Logo MojaObčina.si
DANES
7°C
5°C
JUTRI
10°C
4°C
Oceni objavo

Javni natečaj za prosto delovno mesto – Občinski redar svetovalec

Številka: 100-36/2024-2
Datum: 16. 01. 2024

 

Zadeva: Javni natečaj za prosto delovno mesto – Občinski redar svetovalec

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Občinski redar svetovalec.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba pridobljena po študijskem programu I. stopnje,
- najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
- strokovni izpit iz upravnega postopka;
- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
- znanje uradnega jezika;
- usposobljenost za delo z računalnikom;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat navedene preizkuse, v skladu z drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17), opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Dokler občinski redar ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu, občinski redar – pripravnik.


Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom ZJU. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb).

Delovno področje:
- neposredno opravljanje nalog in izvajanje pooblastil na podlagi zakona, ki ureja občinsko redarstvo,
- nadzor nad izvajanjem zakonov in odlokov občine ter izvajanje pooblastil iz stvarne pristojnosti občinskega redarstva,
- vodenje prekrškovnih postopkov in izdajanje plačilnih nalogov,
- izvajanje nalog v skladu s prednostnimi nalogami, določenimi v občinskem programu varnosti,
- vodenje v bolj zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji,
- vodenje, organiziranje in usklajevanje dela izmene/skupine,
- sodelovanje pri načrtovanju operativnega dela ter organiziranje, nadziranje in usklajevanje dela,
- sodelovanje pri izpopolnjevanju in usposabljanju občinskih redarjev,
- vodenje nekaterih evidenc in pripravljanje poročil,
- neposredno vodenje zahtevnejših operativnih nalog,
- priprava analiz,
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših opravil,
- druge naloge s področja občinskega redarstva,
- nudenje strokovne in administrativne pomoči Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
- sodelovanje v Varnostnemu sosvetu,
- opravljanje drugih nalog enake zahtevnosti z delovnega področja po navodilu vodje notranje organizacijske enote, direktorja ali župana.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta),
3. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ima znanje uradnega jezika,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje iz javnega sektorja, še posebej iz lokalne samouprave, iz področja občinskega redarstva ter poznavanje računalniškega programa GovernmentConnect in eRedar. Slednji kandidati bodo imeli prednost pri izbiri.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu Občinski redar svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, ki je najnižji naziv predmetnega delovnega mesta. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s poskusno dobo 3 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj – Občinski redar svetovalec - ne odpiraj« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavodu RS za zaposlovanje. Javni natečaj je objavljen na portalu Mojedelo.si in družbenih omrežjih. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: monika.niderl-klemencic@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Monika Niderl Klemenčič (tel. 01/7590623 ali monika.niderl-klemencic@logatec.si).

V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

 

Berto Menard, l. r.

župan Občine Logatec

Oglejte si tudi