Logo MojaObčina.si

Radenci

DANES
14°C
6°C
JUTRI
18°C
3°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto

Datum objave: 07. 04. 2021
Številka razpisa:

Na podlagi 7. člena Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO, št. 67/15) ter Sklepa župana o objavi javnega razpisa za dodelitevPriznanj Občine Radenci in Nagrad zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto (sklep št. 011-0001/2018-28) objavlja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Radenci

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto

Občina Radenci podeljuje vsako leto, ob praznovanju občinskega praznika, Priznanja Občine Radenci (v nadaljevanju besedila: Priznanja) in Nagrade zaslužnim ter uspešnim občanom Občine Radenci (v nadaljevanju besedila: Nagrade) posameznim občanom, podjetjem in drugim organizacijam ter skupinam, zavodom, krajevnim skupnostim in društvom za njihove dosežke na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva, kulture, znanosti, ekologije, športa, vzgoje in izobraževanja, prostovoljstva ter humanitarnosti. Občina lahko podeljuje Priznanja in Nagrade tudi drugim državljanom Slovenije in tujim državljanom.

V letu 2021 zbiramo predloge za dodelitev Priznanj in Nagrad za leto 2020.

I. Priznanja Občine Radenci so:

- naziv Častni občan, Plaketa z listino in Pisno priznanje

Predlog za dodelitev Priznanja lahko podajo:

- fizične osebe, podjetja, zavodi, krajevne skupnosti, društva, delovna telesa občinskega sveta ter politične stranke.

Predlog za dodelitev Priznanja mora biti podan v pisni obliki in mora vsebovati:

- podatke o kandidatu,

- opredelitev Priznanja (npr.: naziv častni občan, plaketa, pisno priznanje),

- pisna obrazložitev predloga,

- podatke o predlagatelju kandidata (naziv ter popolni naslov).

II. Nagrade uspešnim in zaslužnim občanom Občine Radenci se podeljujejo na podlagi meril, ki jih določa 14. člen Pravilnika o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci. Višina posamezne nagrade ne presega 200 eur, kandidatu pa se lahko dodeli večkrat.

Na javni razpis za dodelitev Nagrade se lahko prijavijo:

- podjetja, ustanove, zavodi,

- posamezniki,

- skupine, društva, ekipe (delitev nagrade na število članov).

Predlog za dodelitev Nagrade mora biti podan v pisni obliki:

- na izpolnjenem predpisanem obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije,

- predstavitev kandidata za nagrado,

- potrdilo o stalnem prebivališču kandidata za nagrado (oz. izjavo, da dovoljuje upravnemu organu vpogled v uradno evidenco),

- dokazila o izjemnih dosežkih kandidata za nagrado, doseženih v preteklem letu oz. dokazilo o posebni nadarjenosti kandidata za nagrado,

- druga, vsebinsko ustrezna dokazila.

Rok za oddajo predloga za Priznanje ali Nagrado za leto 2020:  najkasneje do srede, 03.05.2021  do 10. ure.

Predlog za Priznanje ali Nagrado mora biti dostavljen na naslov:

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA OBČINE RADENCI, RADGONSKA CESTA 9, 9252 RADENCI (osebno ali po pošti, do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave) in obvezno na ustreznih obrazcih razpisne dokumentacije.

Oprema predloga:Predlog za Priznanje ali Nagrado oddate predložite v zaprti kuverti, na katero obvezno prilepite oz. jo opremite z izpolnjenim obrazcem »Oprema prijave«, ki je priloga razpisne dokumentacije.

Objava in dostop do razpisne dokumentacije: na spletni strani občine: www.radenci.si in v tajništvu Občine Radenci (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro, od dneva objave do roka za oddajo predlogov) pod nazivom:

- Javni razpis za zbiranje predlogov za dodelitev Priznanj Občine Radenci ter Nagrad zaslužnim in uspešnim občanom Občine Radenci za preteklo leto (z razpisno dokumentacijo) ter

- Pravilnik o priznanjih Občine Radenci in o nagrajevanju zaslužnih ter uspešnih občanov Občine Radenci (UGSO, št. 67/15) 

Pravočasno prispele predloge za Priznanja in Nagrade pregleda Komisija, prepozno prispeli predlogi ostanejo v zaprti ovojnici in bodo shranjeni v arhivu občine.

Komisija pripravi predlog sklepa za dodelitev Priznanj in Nagrad za leto 2020, ki ga potrdi Občinski svet Občine Radenci. Odločitev Občinskega sveta je dokončna.

Priznanja Občine Radenci bodo prejemnikom izročena na svečani akademiji ob občinskem prazniku. Prejemnikom Nagrad bo sklep o prejemu nagrade izročen na svečani akademiji ob občinskem prazniku, dodeljeni znesek pa bo nakazan na njihov osebni račun.

Seznam prejemnikov Priznanj in Nagrad za leto 2020, z obrazložitvijo, bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavila na krajevno običajen način.

Dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. št. 02 566 96 10 ali 02 566 96 12 oziroma na e-naslovu: mojca.marovic@radenci.si.

                                                                       Komisija za mandatna vprašanja, volitve in

           imenovanja Občine Radenci                                   

Všečkaj objavo