Logo MojaObčina.si
JUTRI
18°C
6°C
NED.
16°C
4°C
Avtor: Občina Oplotnica,

JAVNO NAZNANILO - O javni razgrnitvi in javni obravnavi Strokovnih podlag in osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Oplotnica

Datum objave: 02. 09. 2019
Številka razpisa: 622-1/2018-2

Na podlagi Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. L. RS, št. 16/08), Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. L. RS, št. 51/14), Splošnih smernic za načrtovanje občinskega prostorskega načrta za področje varstva nepremične kulturne dediščine ( št. 350-3/2017/1 in 2), Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 7. člena Statuta občine Oplotnica (UGSO, št. 49/15) Občina Oplotnica objavlja

JAVNO NAZNANILO

O javni razgrnitvi in javni obravnavi Strokovnih podlag in osnutka Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Oplotnica in

Javno se objavi osnutek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Oplotnica in Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Oplotnica, ki jih je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, marec 2018.

Gradivo bo od 2. 9. do 2. 10. 2019 javno objavljeno na spletni strani občine, na naslovu www.oplotnica.si.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 25. septembra 2019 ob 17. uri v dvorani Rudija Žnidariča, KTC Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na objavljeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica ali na elektronski naslov obcina@oplotnica.si.
Občina Oplotnica bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Oplotnica http://www.oplotnica.si.

To naznanilo je objavljeno na spletni strani občine Oplotnica http://www.oplotnica.si ter na oglasni deski Občine Oplotnica.

Številka:622-1/2018-2
Datum: 30. 8. 2019

ŽUPAN
Matjaž Orter

Všečkaj objavo