Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
16°C
JUTRI
18°C
15°C
Oceni objavo

Pobude za spremembo OPN oddajte do 22. maja 2023

Občinski svet Občine Medvode je na svoji 5. redni seji, ki je potekala 19. aprila 2023, sprejel sklep glede obravnave pobud za spremembo občinskega prostorskega akta – SD OPN 02. V postopek SD OPN 02 bodo vključene pobude, ki bodo oddane do vključno 22. maja 2023.

Odlok o OPN občine Medvode (Uradni list RS, št. 45/18, 81/20), ki je stopil v veljavo julija 2018, je vključeval pobude, ki so bile prejete do konca leta 2013.

Ker lastniki zemljišč ali njihovi pooblaščenci pobudo za spremembo prostorskega akta lahko podajo kadarkoli, nevezano na postopke, smo v času med 2013 in 2018 prejeli kar nekaj novih pobud lastnikov zemljišč. Na podlagi navedenega, smo se odločili, da bomo z aktivnostmi spremembe dokumenta OPN (v nadaljevanju SD OPN) pričeli praktično nekaj mesecev po sprejemu odloka.

Takrat smo določili tudi zadnji rok za sprejemanje pobud, ki bodo obravnavane v postopku SD OPN in sicer je bil ta februarja 2020.

V letih 2020/2021 so bila nato izdelana Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev OPN občine Medvode, kar pomeni, da so se pregledale potrebe v prostoru, kamor sodijo lastne potrebe občine – strateške pobude, potrebe nosilcev urejanja prostora in pobude občanov, na podlagi katerih so se definirale razvojne potrebe in prioritete. Tekom postopka so bili izvedeni tudi sestanki s krajevnimi in vaškimi skupnostmi. Pripravljena je bila osnovna opredelitev do pobud na podlagi Priročnika za obravnavo pobud, ki ga je pripravilo Ministrstvo za naravne vire in prostor, ki obsega opredelitev do pobud z vidika varovanja kmetijskih zemljišč, gozdnih zemljišč, narave, voda, nepremične kulturne dediščine in drugih varstvenih režimov…

Novembra leta 2021 je bilo izdelano Poročilo o prostorskem razvoju občine Medvode, ki začrta izhodiščno stanje na podlagi pregleda stanja v prostoru in veljavnih prostorskih aktov občine. Vsebuje analize in ocene stanja v prostoru po štirih temeljnih sklopih – poselitev, krajina in varstvo naravnih virov, obvezna občinska gospodarska javna infrastruktura in zemljiška politika.

Na podlagi pregleda pobud, izdelanih strokovnih podlag in definiranja razvojnih potreb smo se odločili, da bomo vodili dva, vsebinsko ločena postopka.

S Sklepom o pripravi SD OPN 01 (Uradni list RS, št. 207/21) smo definirali vsebine SD OPN 01, ki zajema investicijske namere za razvoj gospodarskih dejavnosti, centralnih in družbenih dejavnosti, kmetijskih dejavnosti, turizma ter prometne in druge infrastrukture. SD OPN 02 pa vsebujejo pobude, ki se nanašajo na t.i. pobude za spremembo namenske rabe iz primarne rabe v zazidljivo za potrebe individualne stanovanjske gradnje.

V začetku leta 2022 smo pripravili razpisno dokumentacijo za izbor izdelovalca projekta SD OPN 01. Trenutno je izdelana večina strokovnih podlag, ki jih določa zakonodaja in sicer urbanistična zasnova, krajinska zasnova, elaborat ekonomike, elaborat posegov na kmetijska zemljišča, določitev nepozidanih stavbnih zemljišč…, ki so obvezna podlaga za izvedbo obeh postopkov – SD OPN 01 in SD OPN 02.

Od februarja 2020 do danes smo prejeli približno 30 dodatnih pobud, ki bi jih zaradi dolgotrajne izdelave strokovnih podlag želeli vključiti v postopek, zato je Občinski svet Občine Medvode na zadnji seji sprejel sklep, da se določi nov rok 22. 5. 2023, do katerega lastniki zemljišč oziroma njihovi pooblaščenci lahko podate pobude, ki bodo obravnavane v postopku SD OPN 02.

Vse pobude, ki ste jih podali od leta 2013 pa do danes so že v obravnavi in jih ni potrebno vlagati ponovno. Ob podaji pobude za spremembo občinskega prostorskega akta je potrebno plačati tudi takso, ki znaša od 4,5 do 300 evrov (odvisno od vrste spremembe). S plačilom takse si zagotovite obravnavo vaše pobude, kar pa ne pomeni nujno, da bo vaši pobudi tudi ugodeno. V postopku spremembe občinskega prostorskega načrta namreč sodeluje več deset mnenjedajalcev.

Povezavo do vloge za spremembo občinskega prostorskega akta najdete spodaj. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na Oddelek za okolje, prostor in razvoj: Nataša Špilak (01 361 95 40), natasa.spilak@medvode.si.

Oglejte si tudi