Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

JUTRI
21°C
2°C
SOB.
23°C
3°C
Deli
2383

Občina Šempeter-Vrtojba v dvajsetih letih upravičila pričakovanja ob ustanovitvi

V petek, 20. julija, je v Coroninijevem dvorcu v počastitev že 20 občinskega praznika potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Ob tej priložnosti so bile kot navadno podeljene nagrade in priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Angel Keber in Umetniško društvo M&N Dance Company iz Vrtojbe sta prejela nagrado Občine Šempeter-Vrtojba, Društvo soška fronta 1915–1917 in Obrtna zadruga Voznik iz Šempetra pri Gorici pa priznanje Občine Šempeter-Vrtojba.

Župan Milan Turk, ki je nagrade tudi podelil, je vsem iskreno čestital, zbrane pa slovesno nagovoril. Njegov nagovor objavljamo v celoti:

"Spoštovane članice in člani občinskega sveta, nekdanji župan, občinski nagrajenci, cenjeni gostje in vsi ostali zbrani, ki ste danes prišli na praznovanje našega občinskega praznika, prav lepo pozdravljeni na slavnostni seji Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba.


Občina Šempeter-Vrtojba je bila ustanovljena z zakonom, ki je bil sprejet 22. julija 1998. Letos tako občina praznuje svojo dvajseto obletnico in se poslavlja od najstniškega obdobja.


V tem času je naša občina zaživela in postorili smo marsikaj, da je življenje občanov pa tudi tistih, ki v našo občino prihajajo na delo ali po opravkih, lažje in prijetnejše. Upam si trditi tudi, da je Občina Šempeter-Vrtojba v zelo veliki meri upravičila pričakovanja, ki smo jih ob ustanovitvi imeli. Seveda pa so bila ta leta zelo razgibana. V dvajsetih letih smo tako imeli obdobja, ki so občini prinašala več dohodkov pa tudi obdobja, ko smo morali nekoliko zatisniti pas, saj se je Evropa znašla v gospodarskih težavah. Edina stalnica na svetu je, da se vse spreminja in tako smo se razmeram prilagajali tudi mi. Vsekakor pa lahko z gotovostjo rečem, da imamo danes relativno kvalitetno življenje, da občina ustvarja pogoje za razvoj ter zagotavlja kvalitetne javne storitve, svojim prebivalcem pa omogoča, da svoje danosti in potencial izkoristijo v kar največji možni meri. Ker pa je vedno možno še kaj dodati ali izboljšati, smo to skupaj počeli tudi v zadnjem letu. Dovolite, da tako kot je v navadi, tudi letos opišem nekaj doseženega.


Začnimo na začetku, pri pridobitvi, ki smo jo najdlje, že od samega nastanka občine čakali in se zanjo trudili. To je razširitev pokopališča v Šempetru. Možnost pokopavati svojce v domačem kraju je gotovo civilizacijska vrednota. Pokopališče pa ni namenjeno samo našim pokojnim. Zgrajeno je tudi za nas, živeče, da tako na nek način ostajamo v stiku s svojimi najdražjimi. Prav zato se prenova in razširitev pokopališča še ni končala. Potrebujemo namreč tudi primeren objekt in prostor za izvajanje poslovilnih obredov, ki je načrtovan v naslednjih letih, za kar smo že pridobili večino potrebnih zemljišč, trudimo pa se, da bi pridobili še manjkajoča.


Pa se iz prostora, kjer vladata tišina in mir preselimo v bolj hrupna in razigrana območja. V veliko veselje otrok in mladine smo v preteklih mesecih v šempetrskem Športnem parku uredili atraktivno otroško igrišče z vrsto zanimivih igral, postavili pa smo tudi orodja za vadbo na prostem. Do konca leta nameravamo postaviti še nekaj orodij za fitnes na prostem ter urediti javno razsvetljavo in nekatere poti, kar bo gotovo dobrodošla nadgradnja obstoječih športnih površin, saj je šempetrski park zelo dobro obiskan.


Podobno smo uredili tudi otroško igrišče na Gramozni poti v Vrtojbi. V letošnjem letu ga nameravamo dopolniti tudi s prostorom, kjer bomo lahko prirejali rojstnodnevne zabave in organizirali druga praznovanja, ali pa se zgolj družili ter se lepo imeli.


Kvalitetno preživljanje prostega časa vsem nam v tem hitrem tempu življenja postaja čedalje pomembnejše in tega se zaveda tudi občinska uprava. Tako smo pripravili dokumentacijo in pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo potrebne infrastrukture za rekreacijski center v Vrtojbi, ki bo dopolnil turistično ponudbo v naši Občini. Dokumentacijo smo predali Evropskemu združenju za teritorialni razvoj EZTS GO, ki namerava dela še letos razpisati in jih oddati. Občina je seveda že pridobila tudi potrebna zemljišča, na katerih bo lahko urejeno postajališče za avtodome, prostor za kampiranje in rekreacijske površine. Da pa bi bilo vse skupaj še privlačnejše, si želimo, da bi nam uspelo urediti tudi manjše umetno jezerce.


Seveda pa so prvi stik obiskovalca z našima krajema urejene in varne cestne povezave. Trudimo se, da bi bile naše ulice in prometnice prijazne ne samo do voznikov, temveč tudi do pešcev in kolesarjev, tranzitni promet pa raje preusmerjamo na državne ceste (obvoznici). V Vrtojbi smo tako uredili del Štandreške ceste do obvoznice, dela pa gredo h koncu tudi na Vrtojbenski cesti, na kateri smo med drugim prenovili kanalizacijo in vodovod ter uredili vso ostalo podzemno infrastrukturo. Prav tako se dela zaključujejo na vhodu v našo regijsko bolnišnico, kjer bomo z novim krožiščem poskrbeli, da bo promet bolj pretočen, udeleženci pa varnejši. Do konca leta bo urejen še nadstrešek na avtobusni postaji pri Mladinskem centru v Vrtojbi in izvedena nova prometna ureditev s katero želimo umiriti promet pri spomeniku na koncu spodnje Vrtojbe. Poleg tega nameravamo še v letošnjem letu oddati dela tudi za gradnjo kolesarske in pešpoti od Ošelj do Bazare. Dela se bodo gotovo zavlekla v naslednje leto, saj gre za kar kilometer dolg odsek nove povezave, ki bo popolnoma urejena z javno razsvetljavo in vsem kar sodi zraven.


Ob omenjenih gradbenih delih pa ne smemo pozabiti niti na nov vodovod do zadnjih gospodinjstev na Marku, ki ga doslej niso imela, sklenjena pa je tudi že pogodba za prenovo in dograditev kanalizacije in vodovoda na nekaterih odsekih ulic v Vrtojbi, ki se navezujejo na Ulico 9. septembra. Prav tako smo že razpisali dela za ureditev krajevne knjižnice v Šempetru in prenovo nadstreška nad baliniščem v Vrtojbi. Tudi ta dela bodo opravljena še v letošnjem letu, tako kot bo z nekaj manjšimi ureditvami poti in ograje zaključeno urejanje spomenika in prireditvenega prostora na sv. Otu.


Ne glede na to, da nam država ni podaljšala roka za koriščenje sredstev, za katera smo uspešno kandidirali na razpisu za revitalizacijo poslovnih con, smo vendarle z lasnimi sredstvi začeli z urejanjem območja poslovne cone na Lavžniku. Tako smo že zgradili meteorno kanalizacijo skozi eno od hal, še v letošnjem letu pa bomo začeli z urejanjem dostopne ceste. V veliko veselje mi je, da se v ta doslej degradiran prostor vrača poslovno življenje, saj je pet prevozniških podjetij, ki je odkupilo stare in razpadajoče proizvodne hale Vozil, le-te prenovilo in v njih že izvajajo svojo logistično dejavnost.


Vesel sem tudi, da nam je po več letih uspelo rešiti vse zagate prostorskega urejanja in lastništva zemljišč v poslovni coni ob hitri cesti v Vrtojbi. Lesnina je lahko tako svoj prodajni center že zgradila, ob enem se je na tem območju uredil še del gospodarske javne infrastrukture, predvsem pa dostopna cesta. Poslovna cona pa je zanimiva tudi za nekatere druge naložbe, ki pa so nekoliko bolj odvisne od naše volje.


V zadnjih mesecih nas razveseljujejo novice, ki se tičejo razvoja drugih gospodarskih subjektov v občini. Naše največje podjetje, ki se vedno bolj uveljavlja na svetovnih trgih električnih naprav za razne vrste vozil, v naslednjih letih načrtuje precejšnjo rast. Dodatna kvalitetna delovna mesta, ki se načrtujejo, so občini gotovo v ponos, seveda pa nam povzročajo tudi nekaj skrbi. Dnevna migracija v občino in iz nje se bo namreč v naslednjih letih še povečala in dodatno obremenila tako državno kot lokalno prometno infrastrukturo. Z organi, ki upravljajo z državno infrastrukturo, občina dobro sodeluje. Tako se nam obeta izvedba dveh krožišč v Bazari in sicer trajna ureditev sedaj začasnega krožišča ter ureditev krožišča na dostopu na hitro cesto. V načrtih imamo tudi novo krožišče na vstopu v poslovno cono ob hitri cesti v Vrtojbi, občina pa za naslednje leto načrtuje še ureditev krožišča pri Hoferju.


Dnevna migracija zaposlenih pa ne obremenjuje le javne infrastrukture ter okolja, temveč tudi niža nivo kvalitete življenja v smislu, da ogromno svojega časa, ki bi ga lahko ljudje koristneje porabili, preživijo na poti. Ljudje smo pač racionalna bitja in marsikdo, bi si z veseljem poiskal bivališče tudi bližje svojemu delovnemu mestu. V občini imamo s prostorskim načrtom predvidenih precej površin namenjenih stanovanjski gradnji. Vendarle pa bo potrebno v naslednjem obdobju dobro premisliti, kako je resnično najbolj racionalno uporabiti prostor, da bodo tudi stroški potrebne javne infrastrukture znosni in s tem gradnja racionalnejša. Gradnja stanovanjskih objektov, razen za neprofitna stanovanja, ni naloga občine in potrebno bo najti partnerki odnos med investitorji, potencialnimi kupci in občino, ki bo zagotavljal stabilen ter trajnostni razvoj nepremičninskega trga, saj si nepremičninskih balonov, nerealnih kreditov in vseh negativnih posledic, ki bi jih to prineslo, ne želimo.


Z razvojem poslovnih dejavnosti se pojavljajo potrebe tudi po dograditvi infrastrukture, ki ni v občinski lasti. Tako v teh dneh koncesionar distribucijskega plinovodnega omrežja Adriaplin že gradi plinovod v poslovno cono ob hitri cesti. Še v letošnjem letu pa namerava družba E3 graditi visokonapetostni kablovod v sosednjo Italijo. Vse leto poteka tudi gradnja optičnega omrežja, s katerem bo v kratkem občina v celoti pokrita.

Kot kaže bo svoj namen našla tudi stavba nekdanjega Mercatorjevega marketa, ki jo je občina pred kratkim odkupila. Upajmo, da bo v teh prostorih mogoče urediti zasebno šolo, katere dejavnost bo dopolnjevala življenje v središču Vrtojbe.


Eno večjih naložb v občini je letos izvedel tudi javni zavod Goriške lekarne, katerega soustanoviteljica je tudi Občina Šempeter-Vrtojba. S sredstvi, ki so jih ustvarili s presežki, je zavod za svojo dejavnost prenovil in povečal prostore lekarne na šempetrskem trgu. Šempetrska lekarna bo zato lažje izvajala svoje delo, saj je zaradi bližnje regijske bolnišnice precej obremenjena. Poleg tega je tu še Zdravstveni dom, kamor dnevno prihaja veliko ljudi, tudi iz nekoliko širše okolice. Tudi ta stavba je potrebna širitve, za kar je že pripravljena projektna dokumentacija, na podlagi katere se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. Financiranje te naložbe je bilo doslej predvideno iz presežka, ki ga je ustvaril javni zavod. Sedaj načrtovana gradnja pa bo nekoliko dražja, zato bo potrebno finančno konstrukcijo še enkrat pregledati in najti rešitev za manjkajoča sredstva.


Tako kot so pomembne negospodarske javne službe, so za okolje in kakovost bivanja lokalnega prebivalstva pomembne tudi gospodarske javne službe. V letošnjem letu smo sklenili sporazum o sodelovanju pri izvajanju javnih služb obdelave in odlaganja ostanka komunalnih odpadkov z občinami lastnicami Centra za ravnanje z odpadki Zasavje (CERO-Z). Javnemu podjetju, ki upravlja s centrom, smo to javno službo z odlokom že oddali po načelu javno-javnega partnerstva. Do konca leta nameravamo zaključiti tudi javni razpis za oddajo javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, ki je v teku.


Stroški izvajanja javnih služb so zelo pomemben dejavnik trajnostnega razvoja nekega območja ali, če želite, občine. Na dolgi rok lahko s kvalitetnim izvajanjem javnih služb po sprejemljivih cenah zagotovimo tako konkurenčno prednost gospodarskim subjektom, ki delujejo v našem okolju, kot tudi večjo kvaliteto bivanja prebivalstvu. Racionalna organizacija občinskih javnih služb je ena izmed osnovnih nalog občine. V ta sklop nalog seveda sodi tudi skrb za racionalno gradnjo potrebne javne infrastrukture in obvladovanje stroškov izvajanja javnih služb.


Ocenjujem, da je za občino po izgradnji čistilne naprave v okviru večjih infrastrukturnih posegov zaradi poplavne ogroženosti, najpomembnejša regulacija struge Vrtojbice. Gre za precej velik projekt, ki bi za samo občino pomenil prevelik finančni zalogaj. Poleg tega je Vrtojbica vodotok, ki je v državni pristojnosti. Zato smo projekt regulacije Vrtojbice vključili v regijski projekt protipoplavnih ukrepov v porečju reke Vipave, ki je bil z državnimi organi usklajen in je vključen v že podpisan dogovor za razvoj regij. Na osnovi tega dogovora si obetamo okoli 1.800.000 EUR sredstev za urejanje struge Vrtojbice. Ta sredstva gotovo ne bodo zadoščala, zato se bo potrebno v naslednjih letih še dodatno potruditi in zagotoviti dodatna sredstva iz državnega vodnega sklada.


Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem protipoplavnih ukrepov zaradi zalednih vod. Glede na izdelano projektno dokumentacijo, je občina že odkupila zemljišča na Čukljah in Zapučkah. Računamo, da bomo tudi za te ukrepe pridobili del sredstev iz čezmejnega programa Slovenija - Italija. Projekt VISFRIM je bil prijavljen in je v postopku presoje.


Vesel sem, da se je vendarle nekaj premaknilo tudi na področju kmetijstva. Postopki za oddajo zemljišč za vinograde na Vrtojbensko - biljenskih gričih so stekli in pričakujem, da bodo v kratkem tudi zaključeni s podpisanimi zakupnimi pogodbami. Interes vinogradnikov je velik, zato verjamem, da bomo v nekaj letih lahko gledali popolnoma prenovljene vinograde, ki nam bodo vsem v ponos.


V zadnjem letu se je premaknilo tudi pri načrtovani sanaciji namakalnega sistema Vogršček. Država je namreč v tem času pokazala veliko pripravljenosti, da bi se zadeve razrešile tako, da bi sistem lahko normalno deloval. Ta sistem s katerim je opremljenih veliko kmetijskih površin v naši občini, bi od države prevzele občine in oskrbo z vodo za namakanje zagotavljale z organiziranjem javne službe. V ta namen je bilo letošnjo zimo že podpisano pismo o nameri z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ministrico za okolje in prostor. Kolikor sem seznanjen se aktivnosti v zvezi z obnovo pregrade nadaljujejo, čeprav ne gre brez težav, saj bodo potrebna znatna sredstva.


Seveda je izpeljanih in načrtovanih projektov še veliko, a sem najbrž že nekoliko predolg. Na delo ožjih in širših sodelavcev občinske uprave sem ponosen, ravno tako je potrebno omeniti in se zahvaliti za trud tudi vsem javnim zavodom in podjetjem, ki s svojim delom na različnih področjih ravno tako prispevate k temu, da občina svoje zakonske naloge kvalitetno izvaja. Nenazadnje sem za konstruktivno sodelovanje hvaležen tudi članom občinskega sveta in nadzornega odbora. Le skupaj in z medsebojnim upoštevanjem lahko občina dosega dobre in nadpovprečne rezultate.

 

Spoštovani!


Občinski praznik ni samo priložnost, da pregledamo prehojeno pot in dosežke zadnjih 365 dni. To je predvsem priložnost, da se zahvalimo in podelimo priznanja tistim, ki so se s svojim trudom za skupnost in dosežki še posebej izkazali. Tudi zaradi njih je življenje v naši občini prijetnejše, varnejše in lepše. Spoštovani nagrajenci, ob tej priložnosti vam seveda čestitam in izražam svojo hvaležnost. Verjamem, da na vas lahko računamo tudi v prihodnje.

Že stari modreci so govorili, da vsaka sprememba prinese nov zagon in da so spremembe gonilo napredka. Ponosni smo lahko na dvajset let, ki so bila za Občino Šempeter-Vrtojba uspešna. Veselimo se novih izzivov in smo pripravljeni nanje.

Vsem občankam in občanom iskreno čestitam ob prazniku Občine Šempeter-Vrtojba, vam pa se zahvaljujem za pozornost."


Da je bilo slavje ob zanimivi spremni besedi Kristine Furlan še prijetnejše, je za pester glasbeni program poskrbela vokalna skupina Jazzva.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi