Logo MojaObčina.si

Šempeter-Vrtojba

DANES
31°C
18°C
JUTRI
30°C
20°C

Občina uspešna na javnem pozivu EKO SKLADA za sofinanciranje izgradnje novih kolesarskih stez

Občina Šempeter-Vrtojba je bila v letošnjem letu uspešna s prijavo kar dveh investicijskih projektov na Javni poziv 61SUB-LSKI19 EKO SKLADA, Slovenskega okoljskega javnega sklada, ter tako pridobila pravico do nepovratne finančne spodbude za izgradnjo dveh kolesarskih stez na območju občine v skupni višini 266.636,43 EUR. Znesek sofinanciranja predstavlja 80 % priznanih stroškov obeh investicijskih projektov, ki bosta sofinancirana na podlagi Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe. 

S projektoma Občina Šempeter-Vrtojba nadaljuje in nadgrajuje izgradnjo kolesarskega omrežja v občini s pomočjo evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, saj je občina konec lanskega leta že uspešno in v celoti počrpala 252.025,84 EUR evropskih sredstev in nacionalnega deleža iz Kohezijskega sklada za izvedbo spodaj navedenih investicijskih projektov:

  • »Kolesarska pot v Bazari«,
  • »Ureditev deniveliranega križišča ulice prekomorskih brigad in poti športni park s prometno ureditvijo pešcev in kolesarjev«,
  • »Ureditev ceste ter rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije na Vrtojbenski cesti« ter
  • »Gradbena in prometna preureditev avtobusnega postajališča v Vrtojbi«,

sofinanciranih v okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Občina bo torej že konec letošnjega leta pričela z gradbenimi deli izgradnje kolesarske poti med Vrtojbensko cesto in obvoznico ter kolesarske steze ob Ulici 9. septembra v Zgornji Vrtojbi. Za oba investicijska projekta je Občina konec meseca maja 2020 prejela odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, pogodbo o izplačilu nepovratne finančne spodbude pa je Občina podpisala avgusta 2020 za prvi projekt ter septembra 2020 za drugi projekt.

 

Projekt »Kolesarska pot med Vrtojbensko cesto in obvoznico« 

 

V okviru projekta bo Občina uredila pripadajočo kolesarsko povezavo v dolžini 966 m na območju med Vrtojbensko cesto in obvoznico ter tako izpopolnila kolesarsko omrežje na ravni občine. Kolesarska pot bo potekala po obstoječi poljski poti ob varovalni ograji avtoceste, ki hkrati služi za dostop do kmetijskih parcel ob vznožju nasipa AC in se navezala na obstoječo kolesarsko infrastrukturo ob Vrtojbenski cesti in na območju MMP Vrtojba. Naložba vključuje:

  • novogradnjo kolesarske poti,
  • zasaditev zelene površine,
  • ureditev prometne signalizacije,
  • nabavo urbane opreme in
  • ureditev odvodnjavanja.

Z novogradnjo kolesarske poti bomo povezali gospodarsko-poslovno cono Vrtojba in gospodarske cone Brežina s centrom  Šempetra pri Gorici in Vrtojbo, istočasno pa se z ukrepom dogradi kolesarska povezava Nova Gorica – Šempeter – Vrtojba – Miren.  Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 227.957,88 EUR, vrednost sofinanciranja pa 143.678,06 EUR.

 

Projekt »Kolesarska steza ob ulici 9. septembra (Zgornja Vrtojba)«  

 

Projekt obravnava izgradnjo manjkajoče povezovalne kolesarske povezave med Vrtojbo, Šempetrom in območjem poslovno gospodarskih con. Gre za ureditev odseka kolesarske steze na delu lokalne ceste na Ulici 9. septembra v Vrtojbi, med priključkom ceste Pod Lazami in priključkom ceste na Čuklje v dolžini 420 m. Na obravnavanem odseku je predvidena: ureditev enostranske dvosmerne kolesarske steze po levi strani obstoječe ceste v smeri proti Vrtojbi, vključno z zasaditvijo zelene površine, ureditvijo prometne signalizacije in odvodnje kolesarske steze. Ocenjena vrednost investicijskega projekta znaša 201.439,61 EUR, vrednost sofinanciranja s strani Eko Sklada pa 122.958,37 EUR.

Občina Šempeter-Vrtojba je prometno zelo obremenjena, saj se na tem območju prepleta več pomembnih prometnih poti. Razvita prometna infrastruktura je v občini pripomogla k razvoju gospodarskega življenja. Zaradi velikega števila delovnih mest in regionalne bolnišnice pa tudi relativno goste poselitve je tako območje precej obremenjeno tudi z dnevno migracijo in mirujočim prometom.

Poleg vzpostavitve pogojev za celostno načrtovanje, urejanje in upravljanje prometa je osnovni strateški cilj Občine Šempeter-Vrtojba takšna celostna prometna ureditev, ki bo zmanjšala potrebo po uporabi motornih vozil in posledično tudi težave s parkiranjem. Hkrati bo omogočala ekonomski, družbeni in gospodarski razvoj ter boljše sobivanje podjetij z občani, izboljšala se bo tudi kakovost življenja in bivanja v občini. Občina Šempeter-Vrtojba se je zavzela za višjo kakovost bivanja že s sprejetjem Celostne prometne strategije čezmejne Goriške regije. Trajnostni razvoj pa Občina vključuje tudi v večino ključnih strateških dokumentov.

 

Z ureditvijo kolesarske infrastrukture v okviru novih projektov in z že izvedenimi projekti Občina dejansko izboljšuje pogoje za kolesarje in jim omogoča varno, dostopno in neprekinjeno kolesarsko povezavo, s tem pa tudi prebivalcem in obiskovalcem tega območja omogoča kakovostne pogoje za življenje. Občina tako dolgoročno prispeva k trajnostnemu okoljskemu in prostorskemu razvoju, k spodbujanju trajnostne mobilnosti ter k uravnoteženi in kvalitetni infrastrukturni opremljenosti občine.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi