Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
10°C
2°C
ČE.
9°C
7°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REGISTRIRANIH ENOT KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

Datum objave: 10. 11. 2021
Številka razpisa: 622-0001/2021-3

Na podlagi 106f. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.), 2. odstavka 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.), 2. člena Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/2021, 115/2021) in v skladu z določbami Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20) Občina Miren-Kostanjevica objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REGISTRIRANIH ENOT KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Sofinanciranje sanacij in vzdrževalnih del na registriranih enotah kulturne dediščine v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) v letu 2021. Predmet sofinanciranja so tudi stroški del, ki so nastali pred objavo javnega razpisa, vendar v letu 2021.

Razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer za 1. sakralne objekte kulturne dediščine in 2. ostale objekte kulturne dediščine.

2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU IN ZAHTEVANE PRILOGE:

2.1 Upravičenci:

Do nepovratnih sredstev so upravičeni lastniki oziroma upravljavci (pravne ali fizične osebe) enot kulturne dediščine, vpisane v Register kulturne dediščine, ki se nahajajo na območju Občine Miren-Kostanjevica.

2.2 Splošni pogoji za sofinanciranje:

  1. da je enota razglašena za kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena na območju občine oz. je ovrednotena kot kulturna dediščina (enota je vpisana v Register kulturne dediščine),
  2. da ima vlagatelj za poseg pridobljeno ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo, če je to potrebno,
  3. da ima vlagatelj za poseg pridobljeno kulturno varstveno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica (v nadaljevanju: ZVKDS, OE Nova Gorica), če je to potrebno.

 

2.3 Omejitve:

Število vlog (projektov), ki jih predlaga posamezen vlagatelj, je omejeno; vlagatelj lahko za posamezno enoto kulturne dediščine predloži največ eno vlogo za Sklop 1 ali eno vlogo za Sklop 2.

 

3. VIŠINA SREDSTEV IN VIŠINA SOFINANCIRANJA:

Sredstva bremenijo proračunsko postavko proračuna Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 s številko 18001010. Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 12.000,00 EUR.

Višina sredstev, ki so namenjena sofinanciranju:

  1. sklop – za sakralne objekte kulturne dediščine: 431000 – Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 EUR
  2. sklop – za ostale objekte kulturne dediščine: 431400 – Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,00 EUR

4. UPRAVIČENI STROŠKI:

Upravičeni stroški so stroški izvedenih del na objektih oz. enotah kulturne dediščine.

Upravičeni stroški so stroški, nastali v letu 2021.

Upravičeni stroški so izključno stroški, ki jih bo upravičenec dokazoval z ustreznimi potrdili.

Znesek sofinanciranja znaša največ 50% upravičenih stroškov investicije (šteje se lastni vložek) za en objekt oz. enoto kulturne dediščine.

DDV ni upravičen strošek.

Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

5. ODPIRANJE IN OBRAVNAVANJE VLOG:

Odpiranje vlog ni javno. Postopek bo vodila tričlanska strokovna komisija, ki bo izvedla odpiranje in pregled vseh prispelih vlog, predvidoma do 10. 12. 2021.

Če vloga ne bo formalno popolna, bo vlagatelj pozvan, da v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge le-to dopolni. Formalno nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo s sklepom zavržene.

Sredstva sofinanciranja se odobrijo do porabe proračunskih sredstev. O porabi sredstev in zaprtju javnega razpisa se objavi obvestilo na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica.

Na podlagi izvedenega postopka pristojni organ občinske uprave izda odločbo, s katero odloči o dodelitvi sredstev v skladu z določili upravnega postopka. Zoper odločbo je mogoča pritožba na župana, v roku 15 dni od vročitve odločbe.

Prejemniki sredstev bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis.

Po dokončnosti odločbe o dodelitvi sredstev skleneta upravičenec in Občina Miren-Kostanjevica pogodbo o sofinanciranju. Če upravičenec ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je vlogo na javni razpis umaknil. Izplačilo sredstev bo izvedeno 30. dan po roku za vložitev vloge na javni razpis.

6. RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

Vlagatelji morajo pri prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:

  1. vlogo za javni razpis,
  2. lokacijsko informacijo za izvajanje del,
  3. Ponudbo – predračun in pogodbo z izbranim izvajalcem,
  4. Račun oz. situacijo izvedenih del v letu 2021 (do vključno 26. 11. 2021)
  5. Navedbo virov financiranja.


Vloga mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila.

7. NAČIN PRIJAVE IN ROKI:

Vlagatelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 26. 11. 2021.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog poslana po pošti s priporočeno pošiljko na zgornji naslov ali najpozneje do 12.00 ure zadnjega dne roka za vložitev vloge osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica.

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURNA DEDIŠČINA«. Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku, s pravilno opremljeno kuverto in z vsemi zahtevanimi prilogami. Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pišete na: jasna.kovsca@miren-kostanjevica.si, ali pokličete na tel. št.: 05 330 46 78.

Všečkaj objavo