Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
22°C
14°C
PET.
22°C
8°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

Javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti

Datum objave: 29. 03. 2019
Številka razpisa: 100-0014/2019

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena, 58. in 59. Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08 in 40/12- ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Miren–Kostanjevica št.: 100-0001/2016-39, z dne 25.3.2019, župan občine Miren–Kostanjevica objavlja prosto delovno mesto

 

»Višji svetovalec za družbene dejavnosti (m/ž)«

(šifra delovnega mesta: C027010)

za nedoločen čas

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-         ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj izobrazbi: specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba, 

-         ima najmanj 4 leta delovnih izkušenj,

-         ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),

-         ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),

-         veljaven vozniški izpit B kategorije,

-         ima znanje uradnega jezika,

-         je državljan Republike Slovenije,

-         ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-         zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami s področja družbenih dejavnosti v lokalni samoupravi, zato naj kandidati pri opisu delovnih izkušenj navedeno posebej izpostavijo.     

 

Po trinajsti točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

 

Šteje se, da kandidat izpolnjuje pogoj obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv po 89. členu ZJU, če je opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami ZJU in/ali se je udeležili priprav na strokovni izpit oziroma usposabljanja za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Na podlagi smiselne uporabe 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/2010), se v izbirni postopek ne uvrstijo kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, kar se bo ugotavljalo s pregledom prispelih vlog in priložene dokumentacije kandidata.

 

Kandidati, ki bodo uvrščeni v izbirni postopek, bodo povabljeni na osebni razgovor in preverjanje znanja ter usposobljenosti. Z načinom izvedbe ter merili in kriteriji za izvedbo izbirnega postopka bodo kandidati pravočasno obveščeni.

 

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 
 2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če kandidat izpit ima),
 4. pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima kandidat opravljeno usposabljanje),
 5. pisno izjavo o opravljenem vozniškem izpitu B kategorije in da je le-ta veljaven,
 6. pisno izjavo kandidata, da:
  1. je državljan Republike Slovenije,
  2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  3. zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 7. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Miren Kostanjevica      pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 5. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

 

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

 

Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkušnje, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo delovnega mesta Višji svetovalec za družbene dejavnosti«, na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren, 5291 Miren, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Miren- Kostanjevica in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je bila priporočeno oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. O izbiri oziroma neizbiri uradnika se vsakemu kandidatu, ki je sodeloval v izbirnem postopku, izda in vroči sklep. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Miren Kostanjevica (http://www.miren-kostanjevica.si/).

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto Višji svetovalec za družbene dejavnosti, na katerem se dela lahko opravlja v nazivih Višji svetovalec I, Višji svetovalec II in Višji svetovalec III. Izbrani kandidat bo imenovan v naziv šeste stopnje, Višji svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden) in trimesečnim  poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137, Miren, 5291 Miren, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Izbrani kandidat bo na delovnem mestu opravljal naslednje naloge:

-         sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv na področju družbenih dejavnosti (šolstvo, kultura, socialne zadeve, šport in tehnična kultura);

-         samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil, evidenc in drugih zahtevnih gradiv na področju dela;

-         samostojna priprava razpisov in vodenje razpisov na področju dela;

-         priprava gradiv in vodenje razpisov za subvencije iz državnih in evropskih sredstev;

-         opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela;

-         sodelovanje z dejavnimi društvi na področju dela v občini;

-         pripravljanje splošnih in drugih aktov občine ter gradiv za delovna telesa občinskega sveta s področja dela;

-         sodelovanje pri pripravi predloga proračuna in pri izvrševanju proračuna;

-         spremljanje zakonodaje s področja dela;

-         vodenje najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji;

-         samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;

-         druge naloge s področja dela oz. pristojnosti občine po odredbi direktorja občinske uprave oz. župana.

 

Dodatne informacije o javnem natečaju in delovnem področju je mogoče dobiti pri Tjaši Klavora, ki je dosegljiva na telefonski številki 05 330 46 83 ali po elektronski pošti tjasa.klavora@miren-kostanjevica.si.

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Všečkaj objavo