Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
31°C
16°C
NED.
31°C
15°C
Avtor: Občina Šempeter-Vrtojba,

Javno zbiranje ponudb za oddajo zemljišča v najem

Datum objave: 16. 07. 2019
Številka razpisa: 47803-16/2019-1
Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja,

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo zemljišča v najem


1. NAZIV IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA  PONUDB

 

Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, mat. številka: 1358227000, ID št. za DDV: SI44857390.


2. PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V  NAJEM:

 

2.1. Nepremičnina – stavbno zemljišče:

 • s parc. št. 15/3, k.o. 2316 Vrtojba ID znak: 2316  15/3, v celotni izmeri 685 m2

kot izhaja iz priloženega ortofoto posnetka.

Zemljišče se nahaja na jugovzhodnem delu kamionskega parkirišču »D«, nekdanjega mednarodnega prehoda Vrtojba, preko katerega je mogoč dostop do nepremičnine, ki je predmet oddaje v najem.

 

2.2. Zemljišče, ki je predmet oddaje, se na podlagi Odloka o OPN Občine Šempeter-Vrtojba (Ur. l. RS, št. 7/2014, 21/2014 in 81/2015) nahaja znotraj enote urejanja prostora (EUP) z oznako ŠE -88, s podrobnejšo namensko rabo PO – ostale prometne površine, ki se ureja s posebnim PIP in je namenjena izgradnji prometnega terminala, parkiranju tovornih vozil, bencinski črpalki in drugim objektom, ki služijo dejavnosti prometa in skladiščenja.

 

2.3. Na navedeni nepremičnini je že postavljen bencinski servis, ki ni v lasti lastnika zemljišča in ni predmet najema. Občina Šempeter-Vrtojba je že pozvala lastnika bencinskega servisa, da ji zemljišče preda izpraznjeno, a lastnik opreme, ki v naravi predstavlja bencinski servis, navedene obveznosti ni izpolnil in se vsa navedena oprema še vedno nahaja na nepremičnini, ki je predmet najema.

Zemljišče se odda v najem za potrebe izvajanja bencinskega servisa. Najemnik prejme zemljišče v posest v obstoječem stanju in je upravičen, na lasten riziko in lastne stroške, poskrbeti za odstranitev opreme, ki v naravi predstavlja bencinski servis, iz nepremičnine, ki je predmet oddaje v najem. Sredstva, ki jih bo najemnik  porabil za vzpostavitev takšnega posestnega stanja, ki bo najemniku omogočilo izvajanje dejavnosti bencinskega servisa (odstranitev obstoječe in namestite morebitne druge opreme) in vložil v ureditev zemljišča (za investicijsko ter/ali tekoče vzdrževanje nepremičnine), se najemniku ne povrnejo, ne glede na dejanski čas trajanja najemnega razmerja.


3. IZHODIŠČNA CENA - NAJEMNINA

 

Izhodiščna cena – najemnina za zemljišče znaša:

-          fiksna  mesečna vrednost 2.630,00 EUR/mesec brez DDV in

-          variabilni del za liter iztočenega goriva 0,003 EUR brez DDV.

Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo vsoto mesečne fiksne in variabilne najemnine, pri čemer se za variabilni del upošteva najemnina za 600.000 litrov iztočenega goriva mesečno.

Ponujena višina najemnine ne sme niti nižja od višine izhodiščne cene obeh najemnin.


4. POGOJI NAJEMA

 

4.1. Zemljišče se oddaja po načelu ''videno-najeto''.

 

4.2. Zemljišče se oddaja v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom, šestih mesecev. Najemno razmerje prične teči z dnem sklenitve najemne pogodbe.

 

4.3. Najemnik bo dolžan nositi in plačevati vse stroške  tekočega in morebitnega investicijskega vzdrževanja, strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo.

 

4.4. Najemnik na nepremičnini, ki je predmet oddaje v najem, brez predhodnega pisnega dovoljenja Občine Šempeter-Vrtojba ne sme izvajati kakršnihkoli vlaganj oz. predelav in po izteku najemnega razmerja (ne glede na čas dejanskega trajanja) ne bo upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v zemljišče, niti ne bo pridobil nikakršnih pravic na zemljišču na podlagi vlaganj.

 

4.5. Najemnik bo dolžan plačevati mesečno najemnino (fiksni in variabilni del), v roku 15 dni od izdaje vsakega posameznega mesečnega računa, ki  jih bo ves čas trajanja najemnega razmerja (ter še ves čas uporabe nepremičnine, do njene vrnitve v neposredno mirno posest Občine Šempeter-Vrtojba) izdajal najemodajalec. Višina fiksne najemnine se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.

Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 

 

4.6. Najemna pogodba se lahko v nebistvenih sestavinah spremeni s soglasjem strank pogodbe, pri čemer veljajo le tiste spremembe in dopolnitve,  ki so sestavljene v pisni obliki.

 

4.7. Najemna pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, z vsebino, kot izhaja iz priloženega osnutka najemne pogodbe.

 

5. POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE IN VSEBINA PONUDBE

 

5.1.  Ponudniki so dolžni plačati varščino za resnost ponudbe v znesku 10.000,00 EUR (z besedo deset tisoč evrov in 00/100), na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba, št. SI56 0138 3010 0014 409, sklic SI00 201002-0719, z navedbo »plačilo varščine – JZP, MMP Vrtojba«.

Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom, ki s ponudbami niso uspeli,  pa se varščina vrne brez obresti v roku 30ih dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe, prodajalec obdrži vplačano varščino.

 

5.2. Zavezujoča ponudba mora vsebovati:

 • podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oz. sedež, EMŠO oz. matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naslov in naziv banke za vračilo varščine),
 • ponujeno mesečno fiksno najemnino in najemnino za variabilni del za liter iztočenega goriva, ki ne sme biti nižja od objavljenih izhodiščnih najemnin,
 • priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

5.3.  Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 16. 8. 2019 do 12. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z  določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

 

5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:

 • za fizične osebe: potrdilo o državljanstvu in kopijo vseh strani veljavnega osebnega dokumenta;
 • za pravne osebe: izpis iz registra v, katerem je ponudnik vpisan,  ne starejši od 3 mesecev;
 • za samostojne podjetnike: izpisek iz uradne evidence, v katero je ponudnik vpisan, ne starejši od 3 mesecev;
 • izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine in variabilnega dela najemnine, ki ne smeta biti nižji od višine izhodiščnih cen obeh najemnin;
 • izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami javne ponudbe;  
 • potrdilo o plačani varščini;
 • izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2019;
 • pooblastilo, notarsko overjeno, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu.

 

5.5. Občina Šempeter-Vrtojba v nobenem primeru ni dolžna ponudnikom povrniti stroškov, ki so jih imeli v posledici sodelovanja v tem postopku javnega zbiranja ponudb.

 

5.6. Pri javnem zbiranju ponudb ne morejo sodelovati cenilci in člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu 14. alineje 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

6. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

 

6.1. Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 19. 8. 2019, s pričetkom ob 13. uri v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, (pritličje – sejna soba). Ponudniki so lahko prisotni ob odpiranju ponudb.

 

6.2. Pooblaščenci ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z overjenim pooblastilom ponudnika.

 

6.3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. nadaljevanju postopka v 30 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

 

6.4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene mesečne najemnine (vsota fiksne in variabilne, pri čemer za vrednotenje variabilnega dela upošteva 600.000 litrov iztočenega goriva mesečno).

 

7. NAČIN ODDAJE JAVNE PONUDBE IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

 

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO ali prinesejo OSEBNO v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, TRG IVANA ROBA 3a, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, z obvezno oznako na ovojnici "PONUDBA ZA NAJEM ZEMLJIŠČA PARC. ŠT. 15/3, k.o. Vrtojba - NE ODPIRAJ".  Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno 16. 8. 2019 do 12. ure.

 

Nepopolnih ponudb in ponudb, prispelih po razpisnem roku, komisija ne bo obravnavala.

 

8. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE IN SKLENITEV NAJEMNE POGODBE

 

Rok vezanosti na dano ponudbo je do 31. 12. 2019.

Izbrani ponudnik je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 15ih dni potem, ko ga Občina Šempeter-Vrtojba obvesti o opravljeni izbiri, v nasprotnem primeru Občina Šempeter-Vrtojba zadrži varščino.

9. JAVNA OBJAVA

 

Javna objava za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem je objavljena na spletni strani Občine Šempeter-Vrtojba,   www.sempeter-vrtojba.si, od 16. 7. 2019.

 

10. INFORMACIJE

 

Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb in za ogled nepremičnine v času uradnih ur (ponedeljek 8.-15. ure, sreda 8.-16.30 ter petek 8.-14. ure), po e-pošti regina.dragoljevic@sempeter-vrtojba.si ali info@sempeter-vrtojba.si ali po telefonu št. (05) 33 51 000.


11.
POSEBNE DOLOČBE O POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

 

Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo.

 

Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija:

 • pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove, izboljšane ponudbe ali
 • opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja ali
 • opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.

 

Župan lahko, brez navajanja razloga, kadarkoli ustavi začeti postopek oddaje nepremičnine v najem, do sklenitve pravnega posla, brez vsakršne odškodninske odgovornosti in brez obveznosti po povrnitvi stroškov zainteresiranim ponudnikom.

Všečkaj objavo