Logo MojaObčina.si

Oplotnica

DANES
20°C
12°C
JUTRI
18°C
6°C
Avtor: Občina Oplotnica,

NAMERA za oddajo v najem dela nepremičnine

Datum objave: 05. 04. 2019
Številka razpisa: 478-5/2019-3
Številka: 478-5/2019-3
Datum: 5.4.2019

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica objavlja

NAMERO


za oddajo v najem dela nepremičnine in sicer:
- parc. št. 91/2 k.o. Zg. Grušovje (pokopališče Prihova
- parc.št. 2714 k.o. Oplotnica (pokopališče Čadram).

Na podlagi namere objavlja

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo dela zemljišča parc.št. 91/2 k.o. Zgornje Grušovje (pokopališče Prihova) in parc.št. 2714 k.o. Oplotnica (pokopališče Čadram) v najem za čas od 1.5.2019 do 30.4.2020.


Zemljišče se oddaja v najem v stanju – asfaltne površine, za namen postavitve prodajnega prostora za prodajo sveč in prodajnega avtomata za sveče.
Najemnik mora na svoje stroške skleniti zavarovanje splošne civilne odgovornosti, po kateri zavarovanec jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki bi jih tretje osebe terjale za škodo, ki bi nastala iz naslova obiska prodajnega prostora za prodajo sveč ali prodajnega avtomata za sveče.

Izhodiščna cena najemnine znaša 100,00€/mesečno.

Če bo ponudnikov več, bo med njimi opravljeno pogajanje z namenom višanja najemnine.

1. Osnovni podatki
Postopek za oddajo v najem se vodi v skladu z določili 62., 63., 64. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( Uradni list RS, št. 11/18), kot faza: pogajanja z zainteresiranimi ponudniki za sklenitev neposredne pogodbe.

2. Predmet oddaje v najem
Predmet oddaje sta del zemljišča parc.št. 91/2 k.o. Zgornje Grušovje (pokopališče Prihova) in parc.št. 2714 k.o. Oplotnica (pokopališče Čadram) v najem za čas od 1.5.2019 do 30.4.2020, ki v naravi predstavljata asfaltne površine, za namen postavitve prodajnega prostora za prodajo sveč in prodajnega avtomata za sveče.
Najemodajalec bo za čas trajanja te najemne pogodbe najemniku dovolil souporabo sanitarij v mrliški vežici. Za porabo elektrike na pokopališču Čadram pa je nameščen odštevalni števec, ki beleži porabo in za katero bo najemniku izstavljen tudi mesečni račun.

3. Ponudbena cena
Najemnik se zavezuje, da bo za predmet najema plačal najemnino v predlagani višini 100,00€/mesečno oziroma v višini, ki jo bo ponudil za najem in bo enaka ali višja od izhodiščne cene najema.
Najemnina se plača na podlagi izstavljenega računa. Rok plačila računa je 30 dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude plačila je najemnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje z namenom višanja najemnine.

4. Pogoji in način oddaje ponudbe
Pri zbiranju ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
Ponudnik mora najkasneje do 25.4.2019 do 24. 00 ure na elektronski naslov: obcina@oplotnica.si ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica, z nazivom zadeve: ponudba v zadevi 478-5/2019 poslati:
1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec, ki je priloga 1 te objave ter
2. kopijo osebnega dokumenta, če je ponudnik fizična oseba.

Ponudbe predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka. Odpiranje ponudb ne bo javno. Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov naslov najkasneje 14 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

5. Dodatna pojasnila
Ogled nepremičnine po dogovoru.
Ponudniki dobijo dodatne informacije na številki: 02 845 09 02 – Aleš Hren, elektronski naslov: alesh@oplotnica.si ali 02 845 09 05- Bojana Vučina, elektronski naslov bojanav@oplotnica.si.

6. Sklenitev pogodbe
Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Pogodba mora biti z uspelim ponudnikom sklenjena v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača ponudnik.
Najemna pogodba se bo sklenila na način videno – najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Lastnik si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti odstopi od pogajanj.

Poslati:
- spletna stran Občina Oplotnica
- Oglasna deska Občina Oplotnica.


Župan občine Oplotnica
Matjaž Orter

Všečkaj objavo