Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
19°C
13°C
JUTRI
19°C
13°C

Županov nagovor na slavnostni seji Občinskega sveta v počastitev občinskega praznika Občine Šempeter-Vrtojba

V četrtek, 15. septembra, se je v dvorani Coroninijevega dvorca v Šempetru v počastitev občinskega praznika odvila s poletja na jesen prestavljena slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Naključje je hotelo, da je slovesnost potekala na praznični dan, na dan vrnitve Primorske k matični domovini!

Praznovanje občinskega praznika je vselej prijeten vsakoletni dogodek. Ob tej priložnosti se Občina z nagradami in priznanji pokloni najvidnejšim dosežkom in s tem tudi posameznikom, društvom in podjetjem, ki že dolgo let uspešno delajo in ustvarjajo ter vidno prispevajo k razvoju občine in širijo glas o njej po Sloveniji in še dlje. Tokratna nagrajenca, prejemnika Priznanja Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2022 sta Ivan Jedrlinič in Matjaž Marušič. O njima smo na tem mestu že pisali (TUKAJ), vendar slavnostna seja ni namenjena samo njim. Namenjena je tudi pregledu prehojene poti, ki v svojem nagovoru strnil župan Milan Turk. Objavljamo ga v celoti:

"Spoštovane članice in člani občinskega sveta, občinski nagrajenci, cenjeni gostje in vsi ostali, ki ste danes prišli na praznovanje našega občinskega praznika.

Vesel sem, da nam tudi letos razmere omogočajo, da se srečamo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku naše občine, pa čeprav smo slavnostno sejo prenesli iz poletja na jesen. V času, ko bi morali praznovati, je pri sosedih divjal požar in prav je bilo, da smo se takrat posvetili zagotavljanju pomoči in praznovanje prenesli na jesen, tako da praznujemo lahko v resnici sproščeni in so z nami tudi sosedje.

Glede na to, da smo v zadnjem letu mandata župana in občinskega sveta, mi dovolite, da se dotaknem dogajanja v občini v celotnem mandatu. Morda bom malo bolj dolg, a upam, da ne dolgočasen.

Seveda je dogajanje v veliki meri zaznamovala epidemija Covid-19, ki pa bi se ji danes izognil, ravno tako negotovemu stanju, ki ga prinašajo razmere zaradi vojne v Ukrajini. Ne glede na to, je stanje v gospodarstvu in na področju brezposelnosti najboljše v zgodovini. To pa prinaša nove izzive, predvsem zaradi pomanjkanja delavcev in vse večjega pritiska na cene blaga in storitev. S takimi izzivi se sooča tudi občina, prepričan pa sem, da jih bomo tako kot doslej, znali obvladati.

Na področju gradnje in vzdrževanja občinske komunalne javne infrastrukture smo tudi v tem mandatu nadaljevali z gradnjo in prenovo kanalizacijskih odsekov. Ob urejanju kanalizacije pa vedno po potrebi prenovimo tudi dotrajani vodovod in uredimo cestno površino, po možnosti pločnik in javno razsvetljavo. Tako smo izvedli podboj pod železnico na Vrtojbenski ulici, prenovili vsaj 5 odsekov kanalizacije na Ulici 9. septembra v Vrtojbi in Vrtojbenski ulici v Šempetru. Uredili smo tudi novo kanalizacijo na Gramozni poti in Štandreški cesti v Vrtojbi ter na Cesti goriške fronte v Šempetru. Uredili smo tudi cesto in pločnik na delu Krožne ceste. Trenutno se prenavlja kanalizacija na Čukljah, dela se že izvajajo v ulici Na Hribu. Projektanti že pripravljajo potrebno projektno dokumentacijo za gradnjo kanalizacije in prenovo vodovoda v Bazari, za prenovo kanalizacije na Lazah ter za gradnjo kanalizacije in vodovoda na Žnidarčičevi ulici ob meji v sosednji Gorici.

Za potrebe urejanja poslovnih con smo zgradili novo meteorno kanalizacijo v poslovni coni Lavžnik, za ureditev dostopne ceste pa je bilo potrebno zgradi ti tudi oporni zid, na katerega so lastniki poslovnih prostorov na svoje stroške namestili protihrupno ograjo. V poslovni coni Polje smo prenovili nekaj kanalizacije ter zgradili novo vodovodno omrežje namesto dotrajane notranje napeljave.

Tudi zaradi velikega števila delovnih mest, ki jih zagotavljajo podjetja v naši občini, so spričo velike dnevne migracije občinske in državne ceste zelo obremenjene. V letu 2019 je država ob sodelovanju občine začasno krožišče v Bazari nadomestila z dvema večjima in ustreznejšima krožiščema, ki zelo pripomoreta k boljši prometni pretočnosti, predvsem pa prometni varnosti. Izbrani izvajalec namerava v naslednjem tednu začeti z izvedbo krožišča na vrtojbenski obvoznici ob vstopu v poslovno cono ob hitri cesti (proti Lesnini). Tudi pri tej gradnji sodeluje občina in sicer prispeva del zemljišč ter nekaj projektne dokumentacije.

V tem mandatu smo uspeli zagotoviti znatna sredstva iz državnih razpisov za razvoj trajnostne mobilnosti. S tem sredstvi smo delno financirali izvedbo kolesarske poti v Bazaro in dveh kolesarskih poti v Vrtojbi, in sicer ob Ulici 9. septembra in od Ulice 9. septembra ob hitri cesti do križišča na vrtojbenski obvoznici. Ko bo na tem mestu urejeno krožišče, se bo ta kolesarska steza navezala na stezo ob Vrtojbenski obvoznici, skupaj s krožiščem pa bo zgrajena tudi kolesarska povezava pod hitro cesto proti Šempetru do začasnega krožišča pri ABK. Iz sredstev pridobljenih na državnih razpisih smo financirali tudi delno ureditev Vrtojbenske ulice mimo tovarne Mahle in prenovo križišča na vhodu v športni park, kjer se je opazno povečal mešan promet vozil, pešcev in kolesarjev. Iz istih sredstev smo lahko gradili tudi avtobusno postajališče ob Mladinskem centru in otok za umirjanje prometa v spodnji Vrtojbi. Z lastnimi sredstvi je občina zgradila tudi novo prepotrebno krožišče pri trgovini Hofer. V lanskem letu je v okviru čezmejnega projekta MUSE RRA Severne Primorske s sodelovanjem občine postavila postajališče za izposojo koles pri pošti.

Poleg tako imenovane trajnostne mobilnosti, s katero želimo med drugim doprinesti k zmanjšanju rabe energije in manjšim izpustom toplogrednih plinov, želi občina rabo energije zmanjšati tudi z uvedbo prenovljene javne razsvetljave in proizvodnjo energije iz foto voltaične elektrarne. Občina je tako z lastnimi sredstvi nadomestila vse neustrezne svetilke javne razsvetljave z novimi, varčnejšimi, ki istočasno ne povzročajo svetlobnega onesnaženja. Porabo električne energije smo tako zelo zmanjšali, stroški potrebne energije za javno razsvetljavo pa so že primerljivi prihodkom, ki jih ustvarimo s prodajo električne energije, ki jo proizvedemo v foto voltaični elektrarni na protihrupni ograji ob hitri cesti.

Morda bi še izpostavil, da je sicer zasebni ponudnik pred nekaj leti dokončal in vzpostavil delujoče optično omrežje. V Občini Šempeter - Vrtojba je tako mogoče vzpostaviti širokopasovne podatkovne povezave praktično v vseh gospodinjstvih in poslovnih stavbah. Glavnina telekomunikacijskih vodov poteka v občinskih cestah, sodelovanje z zasebnikom je potekalo zgledno, čeprav zaradi raznih poslovnih okoliščin ne brez težav in je morala občinska uprava opraviti tudi marsikatero delo na zalogo, da nismo ponovno prekopavali cest in ulic.

Zaradi podnebnih sprememb, ki so posledica tudi previsokih izpustov toplogrednih plinov, moramo še posebno pozornost nameniti protipoplavnim ukrepom. V ta namen smo kot partnerji sodelovali pri čezmejnem evropskem projektu VISFRIM, iz katerega smo črpali sredstva za opravljena dela na odprtem jarku med Čukljami in Zapučkami. V naslednjih letih bo dela potrebno nadaljevati z naslednjimi fazami urejanja urbane odvodnje meteornih voda gor vodno proti razdelilni transformatorski postaji. Občina se je v tem programskem obdobju 2014 – 2020 odločila sredstva, ki bi ji pripadala iz naslova dogovora za razvoj regije, združiti v projekt zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Vipave. V prvi fazi že odobrenega projekta je Direkcija Republike Slovenije za vode, kot upravičenka za izvedbo projekta, pridobila skoraj 7,8 milijonov evrov nepovratnih sredstev s katerimi je med drugim zagotovila načrtovanje in del izvedbe ukrepov na območju pomembnega vpliva poplav v Občini Šempeter - Vrtojba. Danes je že jasno, da bodo potrebni ukrepi zajemali ureditev struge Vrtojbice na odsekih, kjer je le-ta poškodovana, izgradnjo dodatnega odvodnega kanala od bolnišnice pa do čistilne naprave v Vrtojbi ter poglobitev in razširitev struge od iztoka novega odvodnega kanala do izliva v Vipavo. Javni razpis za izdelavo potrebne projektne dokumentacije za gradnjo odvodnega kanala, izvedbo odkupa zemljišč, ureditev poškodovanih odsekov v strugi Vrtojbice in izvedbo potrebnih ukrepov od iztoka odvodnega kanala do izliva Vrtojbice v Vipavo, naj bi direkcija objavila še letos.

V prvih dneh meseca aprila letos smo Občine Šempeter - Vrtojba, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Ajdovščina in Mestna občina Nova Gorica z Republiko Slovenijo podpisale pogodbo o prenosu razvoda namakalnega sistema Vogršček v last in upravljanje občinam. Občine naj bi razvod v last in upravljanje prevzele s 1. januarjem 2024. Dela na pregradi Vogršček gredo h koncu. Z obnovljeno pregrado bo končno zagotovljen stabilen vodni vir. Letošnja suša nam je pokazala, da v Vipavski dolini velikega dela kmetijske proizvodnje brez zagotovljenega namakanja ni mogoče izvajati.

Občinska uprava je tudi že začela s potrebnimi aktivnostmi, da bi lahko čimprej začeli s prenovo namakalnega razvoda Vogršček, kot smo se zavezali z ločenim sporazumom med že omenjenimi občinami. Ugotavljamo, da bo prenova celotnega sistema pomenila zelo velik projekt, ki bo za izvedbo zahteval večletno časovno obdobje in veliko sredstev, saj celotno omrežje omogoča namakanje kar 1.000 ha površin. Prenova namakalnega sistema Vogršček bo za občinsko upravo gotovo eden od večjih izzivov v naslednjem mandatnem obdobju ali celo dveh.

Poleg urejenih prostorskih aktov ter zagotovljene infrastrukture, je eden izmed najpomembnejših pogojev trajnostnega razvoja, ki ga lahko zagotovi občina, tudi zagotavljanje javnih dobrin, to je izvajanje gospodarskih javnih služb, kot so oskrba z vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, urejanje in čiščenje javnih površin, redno vzdrževanje občinskih cest in še nekatere druge, na primernem kakovostnem nivoju in s sprejemljivimi stroški. Temu sta občinska uprava in režijski obrat v tem mandatu namenila še posebno pozornost. Občinski svet je s sprejemom ustreznih odlokov omogočil, da so se nekatere že omenjene gospodarske javne službe začele izvajati v drugačni obliki. Občinska uprava in režijski obrat sta s svojim delom  dokazala, da je včasih vendarle potreben pogum, da se določeni vzorci lahko tudi spremenijo, in s tem doseže višja raven storitev za sprejemljivo ceno. Ni bilo vedno lahko in tudi ni še vse zaključeno, vendar si upam trditi, da je bil glede izvajanja storitev gospodarskih javnih služb za uporabnike v Občini Šempeter - Vrtojba, tako gospodinjstva, kot poslovne uporabnike, dosežen pomemben napredek.

Pa se po dejavnostih, ki se tičejo v glavnem javne infrastrukture obrnimo še k tako imenovanim družbenim dejavnostim. To so ravno tako dejavnosti, ki se nas v vsakodnevnem življenju še kako dotikajo in to vsakega na svoj način, odvisno od tega, kaj v določenem življenjskem obdobju najbolj potrebujemo, ali kaj nas v življenju bolj zanima ali bogati.

V občini imamo za enkrat dovolj kvalitetnega prostora tako v vrtcih kot v šolah. Pozna se, da smo v preteklih letih glede tega veliko naredili, pozna pa se tudi, da je od takrat preteklo že nekaj let. Tako smo morali sanirati streho telovadnice ob šoli v Šempetru, pred nekaj dnevi pa smo igrišče ob šoli na novo preplastili z ustrezno maso, saj je bila stara že zelo obrabljena. V šempetrski šoli smo zamenjali vsa svetila z varčnejšimi, in sicer v okviru čezmejnega projekta Lighting solutions, v katerem je bila Občina Šempeter - Vrtojba vodilni partner.

Spomnimo se tudi, da smo v začetku leta 2019 odprli krajevno knjižnico, ki se je med občani zelo dobro prijela in je tako postala kulturni prostor, ki nas dodatno bogati.

Prostori, ki smo jih pred leti kupili za potrebe podružnične glasbene šole, so že kakšno leto v celoti namenjeni samo za njene potrebe. Za potrebe podružnične glasbene šole je občina z lastnikom sosednje stavbe sodelovala tudi pri ureditvi nove kotlovnice za ogrevanje na zemeljski plin. Nekaj sredstev pa smo zagotovili tudi za ureditev manjše dvorane, ki še kako prav pride za interne nastope naših mladih glasbenikov.

Občina je v okviru programa za razvoj podeželja uspela pridobiti tudi nepovratna sredstva za projekt, ki smo ga poimenovali Dediščina szi naše kašče - Nova etnološka zbirka. Etnološka zbirka bo kot produkt kulturne dediščine obogatila turistično ponudbo Vrtojbe, občine in širšega območja Lokalne akcijske skupine V objemu sonca. Med drugim so na kmetiji Koglotovih v okviru projekta obnovili zanimiv večji kotel za žganjekuho, ki kljub častitljivim stotim letom še vedno obratuje, in uredili prostor z restavriranim starim pohištvom in predmeti iz življenja Vrtojbencev. Etnološko zbirko smo nameravali uradno odpreti jutri, a je napovedano zelo slabo vreme zato je  otvoritev prestavljena.

Za potrebe rekreacije in druženja je občina tudi na novo uredila pokrito balinišče za zadružnim domom v Vrtojbi. V nekdanjem zadružnem domu je domačin ponovno odprl lokal in vanj vložil znatna sredstva. Pri nekaterih delih, ki bodo na objektu trajno ostala, je sodelovala tudi občina v prihodnjih letih pa načrtujemo lepše urediti tudi javni prostor za zadružnim domom. Še v letošnjem letu bomo odkupili poslopje z nekaj zemljišča ob Ulici 9. septembra nasproti cerkve.

Kot se velikokrat nam vsem zgodi, se je potrebno včasih v trenutku odzvati tudi na izzive, ki jih prinese življenje. Nakupa objekta športnega centra občina ni načrtovala, vendar pa se je na ponudbo, ki jo je prejela, hitro in ustrezno odzvala. Ni bilo enostavno izpeljati vseh predpisanih postopkov za nakup, občinski svet pa je odobril tudi nekaj dodatne zadolžitve občine, da smo nakup lahko izpeljali. Objekt športnega centra, je občinska uprava predala v upravljanje našemu Javnemu zavodu za kulturo šport turizem in mladino Šempeter - Vrtojba. Na veliko veselje uporabnikov so se v prostorih takoj lahko začele izvajati športne aktivnosti ter druge prireditve. Pridobitev športnega centra za občino in širšo skupnost veliko pomeni. Nov objekt podobne velikosti in s podobno opremo bi občino stal vsaj štiri krat več. Športna infrastruktura ni v slabem stanju in je vsestransko zelo uporabna. Verjamem, da bomo skupaj z javnim zavodom, ki se je v prvih letih izkazal kot skrben in zavzet upravljavec, uspeli zagotoviti dovolj programov, ki bodo objekt še dodatno napolnili. Občina je poskrbela tudi, so priključki na komunalno infrastrukturo ter gretje in razsvetljava urejeni tako, da bodo stroški obratovanja objekta čim nižji in z njimi ne bomo obremenjevali občinskega proračuna. Še v letošnjem letu nameravamo zamenjati del svetilk v objektu z varčnejšimi za kar imamo odobrenih tudi nekaj sredstev z razpisa Fundacije za šport.

Na razpisu Fundacije za šport pa je bila občina uspešna že večkrat. V začetku mandata smo s prejetimi sredstvi v športnem parku v Šempetru uredili fitnes na prostem. Lani pa smo zgradili še košarkarsko igrišče za igranje trojk in otroke. Najbrž se boste strinjali z mano, da športni park privablja relativno veliko število ljudi in sicer tudi iz sosednjih krajev. Tudi športni park, tako kot športni center in na primer plezalna stena, predstavlja infrastrukturo namenjeno športu in rekreaciji pa tudi športnemu turizmu, ki bi ga kazalo v bodoče še dodatno razvijati.

Na področju turističnega razvoja se je občina skupaj z našim evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTS GO potrudila in na območju, ki mu delovno pravimo Rekreacijski center Vrtojba zgradila postajališče za avtodome ter uredila vso potrebno infrastrukturo za postavitev avtokampa ali česa podobnega. Na novo smo z atraktivnimi orodji opremili še trim stezo v bližini, zaključena je tudi ureditev dostopne ceste, ki bo omogočila avtodomom in drugim vozilom spodoben dostop na postajališče.

Podobno kot ponudba za nakup športnega centra, nas je v lanskem letu presenetila tudi ponudba lastnika za odkup stavbe nekdanjega hotela Šanpier. Po preveritvi možnosti uporabe prostorov za potrebe prenovljene kulturne dvorane in novih prostorov za zdravstveni dom, se je izkazalo, da je rešitev z nakupom objekta in ureditvijo prvega in drugega nadstropja za zdravstveni dom ustreznejša od gradnje novega prizidka, poleg tega pa bo z uporabno pritličja, stopnišča in dvigala nekdanjega hotela mogoče bolje preurediti kulturno dvorano. Občina je tudi s sredstvi presežka iz preteklih let našega javnega zavoda Zdravstveni do osnovno varstvo Nova Gorica objekt že odkupila. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovo kulturne dvorane in ureditev prostorov zdravstvenega doma. Projekt bo gotovo prioriteta naslednjega mandata, saj bi radi prenovljeno kulturno dvorano začeli uporabljati do leta 2025, ko bo naše regijsko središče Nova Gorica skupaj s sosednjo Gorico nosila laskavi naslov Evropska prestolnica kulture.

Vsi skupaj smo si verjetno oddahnili tudi, ko smo izvedeli, da se je vendarle našla ustrezna rešitev za nasedlo naložbo Socialnega centra v Vrtojbi. Objekte, ki jih je koncesionar odkupil, že nekaj časa intenzivno dokončuje in preureja. Dela naj bi se zaključila jeseni, ko bo potrebno objekte še pregledati in potrditi ustreznost. Kot veste namerava v novem domu zagotoviti 150 postelj za starejše, poseben oddelek za dementne in tudi dnevni center. Istočasno bo dokončal tudi oskrbovana stanovanja. Verjamem, da bo koncesionar z izvajanjem javne službe v urejenem objektu doma upokojencev v Vrtojbi začel do konca tega leta, kot se je zavezal s koncesijsko pogodbo.

Občina Šempeter - Vrtojba še vedno zagotavlja sredstva za zagotavljanje visokih standardov v naših vrtcih in šolah. Zavedamo se, da je vlaganje v znanje pomembno zato zagotavljamo tudi precej štipendij za nadarjene dijake in študente. S tem nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje.

V občini si želimo trajnostno naravnanega razvoja. To pomeni razvoj, ki zagotavlja primerno gospodarsko rast ob zagotavljanju čim boljših pogojev tudi za bivanje in prostočasno udejstvovanje občanov. Razvoj načrtujemo tudi s spremembami občinskih prostorskih aktov. Ta teden smo se razveselili zadnje odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ki nam omogoča, da občinski svet že na naslednji seji sprejme spremenjeni občinski prostorski načrt. Spremembe bodo omogočile ustreznejši razvoj poslovnih con, ter načrtovanje in gradnjo potrebne infrastrukture, ne predvidevamo pa spreminjanja namenske rabe večjih površin kmetijskih zemljišč v stavbna. Občina sodeluje tudi pri urejanju prostorskih aktov za stanovanjsko sosesko Lada in poslovno cono ob Žnidarčičevi ulici. V kratkem pa bomo začeli še s postopkom za sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Polje.

Spoštovani!

Prav je, da se ob občinskem prazniku zahvalim vsem, ki kakor koli pripomorete k delovanju in razvoju občine v najširšem pomenu besede. Posebej bi se seveda zahvalil za sodelovanje občinskemu svetu, nadzornemu odboru in občinski upravi ter drugim organom in službam občine. Predvsem pa je danes priložnost, da se zahvalimo in podelimo priznanja tistim, ki so se s svojim trudom za skupnost in dosežki še posebej izkazali. Spoštovana nagrajenca, ob tej priložnosti vama seveda čestitam in izražam svojo hvaležnost. Prepričan sem, da na vaju lahko računamo tudi v prihodnje.

Naj za konec vsem še iskreno čestitam ob sicer že preteklem prazniku Občine Šempeter - Vrtojba in se vam zahvalim za pozornost. Obenem vam seveda danes čestitam tudi ob prazniku vrnitve Primorske k matični domovini!"


Da je bilo slavje še prijetnejše, je za glasbeni okvir poskrbel trio Adore, v katerem muzicirajo flavtistki Ana Černic in Doris Kodelja ter kitaristka Eva Slokar. Edinstveno oblikovana zasedba je tudi tokrat ponudila zanimiv program, ki ga je sestavila iz njihovaga repertoarja, ki vključujejo redko slišane skladbe, pa tudi veliko sodobnih del v izvirniku namenjenih takim posebnim zasedbam kot je njihova.


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi