Logo MojaObčina.si

Trebnje

DANES
24°C
18°C
JUTRI
20°C
14°C
942

Delo Centra za socialno delo Trebnje

Center za socialno delo  (CSD) Trebnje  je javni socialnovarstveni zavod, ki izvaja  dejavnost socialnega varstva na območju upravne enote Trebnje, ki šteje  okrog 20.300 prebivalcev, za občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno.

 

Značilnost  okolja v katerem deluje Center  je veliko število starejšega prebivalstva,  težave z odvisnostjo od dovoljenih drog ( alkohol), naraščajoče nasilje v družinah,  vse večje stiske ljudi s težavami v duševnem zdravju , vsekakor pa je  zaznati vse večjo materialno stisko občanov, čeprav stopnja   brezposelnosti na območju Urada za delo Trebnje znaša 9,2 % in je nižja od državnega povprečja, ki znaša 11,5%. Ena  izmed naših značilnosti našega okolja , ki terja več pozornosti pa  je tudi sobivanje s pripadniki romske skupnosti. 

 

Naše poslanstvo je  organizirati in izvajati  dejavnosti s katerimi  se preprečuje socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva in prispevati k njihovi blaginji. Z neposredno vključitvijo v iskanje in soustvarjanje rešitev in s povezovanjem  z drugimi izvajalci programov na področju socialnega varstva se prizadevamo, da bi naši uporabniki ohranili dostojanstvo in ostali vključeni v sistem socialne države.

 

Center izvaja naloge na podlagi številnih zakonov in drugih predpisov in jih lahko razporedimo v naslednje sklope:

 

-         Izvajanje javnih pooblastil in nalog po zakonih: varstvo otrok in družine, odraslih, invalidov, starševsko varstvo in družinski prejemki, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Navedene naloge so povezane iz izvajanjem naše redne dejavnosti, ki jo financira Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. Na podlagi pogodbe o financiranju naše osnovne dejavnosti je zaposleno 11,38 delavcev. V zadnjem letu je naše delo na tem področju najbolj zaznamovala spremenjena socialna zakonodaja, ki je uvedla enotno vstopno točko tako, da se na Centru uveljavlja  večino pravic iz javnih sredstev. Do 30.07.2012  smo na tem področju prejeli  3.688 vlog in smo o pravicah odločili s  7.315 odločbami. Trenutno je najbolj aktualno odločanje o pravici do subvencije šolske malice in štipendije za polnoletne dijake. Ugotavljamo, da vsi starši  in  polnoletni dijaki do konca avgusta še niso oddali  vloge, medtem ko imajo študentje čas za oddajo vloge za štipendijo do 30.09.2012. Zaradi povečanega obsega dela na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev smo na Centru v letošnjem letu zaposlili dodatno eno strokovno delavko, in se strošek dela črpa iz ESS sredstev, eno strokovno delavko pa smo s prevzemom nalog  sprejeli iz Občine Trebnje.  

 

-         Izvajanje socialno varstvenih dejavnosti : prva socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom, socialna  preventiva.

Center izvaja  vse navedene storitve. Storitev pomoč družini za dom  dopolnjujemo tudi z izvajalko  v programu javnega dela Laična pomoč družinam. Navedeni program podpirajo finančno vse štiri občine.

 

 

Na centru se prizadevamo za  razvijanje preventivne dejavnosti in v te namene  izvajamo  programe: prispevek k boljšemu rejništvu , ki je namenjen otrokom, ki živi jo v drugih družinah;  program Pomoč enostarševskim družinam, ki je namenjen  staršem,  po razvezi oz. razpadu zunajzakonske skupnosti, program Poletni tabor za romske otroke;  V letošnjem letu pa smo v okviru Projekta Zdrave občine  pričeli z izvajanjem programa Terapevtska  skupina za pomoč osebam s težavami v odvisnosti  od alkohola.

 

-         Dodatni programi : ki ne spadajo v redno dejavnost Centra.

Center izvaja 4  programe in sicer: 2 programa javnih del v katerem zaposlujemo 3 sodelavke. En program je namenjen pomoči pri socializaciji predstavnikom romske skupnosti, en program pa je namenjen družinam s konkretno pomočjo staršem pri izvajanju starševstva.  Center izvaja tudi program dnevnega centra  za romske otroke v romskem naselju Hudeje. Ta program  sofinancirata Občina Trebnje, večji del sredstev pa smo pridobili na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Poleg navedenega izvajamo tudi  3-letni program Dvig socialnega in kulturnega kapitala na območju, kjer živijo predstavniki romske skupnosti, ki se bo iztekel leta 2013. Za izvajanje tega programa se črpajo sredstva iz evropskega socialnega skleda,  ter so bila pridobljena na razpisu Ministrstva za šolstvo. Za potrebe izvajanja navedenih programov Center zaposluje dve strokovni delavki in pol.

  

-         Koordinacija  v lokalni mreži : povezovanje v lokalni skupnosti , spodbujanje novih programov / sodelovanje v projektu Zdrave občine/

 

-         Storitve za občine: vodenje postopkov pri urejanju in plačilu oskrbe odraslih v drugi družini za občino Trebnje,  vodenje postopkov za enkratne denarne pomoči za Občino Šentrupert.

 

-         Druge naloge: strokovna podpora  izvajalcem iz nevladnega področja, skupnostne in humanitarne  akcije s ciljem prispevati k preprečevanju revščine in večji socialni vključenosti posameznikov in družin, učna baza  študentom različnih fakultet in pripravnikom.

V tem sklopu nalog Center se prizadevamo za konstruktivno sodelovanje  z društvi z območja  krajevne pristojnosti in regije , gre zlasti za sodelovanje z Območnim združenjem RK, Društvom prijateljev mladine Jurček Trebnje, Društvom za zdravje in sožitje v družinah z Zavodom Pelikan – materinski dom Škofljica in Višnja Gora,  Društvom življenje brez  nasilja – Varna hiša Novo mesto, Društvom za nenasilno komunikacijo Ljubljana,   in drugimi. Prav tako  vzpostavljamo sodelovanje z  javnimi zavodi  in se trudimo za   širitev in krepitev socialne mreže uporabnikov  in ustvarjanje novih možnosti vključevanja.

 

 

 

Trebnje,3.9.2012                                          Center za socialno delo Trebnje 

                                                                                  Martina Plazar 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi