakujemo veliko število vlog za legalizacijo objektov. Zato vlagateljem svetujemo, da si pred oddajo vloge zagotovijo ustrezno gradivo in strokovno podporo. 

 

Na področju vojne zakonodaje smo  v letu 2022  največ odločali o veteranskih dodatkih (195 zadev) in zdravstvenem varstvu vojnih veteranov (78 zadev). Ob tej priložnosti vabimo  vse vojne veterane, da nam pravočasno sporočijo  spremembe, ki bi lahko vplivale na uresničevanje njihovih pravic, npr. menjavo zavarovalnice za zdravstveno varstvo, spremembo transakcijskega računa, spremembo v dohodkih zase in za družinske člane.

 

Pri izenačevanju možnosti invalidov je država od leta 2014 sprejela več različnih ukrepov, ki osebam s posebnimi potrebami omogočajo večjo kakovost življenja in samostojnost. S tem se preprečuje in odpravlja tveganje diskriminacije invalidov. Na razpolago  imajo več pravic, ki jih lahko uveljavljajo na upravni enoti, na primer  uveljavljanje tehničnega pripomočka, prilagoditev vozila, pridobitev psa pomočnika in pridobitev EU-kartice ugodnosti za invalide. V letu 2022 smo tako odobrili nakup 33 tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozil ter nizdali 56 vrednotnic ter izdali 99 EU-kartic ugodnosti za invalide, saj se je s spremembo pravilnika v letu 2018 povečal nabor pripomočkov.

 

Od leta 2014 smo pristojni za izdajo vrednotnic, in sicer za osebno dopolnilno delo. Na podlagi veljavne vrednotnice  lahko upravičenec opravlja osebno dopolnilno delo. V preteklem letu smo jih izdali  236.

 

Odločanje o upravnih notranjih zadevah državljanstva, društev, orožja, eksplozivov, javnih prireditev, tujcev, osebnega imena, osebnih listin, matičnih zadev, prometa itd. je  predmet   najpogostejših  in najbolj raznovrstnih postopkov. Število teh zadev je v preteklem letu preseglo 34.455 zadev. Iz leta v leto se izredno povečuje število vlog tujcev, lani smo prejeli 2788 vlog (v letu 2021 pa 1889 vlog). V to področje spada tudi prijava prebivališča s  postopki ugotavljanja stalnega in začasnega naslova bivanja. Veliko število tovrstnih postopkov (179 predpostopkov in 83 postopkov)  je  posledica nastalih gospodarskih razmer, osebnih in finančnih stisk ter neplačevanja dolgov. Z razumevanjem sprejemamo okoliščine, da potrebujejo ljudje v stiski več pozornosti in potrpežljivosti v postopkih. Temu primerno si prizadevamo, da jim v okviru naših pristojnosti pomagamo. Žal so nekatere stranke kljub temu nestrpne in žaljive, nekatere celo nasilne do naših uslužbenk. Seveda nihče ni nezmotljiv, tudi na upravni enoti ne, a če pride do nesporazumov, jih razumni ljudje rešujejo karseda strpno. Zato si na naših izobraževanjih in usposabljanjih, prav tako med rednimi delovnimi sestanki z zaposlenimi in na tedenskih kolegijih načelnice, prizadevamo, da je naš odnos do ljudi v naših postopkih profesionalen, etičen in skladen z vrednotami upravnega poklica. Zavedamo se, da smo predstavniki države v lokalnem okolju, kjer večinoma skupaj z našimi krajani živimo vsakdanje življenje. Zato nam je vsak nesporazum z našimi strankami tudi s tega vidika resnično odveč in ga obžalujemo. Življenje je na splošno prekratko, čedalje bolj težko, da bi si ga vsi skupaj po nepotrebnem grenili z odvečnimi razprtijami.   

 

Zaradi  izrednega povpraševanja po izdaji novih osebnih izkaznic smo preteklo leto določen čas ob sredah podaljševali uradne ure do 18.00 (v rednih razmerah je delovni čas običajno do 17.00). S tem namenom smo od konca marca do sredine maja delali dve delovni soboti v aprilu in maju.

 

V letu 2023 pričakujemo zamenjavo večjega števila osebnih dokumentov, saj poteče veljavnost natančno 4229 osebnim izkaznicam in 1147 potnim listinam, katerih imetniki imajo stalno prebivališče na območju UE Žalec. Če ste med njimi, svetujemo, da si s pravočasno vlogo zagotovite zamenjavo osebnega dokumenta, zlasti če načrtujete potovanje v tujino. Čeprav se od marca 2022 izdajajo elektronske osebne izkaznice z biometričnimi podatki, pa lahko državljani Slovenije obstoječe osebne izkaznice uporabljamo do poteka njihove veljavnosti, kar velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti.

 

Vsem voznikom motornih vozil sporočamo, da stara rožnata vozniška dovoljenja ostajajo v obtoku. Rok za njihovo menjavo se je podaljšal kar za 10 let, in sicer s predvidenega roka 19. 1. 2023 na 19. 1. 2033. Vsekakor je priporočljivo, da ste vozniki pozorni na potek veljavnosti vozniškega dovoljenja.

 

Ko sem že pri dobronamernih nasvetih, naj omenim, da so nekateri lastniki motornih vozil milo rečeno nejevoljni zaradi prekrškovnih postopkov, ki jih je upravna enota dolžna uvesti po uradni dolžnosti. V tem okviru so na primer prekrški zaradi poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, neusklajenih podatkov v prometnem dovoljenju, prenehanja veljavnosti zavarovalne police. Zaradi opustitev oziroma kršitev navedenih zakonskih obveznosti smo bili v lanskem letu primorani izdati 53 plačilnih nalogov. Kot rečeno, upravna enota  pri teh kršitvah nima izbire (diskrecijske pravice), da lahko postopek o prekršku uvede ali ne. Kot prekrškovni organ mora  ukrepati po uradni dolžnosti. Možnost pa ima vsakdo od nas, da  se lahko prekršku in prekrškovnemu postopku enostavno izogne, samo zakon je treba spoštovati.

Zajeten del naših nalog, poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi, so različna upravna dejanja in opravila, npr. različna potrdila iz uradnih evidenc, katerih število znaša 42.600 zadev. Zraven je še nadvse spodbudno in razveseljivo število poročnih obredov, ki smo jih imeli v prejšnjem letu kar 227.

 

Glede drugih upravnih nalog velja posebej izpostaviti naše delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter kmetijami, kamor spada tudi urejanje grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v letu 2022 zarisali 980. Kot vsako leto od konca januarja do sredine junija na upravni enoti potekajo preverjanja in ureditve GERK-ov za kmetijska gospodarstva v zvezi z oddajo zbirnih vlog za subvencije. Zaradi velikega števila nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki jih moramo preveriti, si prizadevamo, da se z naročanjem strank karseda izognemo čakalnim vrstam. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da nam to tudi z razumevanjem naših strank uspeva.

 

Malo manj smo  zadovoljni s tem, da si že več let prizadevamo za dokončanje dveh denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo po obsegu postopkov in nacionaliziranega premoženja.

 

Ob tako povečanem obsegu delovnih obremenitev in negotovih razmer, ki smo jim priča v vsakdanjem življenju in širšem okolju, od energetske krize do poslabšanja splošnih življenjskih pogojev na področju zdravstva, šolstva, stroškov bivanja, oskrbe s hrano in drugimi potrebščinami, smo se v letu 2022 tudi na Upravni enoti Žalec spopadali še s porastom bolezenskih stanj in odsotnosti z dela, t. i. absentizmom. Nemalokrat pa so naše uslužbenke s požrtvovalnostjo vztrajale na delovnem mestu, čeprav so bile zaradi izgorelosti in bolezenskih znakov upravičene do bolniške odsotnosti (prezentizem).

Za konec, a ne nazadnje, želim poudariti, da je k dobrim rezultatom in kakovostnemu odnosu do naših strank v preteklem letu prispevalo dobro sodelovanje z vsemi državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi ustanovami, predvsem na področju okolja in prostora, upravnih notranjih zadev in policije, centra za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč in državnega odvetništva. Ob tej priložnosti se jim za korektno sodelovanje še enkrat zahvaljujem.

Seveda se posebej zahvaljujem svojim dragim sodelavkam ter njihovi predanosti delu, ki ga opravljamo na UE Žalec.

Simona Stanter, načelnica

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi