Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
22°C
4°C
JUTRI
21°C
4°C
Avtor: Občina Trebnje,

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA - VIŠJI SVETOVALEC (C027010) V ODDELKU ZA SPLOŠNE ZADEVE (zaporedna št. DM: 8)

Datum objave: 14. 06. 2018
Številka razpisa:

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, v nadaljevanju: ZJU) Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje

objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta v občinski upravi

VIŠJI SVETOVALEC (C027010) v Oddelku za splošne zadeve (zaporedna št. DM: 8)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)/ najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)/ najmanj visokošolska strokovna izobrazba/ najmanj visokošolska univerzitetna izobrazba,
 • smer izobrazbe: /,
 • aktivno znanje angleškega in nemškega jezika,
 • najmanj štiri (4) leta delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga izbrani kandidat nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
 • imeti funkcionalna znanja: uporaba računalniških programov in organizacijske sposobnosti,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest (6) mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot  delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterij znanosti, doktorat ali izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje.

Za javne uslužbence, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU.

Naloge delovnega mesta:

 • samostojna priprava in sodelovanje pri pripravi in vodenju najzahtevnejših razvojnih projektov in investicij, investicijskih dokumentov in druge dokumentacije za razvojne projekte ali investicije s predlogi ukrepov,
 • spremljanje investicij in javnih razpisov povezanih s pridobivanjem zunanjih virov,
 • vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah,
 • samostojno oblikovanje najzahtevnejših gradiv povezanih z delovnim področjem,
 • samostojna priprava poročil in gradiv z delovnega področja,
 • izvajanje nalog na področju javnih naročil z delovnega področja,
 • izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti z delovnega področja,
 • pripravljanje najzahtevnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje najzahtevnejših gradiv,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na I. stopnji,

opravlja druge naloge, podobne ali iste stopnje zahtevnosti in ustrezajo njegovi strokovni usposobljenosti, ki jih odredi župan ali direktor občinske uprave in sodijo pod področje oddelka v katerem je delovno mesto sistemizirano. Za svoje delo je neposredno odgovoren vodji oddelka, direktorju občinske uprave in županu.

Vse opisane naloge na delovnem mestu lahko opravljajo invalidi in uslužbenci z omejeno delovno zmožnostjo.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta),
 3. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest (6) mesecev,
 • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Trebnje pridobitev podatkov iz uradne evidence (v primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila).
 • Zaželeno je, da kandidati svojo prijavo oddajo na obrazcu »Vloga za zaposlitev«, objavljena na spletni strani Občine Trebnje, pod objavo tega javnega natečaja, in da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

  V skladu z 61.a členom ZJU, se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

  V izbirnem postopku se bo strokovna usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav in drugih dokazil, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo znanje s področja delovnega mesta, kar lahko izkažejo tudi s pisnimi dokazili in referencami.

  Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.

  Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

  Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – višji svetovalec v Oddelku za splošne zadeve« na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje in sicer v roku osmih (8) dni po objavi na spletni strani Občine Trebnje oziroma Zavodu RS za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina.trebnje@trebnje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

  Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 90 dneh od objave javnega natečaja.

  Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

  Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri direktorju občinske uprave, Janezu Pircu, tel. 07/ 348 11 02.

  V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

   

  Številka: 110-12/2018-4

  Datum: 12. 6. 2018                                                                          

   

                                                                                                             Alojzij Kastelic l. r.

                                                                                                                     ŽUPAN

  Všečkaj objavo