Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
12°C
JUTRI
23°C
16°C
Oceni objavo

Projekt life restore for MDD V OBČINI RADENCI

“LIFE RESTORE for MDD” je mednarodni projekt, v katerem sodeluje 17 partnerjev iz držav Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Slovensko partnerstvo sestavljamo Zavod RS za varstvo  narave, Direkcija RS za vode in Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o.. Projekt se izvaja v Unescovem 5-državnem biosfernem območju Mura-Drava-Donava, ki zajema 17 območij Natura 2000 in druga zavarovana območja. Začel se je 1. oktobra 2023 in bo trajal do 30. septembra 2028. Sofinanciran je preko programa Evropske unije LIFE, Republike Slovenije in lastnih sredstev projektnih partnerjev.

 

Glavni cilj projekta je ohranitev in obnova poplavnih gozdov ter rečnih habitatov ob rekah Mura, Drava in Donava. Te tri reke tvorijo izjemno pester in bogat ekosistem, ki ga sestavljajo rečne struge s prodnatimi in peščenimi brežinami, prodišča, otoki, mrtvice, gozdovi in travniki. Zaradi tako raznolikih življenjskih okolij omogočajo izjemno biotsko raznovrstnost in nudijo številne ekosistemske storitve prebivalcem.

Poplavni gozdovi vzdolž reke Mure so najobsežnejši v Sloveniji. Zaradi regulacije reke z obrežnimi zavarovanji, izsuševanja, padca podtalnice, širjenja tujerodnih invazivnih vrst in nezmožnosti naravnega pomlajevanja, so danes v slabem ohranitvenem stanju. Posledično so ogrožene tudi živalske vrste, ki so vezane na življenje v gozdu. Z obnovo naravnih in dinamičnih hidro-morfoloških procesov za mobilizacijo sedimentov in ustvarjanje pionirskih habitatov, izboljšanjem lateralne povezanosti, ohranjanjem različnih habitatnih struktur in funkcijo poplavnih ravnic, izboljšanjem in ohranjanjem ključnih habitatnih struktur v poplavnih gozdovih in, ne nazadnje, vzpostavitvijo medsektorskega in čezmejnega načrtovanja za obnovo, se je mogoče spoprijeti z nekaterimi glavnimi pritiski na poplavne gozdove. Ozaveščanje in izobraževanje na projektnem območju sta prav tako pomembna cilja projekta, ki bosta bistveno prispeval k doseganju dolgoročnega cilja projekta.

Projektne aktivnosti v Sloveniji zasledujejo varstvene cilje in ukrepe opredeljene v Programu upravljanja območij Natura 2000 ter so načrtovane na podlagi Akcijskega načrta obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura. Tako bomo v sklopu projekta v Sloveniji na 20 ha površine izvedli obnovo poplavnih gozdov z zasaditvijo avtohtonih rastišču primernih drevesnih vrst, razvijali sadilni material avtohtonih drevesnih vrst in zavarovali genski material avtohtonih drevesnih vrst bresta in jesena. Hidro-morfološke razmere poplavnih gozdov bomo izboljšali z renaturacijo struge Mure na treh odsekih, v Konjišču, Meleh ter Hrastje - Moti, obnovo rokava na Benici in obnovo mrtvice v Gradišču. V sklopu projekta pa bomo odkupili tudi dvajset hektarjev zasebnih gozdnih zemljišč, ki bodo trajno namenjena varstvu narave. Pripravili bomo tudi strokovni predlog zavarovanja najvrednejših delov narave ob reki Muri.

 

Na območju občine Radenci se bo v sklopu projekta izvajala širitev rečne struge na območju Hrastje Mota, katere osnovna namena sta izboljšanje pestrost habitatov v sami strugi ter izboljšanje vodnih razmer okoliških poplavnih gozdov. Na levi brežini Mure je na območju državnih zemljišč predvidena širitev struge reke Mure v skupni dolžini približno 650 m. Odstranilo se bo obstoječe obrežno zavarovanje struge Mure, katero se bo prestavilo v zaledje na razdaljo do 50 m od sedanje brežine. Zaradi prestavitve kamnitega obrežnega zavarovanja bo imela reka možnost kontrolirane širitve svoje struge na svojo naravno širino. Posledično se bo tok reke upočasnil, kar bo vplivalo tudi na zmanjšanje globinske erozije in na zaustavitev upadanja nivoja podtalne vode v bližnjih gozdovih. Ukrep bo izveden po zgledu dobrih praks širitev strug, ki so se izvedle v sklopu projekta Natura Mura na območju Zgornjega Konjišča, v Petanjcih in Dokležovju ter na Moti. Aktivnost bo na terenu zaključena do maja leta 2028.

Na območju občine Radenci je predvidena tudi izvedba dela aktivnosti vzdrževanja in obnove poplavnih gozdov.

 

Za namen trajne ohranitve najbolje ohranjenih obrečnih gozdov so na območju Konjišča in Segovcev predvideni odkupi zasebnih gozdnih zemljišč. Prioritetno bodo odkupi ponujeni zasebnim lastnikom gozdnih zemljišč neposredno ob strugi Mure ter gozdnih zemljišč, ki so znotraj kompleksov obstoječih državnih gozdov.

 

V sklopu aktivnosti komuniciranja in izobraževanja se bodo tekom projekta na območju občine Radenci izvajale aktivnosti izvedbe naravoslovnih dni za otroke in širšo lokalno skupnost na temo pomena poplavnih gozdov in Biosfernega območja Mura. Organizirale se bodo tudi prostovoljne naravoslovne akcije in Festival Mura.

 

Projekt LIFE RESTORE for MDD predstavlja smiselno nadaljevanje in nadgradnjo preteklega projekta Natura Mura in tudi drugih naravovarstvenih projektov, ki so se izvajali na območju v Sloveniji in drugih državah vzdolž Mure, Drave in Donave. Za njegovo uspešno izvedbo je zelo pomembna podpora lokalnih prebivalcev, zato vas vabimo, da projekt spremljate in pri njem tudi sodelujete.

 

Za podrobnejše informacije in pojasnila se lahko lokalno prebivalstvo obrne na spodaj navedene kontaktne podatke:

 

Aleksander Koren,

koordinator projekta LIFE RESTORE for MDD v Sloveniji,

Tel: 02/3331-382

E-pošta: aleksander.koren@zrsvn.si

 

Oglejte si tudi