Logo MojaObčina.si
DANES
21°C
14°C
JUTRI
21°C
9°C
Oceni objavo

RAZŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET V PODRUŽNIČNI ŠOLI DOLENJA NEMŠKA VAS

Osnovno šolo Trebnje in vse tri podružnične šole bo z novim šolskim letom obiskovalo skupaj kar 1218 otrok.

Število prebivalcev v občini Trebnje v zadnjih letih izjemno hitro narašča. Danes občina šteje že 13.413 prebivalcev, kar je skoraj 10 odstotkov več kot pred petimi leti. Hkrati s tem pa raste tudi potreba po vsej spremljajoči infrastrukturi, med drugim tudi po večji šoli, ki bo sledila generacijam otrok. Prihodnje šolsko leto bo novo Podružnično šolo Dolenja Nemška vas obiskovalo 290 otrok od prvega do petega razreda.

Občina Trebnje je letos zaključila s projektom rekonstrukcije in dozidave Podružnične šole Dolenja Nemška vas. Šola je obnovljena in zgrajena po standardih, ki omogočajo kakovosten pouk, s knjižnico, jedilnico, kabineti, in drugim potrebnim za kakovostno izvajanje pouka in drugih šolskih aktivnosti, na mirni lokaciji.

Trenutno je v Dolenji Nemški vasi organiziranih 5 oddelkov od prvega do petega razreda, skupaj pa je tam na voljo 15 učilnic, od tega dve specialni, kar kliče po optimalnejši organizaciji delovanja. V novem šolskem letu, od 1. 9. 2023 dalje, bodo v Podružnični šoli Dolenja Nemška vas obstoječemu izobraževalnemu programu, ki vključuje 100 otrok v 5 oddelkih, dodali še program za učence prvih in drugih razredov iz matične Osnovne šole Trebnje, kar je še 190 otrok v 8 oddelkih.

Predlagana rešitev ima tako zagovornike, kot tiste, ki ji nasprotujejo, zato zahteva nekaj dodatnih pojasnil.

Šolski okoliš obeh šol je bil v letu 2021 združen. Pred odločitvijo o širitvi podružnične šole oziroma o izbiri katerekoli rešitve pa ni bila narejena analiza šolskega okoliša z vidika demografskih podatkov in morebitnih sprememb šolskega okoliša ter z vidika prostorske razbremenitve matične šole in niso bili opredeljeni kriteriji vključevanja v novo šolo.

Tako sta danes osnovna šola in lokalna skupnost pred izzivom, kako glede na zagotovljene prostorske pogoje zagotoviti tudi organizacijske pogoje za izvajanje osnovnošolskih programov. Pri tem je jasno, da v danih okoliščinah vsaka rešitev pomeni poseg v organizacijsko strukturo šole.

Oblikovani organizacijski model za izvedbo pouka je nastal na podlagi daljših usklajevanj med vodstvom osnovne šole in občino. Rešitev, ki je usmerjena v dobrobit učencev, povzroča najmanj posegov in sprememb v populacijo učencev in je z vidika izvajanja vzgojno izobraževalnega dela najbolj optimalna in izvedljiva.

Nova organizacija omogoča enake pogoje in možnosti predvsem najmlajšim učencem, ki vstopajo v šolsko okolje.

Hkrati je zagotovljena enovita, lažja in učinkovitejša organizacija dela v prvem in drugem razredu, tudi kurikularna enotnost. S tem se dosega večja ločenost otrok prvega in drugega razreda od starejših skupin, kar v tovrstnih sredinah predstavlja pomembno prednost in manj stresno okolje predvsem za najmlajše. Pri tem je zagotovljena tudi enovito urejena organiziranost varstva pred in po pouku za najmlajše učence.

Rešitev predstavlja predvidljivost in enakopravnost tudi do učencev matične šole. Zmanjša se koncept »delitve« glede na lokacijo izvajanja pouka. Prostor obeh šol - matične Osnovne šole Trebnje in Podružnične osnovne šole Dolenja Nemška vas je s tem bolj izkoriščen in šele tako opravičuje tudi investicijska vlaganja. Hkrati se dosegajo širši pozitivni prostorski učinki na kakovost prostora. Primernejša je tudi porazdelitev učencev med obema šolama glede na število učencev v vsaki šoli. S tem je zagotovljen tudi pozitiven doprinos h kakovosti delovnega prostora za učitelje. Predvideva se boljša, kakovostnejša in učinkovitejša organizacija dela, večje zadovoljstvo zaposlenih in posledično učencev ter staršev.

Izbrana rešitev zagotavlja stabilnost in uravnoteženost uvajanja spremembe tako v podružnico kakor tudi v matično šolo in bo ustrezno prostorsko razbremenila matično šolo v Trebnjem.

Razumemo, da se ob spremembah lahko pojavijo pomisleki in številna vprašanja, zato smo vse možne rešitve res skrbno pretehtali. V procesu presoje in iskanja najboljše rešitve so bili ocenjevani tudi naslednji predlogi organizacijskih rešitev:

  • da bi se v Podružnični šoli Dolenja Nemška vas izvajal pouk za učence prvega triletja podružnične šole in za učence prvega triletja matične šole, medtem ko bi  4. in 5. razred podružnične šole pouk obiskoval v matični šoli. Ravno slednje bi povzročilo veliko posegov v organizacijsko strukturo 4. in 5. razreda podružnične šole in hkrati pomenilo razmeroma veliko število učencev na podružnični šoli;
  • da bi poleg učencev od 1. do 5. razreda podružnične šole novo šolo obiskovali še vsi učenci 4. in 5. razreda matične šole. Rešitev se je izkazala za neustrezno zaradi vsakoletne začasne premestitve učencev 4. razreda iz matične šole sredi izobraževalnega procesa po zaključenem prvem triletju;
  • da bi se v Podružnični šoli Dolenja Nemška vas izvajal pouk za učence od 1. do 5. razreda podružnične šole in po dveh oddelkov od 1. do 5. razreda iz matične šole po geografskem kriteriju znotraj šolskega okoliša (učenci iz naselij izven mesta Trebnje). S tem bi se spreminjala vsa struktura znotraj oddelkov in ločevali bi se posamezni oddelki matične šole znotraj enega razreda;
  • da bi se v Podružnični šoli Dolenja Nemška vas izvajal pouk za učence od 1. do 5. razreda podružnične šole in matične šole po geografskem kriteriju znotraj šolskega okoliša (ki bi vključeval del ulic v Trebnjem in posamezna naselja v vzhodnem območju skupnega šolskega okoliša), kot je bilo prvotno predvideno ob začetni idejni zasnovi projekta razširitve podružnične šole. Vendar je izračun števila učencev pokazal, da je tu otrok premalo, v matični šoli pa kljub temu ne bi pridobili prostih učilnic, sprostili bi samo učilnice v stavbi Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje;
  • da bi se v podružnici izvajal pouk za učence od 1. do 9. razreda z območja Podružnične šole Dolenja Nemška vas in za učence 1. razreda matične šole. Ta organizacijski model za izvedbo pouka se je glede na veljavne tehnične normative izkazal kot neizvedljiv, saj je za izvedbo pouka potrebno zagotoviti specialne učilnice za pouk kemije, naravoslovja, tehnike, likovne vzgoje, medtem ko prostorskih pogojev oziroma potrebnih površin za to v stavbi ni; in nadalje zagotoviti prostor za izvedbo pouka v manjših učnih skupinah pri matematiki, slovenščini in tujem jeziku v 6., 7., 8. in 9. razredu. Težava bi nastopila tudi pri delitvah razreda pri pouku tehnike, gospodinjstva, športa in to pri rednem pouku in izbirnih predmetih.

Sama sem bila zagovornik devetletke kot organizacijskega modela za izvedbo pouka v Podružnični šoli Dolenja Nemška vas. Glede na zagotovljene in hkrati omejene prostorske pogoje v šolski stavbi, po mnenju šole niso podani zadovoljivi organizacijski pogoji za takšno izvedbo pouka. Zato je šola ta predlog zaradi normativov zavrnila.

Namen projekta prenove podružnične šole v Dolenji Nemški vasi je bil rešiti prostorsko stisko na matični Osnovni šoli Trebnje na način, da bodo zagotovljeni optimalni prostorski in organizacijski pogoji za izvajanje osnovnošolskih programov. Da bo težko najti najboljšo rešitev, ki bo sprejemljiva za vse, smo zaznavali ves čas iskanja rešitev prostorske stiske. Niti za trenutek pa ob tem nismo pozabili na to, da moramo prav vsi, ki odločamo, delati predvsem v najboljšem interesu učencev.

Predlagana rešitev sledi temu cilju in želji, da zagotovimo enake pogoje za razvoj in izobraževanje naših učencev, kot jih imajo otroci v šolskih okoliših z ustrezno urejeno izobraževalno infrastrukturo. Verjamemo, da pomemben dvig kakovosti izobraževalnega okolja vidite tudi starši.

Zato se veselimo prihajajočega šolskega leta, v katerem bodo otroci lahko izkoristili vse razpoložljive vire, zgrajene in pripravljene zanje, da bodo deležni kakovostne izobrazbe ter podpore, ki je potrebna za njihov celovit razvoj.

Novi šolski prostori so vedno zakladnica priložnosti za otroke in tudi učitelje. So vedno spodbuden, pozitiven prostor za učenje, so središče skupnosti, kjer otroci odraščajo in se ob učenju tudi zabavajo.

Naj bo novo šolsko leto v veselje in tudi v ponos vsem - učencem, staršem, učiteljem in naši širši skupnosti.

 

Mateja Povhe,
Županja

 

Oglejte si tudi