Logo MojaObčina.si
DANES
16°C
4°C
JUTRI
15°C
4°C

Obvestilo o začetku postopka za imenovanje predstavnice/ka Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Datum objave: 09. 01. 2014
Številka razpisa: 01111-8/2013-2
Obvestilo o začetku postopka za imenovanje predstavnice/ka Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica Občina Šempeter-Vrtojba je dne 3. 12. 2013 prejela dopis predsednice Sveta javnega zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica (v nadaljevanju: Svet zavoda), v katerem obvešča, da bo aktualnemu svetu zavoda potekel mandat 4. 3. 2014 (priloga 1). Obvestilo o začetku postopka za izvolitev oziroma imenovanje članov javnih zavodov objavi Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja na spletni strani občine pred sejo, na kateri občinski svet odloča o izvolitvi oziroma imenovanju. Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08 in 53/10) Zavod upravlja 11 članski svet zavoda, ki ga sestavljajo: - 3 predstavniki občin ustanoviteljic, - 5 predstavnikov delavcev zavoda, - 3 predstavniki staršev.« Predstavnike občin ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in imajo v svetu zavoda naslednje število glasov: – predstavnik Mestne občine Nova Gorica ima en glas, – predstavniki drugih občin ustanoviteljic imajo skupaj dva glasova in izvajajo menjalno glasovalno pravico po abecednem redu občin po eno šolsko leto. Svet zavoda se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta. Člani sveta zavoda so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat. Predlog kandidature, ki se jo posreduje na podlagi obvestila o začetku postopka za izvolitev oziroma imenovanje mora vsebovati najmanj: navedbo na kaj se kandidatura nanaša, navedbo predlagatelja, osnovne podatke o kandidatu (ime, priimek, stalno bivališče), privolitev kandidata h kandidaturi in podpis predlagatelja. Kandidate za imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in župan. Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja bo na prvi naslednji seji obravnavala vse popolne predloge kandidatur kot opredeljeno v tem obvestilu, ki bodo posredovane na Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja do vključno 30. 1. 2014. Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Katjuša Bizjak, l. r.

Všečkaj objavo